Jaunie ESF projekti – skolēnu zināšanu kvalitātei un pedagogu atbalstam

07.01.2009

Pilnveidot mācību saturu un apguves kvalitāti, kā arī sniegt metodisku atbalstu pedagogiem - tāds virsuzdevums ir diviem projektiem, ko tuvāko gadu laikā īstenos visā Latvijā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzekļiem.

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) noslēgusi vienošanās par ierobežotas atlases projektu īstenošanu ar Izglītības satura un eksaminācijas centru (ISEC) un Latviešu valodas apguves valsts aģentūru.

Projekti izstrādāti un līgumi noslēgti ESF apakšaktivitātes 1.2.1.2.1. „Vispārējās vidējās izglītības satura reforma, mācību priekšmetu, metodikas un mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas uzlabošana" ietvaros.

Īstenojot ISEC projektu „Dabaszinātnes un matemātika", paredzēts sekmēt skolēnu interesi par dabaszinātnēm un matemātiku. Sadarbībā ar skolām, augstskolām, zinātnes iestādēm un uzņēmējiem projektā plānots pilnveidot mācību saturu un tā apguves kvalitāti dabaszinātnēs un matemātikā 7.-9. klasei, akcentējot skolēnu praktiski pētniecisko darbību, prasmes lietot skolā iegūtās zināšanas reālās dzīves situācijās, kā arī sekmējot informācijas tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā.

Projektā iesaistītie speciālisti izstrādās metodisko nodrošinājumu mūsdienīgu mācību metožu un skolēnu sasniegumu vērtēšanas sistēmas ieviešanai elektroniskā formātā, pilnveidos dabaszinātņu un matemātikas skolotāju (arī nozares ekspertu un topošo skolotāju) profesionālās iemaņas darbā ar uzlabotu mācību saturu, kā arī izveidos standartu ieviešanas monitoringa sistēmu. Projekta rezultātā gandrīz 900 Latvijas izglītības iestādes saņems skolotāju atbalsta materiāla komplektus.

Projekta īstenošana ilgs 33 mēnešus, un tā īstenošanā iesaistīsies Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte un Daugavpils Universitāte. Kopējās projekta izmaksas ir 3 514 020 LVL, ko veido ESF finansējums 85% apmērā un valsts budžeta līdzekļi 15% apmērā.

Savukārt Latviešu valodas apguves valsts aģentūras projektā „Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai" paredzēts nodrošināt metodisko atbalstu pedagogiem vispārējā un sākotnējā profesionālajā izglītībā valsts valodas mūsdienīgai apguvei un bilingvālo mācību sekmīgai īstenošanai.

Sadarbībā ar ISEC, Latvijas Universitāti, Liepājas Universitāti, Daugavpils Universitāti, Rēzeknes Augstskolu, Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskolu plānots sagatavot mācību un metodiskos līdzekļus valsts valodas apguvei un bilingvālajām mācībām, izstrādāt elektroniskos mācību resursus valsts valodas apguvei 7.-12. klasei un nodrošināt to ieviešanu, kā arī pilnveidot pedagogu studiju programmas, kas sagatavo latviešu valodas un literatūras skolotājus.

Plānotais projekta īstenošanas ilgums ir 29 mēneši. Kopējās projekta izmaksas - 1 500 000 LVL, no kurām 85% sedz ESF, savukārt 15% veido nacionālais finansējums.

2007.-2013. gada ES struktūrfondu apguves periodā VIAA veic sadarbības iestādes funkcijas struktūrfondu vadībā izglītības un zinātnes jomā (Eiropas Sociālais fonds un Eiropas Reģionālās attīstības fonds).

Papildu informācija:

Ruta Mihalovska,
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 67359076
Mob. tālr.: +371 29355004
e-pasts: ruta.mihalovska@viaa.gov.lv