Pieejams Eiropas Sociālā fonda finansējums jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai

01.06.2009

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) šodien, 9. aprīlī, izsludina atklātas projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu Eiropas Sociālā fonda (ESF) apakšaktivitātē „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā" (1.2.2.4.2.).

Tās ietvaros plānots nodrošināt mācību atbalstu jauniešiem ar mācīšanās problēmām un veicināt piemērotu izglītības un tālākizglītības ceļu piedāvājumu jauniešiem obligātajā izglītības vecumā ar zemām pamatprasmēm, jauniešiem sociālās korekcijas izglītības iestādēs un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Atbalsts paredzēts tādiem pasākumiem, kas mazinātu sociālās atstumtības risku un veicinātu iekļaujošas izglītības, kā arī inovatīvu pieeju un risinājumu attīstību. Projektu iesniedzēji tiek aicināti izstrādāt projektus, kas paredz nodrošināt nepieciešamo pedagoģisko un atbalsta personālu, papildu mācību priekšmetos sniedzot iespēju apgūt piemērotas pedagoģiskās korekcijas, arodizglītības (ar pedagoģisko korekciju), izlīdzinošās un profesionālās izglītības programmas, speciālās izglītības programmas un sociālās korekcijas programmas. Projektu ietvaros var paredzēt pasākumus pagarinātās dienas grupas un sociālās korekcijas klases nodrošināšanai izglītības iestādē.

ESF aktivitātes ietvaros projektu īstenotāji var ieviest skolotāja palīga amatu, kā arī palielināt atbalsta personāla (psihologu, sociālo pedagogu) lomu mācību un audzināšanas procesā, veicinot darba un sadzīves prasmju apguvi jauniešiem sociālās atstumtības riska grupās, jauniešiem ar speciālām vajadzībām un funkcionāliem traucējumiem un īstenojot atbalsta pasākumus jauniešiem no nabadzīgām ģimenēm, kas ļautu viņiem veiksmīgāk iekļauties izglītības sistēmā.

Projektus var iesniegt un uz ESF finansējumu pretendēt izglītības iestādes, pašvaldības un citas Latvijas Republikā reģistrētas juridiskas personas, izstrādājot projektu, kura minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 35 140 latu, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma - 281 121 lats.

ESF finansējuma apmērs ir 85% no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas, savukārt 15% veido nacionālais finansējums (valsts budžeta līdzekļi, ja projekta iesniedzējs ir valsts budžeta iestāde; pašvaldības budžeta līdzekļi, projekta iesniedzēja rīcībā esošie vai kredītresursu līdzekļi, ja projekta iesniedzējs nav valsts budžeta iestāde). Kopumā atklātas projektu iesniegumu atlases pirmajai kārtai pieejamais publiskais finansējums ir 2 500 000 latu.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2009. gada 11. jūnijs.

Plašāka informācija par apakšaktivitāti, pieteikšanās kārtību pieejama: Struktūrfondi » Vispārējā izglītība.

20. maijā VIAA rīkos bezmaksas informatīvo semināru par projektos atbalstāmajām aktivitātēm un par projektu iesniegumu sagatavošanu. Vairāk informācijas: Struktūrfondi » Semināri » Plānotie semināri.

ES struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas periodā VIAA veic sadarbības iestādes funkcijas struktūrfondu vadībā izglītības un zinātnes jomā (Eiropas Sociālais fonds un Eiropas Reģionālās attīstības fonds). 

Papildu informācija:

Ruta Mihalovska,
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 67359076
Mob. tālr.: +371 29355004
e-pasts: ruta.mihalovska@viaa.gov.lv