Ar ESF atbalstu veidos sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmu

11.01.2011

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir noslēgusi vienošanās ar Latvijas Universitāti, Valsts izglītības satura centru un Sociālās integrācijas valsts aģentūru par projektu īstenošanu Eiropas Sociālā fonda (ESF) aktivitātē „Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana” (1.2.2.4.1.).

Projektu īstenošanas gaitā plānots mazināt to jauniešu skaitu, kas agri pamet mācības un neturpina izglītību, un veicināt jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem iekļaušanos izglītībā.

Projektu īstenošanas gaitā atbalsts tiks sniegts atbilstošu metodiku, instrumentu, programmu un mācību līdzekļu izstrādei, tajā skaitā pedagoģiskās korekcijas pamatprasmju nodrošināšanai un profesionālās rehabilitācijas programmu izstrādei. Projektu īstenotāji atbalstu saņems e-resursu un e-mācību vides risinājumu izstrādei, pedagoģiskā, metodiskā un psiholoģiskā konsultatīvā atbalsta nodrošināšanai pedagogiem, kā arī pedagogu un atbalsta personāla sagatavošanai un pedagogu kompetences paaugstināšanai. Projektu īstenošanas gaitā tiks stiprināta iesaistīto institūciju kapacitāte, nodrošinot personāla apmācību un paaugstinot pedagoģiski medicīnisko komisiju kompetenci. Kopējais šim mērķim piešķirtais finansējums ir 4,2 miljoni latu, no kuriem ESF finansējums ir 85%, savukārt nacionālais publiskais finansējums – 15%.

Latvijas Universitāte trīs gadu laikā sadarbībā ar augstskolām, nevalstiskajām organizācijām, valsts iestādēm un citiem sadarbības partneriem 15 pašvaldībās un 25 izglītības iestādēs plāno izzināt situāciju, modelēt un izvērtēt sociālās atstumtības risku mazināšanas un novēršanas sistēmu 13 – 25 gadus veciem jauniešiem, lai samazinātu tādu jauniešu skaitu, kuri agri pamet mācības un neturpina izglītību, kā arī nodrošinātu viņu profesionālās piemērotības noteikšanu un veicinātu profesionālās ievirzes izglītību. Kopējā projekta īstenošanas summa ir 1,6 miljoni latu.

Valsts izglītības satura centrs projekta īstenošanas gaitā plāno veidot atbalsta sistēmu izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai, sekmējot viņu iekļaušanos sabiedrībā. Trijās augstskolās plānots izveidot speciālās izglītības laboratorijas, kurās pētīs, kā Latvijā tiek nodrošināta izglītība jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem. Savukārt lielākajās pilsētās plānots izveidot iekļaujošas izglītības atbalsta centrus, kas jauniešiem nodrošinās individuālo atbalstu. Projekta gaitā mācību un metodiskos materiālus saņems ap 700 Latvijas izglītības iestāžu. Kopējā projekta īstenošanas summa ir 2,06 miljoni latu.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra projekta īstenošanas gaitā plāno attīstīt profesionālās izglītības atbalsta sistēmu sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem no visas Latvijas, lai veicinātu viņu iekļaušanos profesionālajā izglītībā un darbā, pilnveidojot datubāzi par personām, kam nepieciešama profesionālā rehabilitācija, izstrādājot un ieviešot e-resursus mācību procesā jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī augstskolu mācību programmās ieviešot jaunu mācību kursu „Profesionālā rehabilitācija”. Kopējā projekta īstenošanas summa ir 555 tūkstoši latu.

Šajā ESF aktivitātē ir noteikta ierobežota projektu iesniegumu atlase. Projektus varēja iesniegt un uz ESF finansējumu pretendēt valsts pārvaldes iestādes, kurām normatīvajos aktos noteiktas funkcijas speciālās izglītības atbalsta sistēmas darbības koordinēšanā nacionālā līmenī, un augstākās izglītības iestādes, izstrādājot projektu, kura minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 140 560 latu, bet maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma – 2 108 412 latu.

Papildu informācija:

Ruta Mihalovska,
VIAA sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 67359076
Mob. tālr.: +371 29355004
e-pasts: ruta.mihalovska@viaa.gov.lv