Eurydice pētījums: Latvijā trūkst elastības augstākās izglītības nodrošinājumā pieaugušajiem

16.03.2011

Eurydice tīkla pētījums „Pieaugušo iespējas formālajā izglītībā: politika un prakse Eiropā” akcentē vairākas problēmas, ar kurām saskaras Eiropas valstis, tai skaitā Latvija, lai līdz 2020. gadam panāktu vismaz 15% pieaugušo līdzdalību kādā no izglītības un apmācības veidiem.

Katrai no Eiropas valstīm ir savi izaicinājumi, iesaistot pieaugušos formālajā izglītībā, piemēram, kā nodrošināt pieaugušos ar iespējām „pakāpties soli augstāk” un pilnveidot savu izglītību; kā veicināt pieaugušo virzību pa izglītības pakāpēm; cik lielā mērā iespējams nodrošināt elastīgu izglītības piedāvājumu tiem, kas atgriežas formālajā izglītībā; kādas pieejas jāizmanto, lai veicinātu pieaugušo atgriešanos augstākās izglītības apguvē; kādā veidā finansiāli atbalstīt pieaugušo līdzdalību formālajā izglītībā.

Dažās Eiropas valstīs formālās izglītības programmas veido moduļi vai tematiski kursi, ļaujot studējošajiem iet individuālu mācīšanās ceļu un uzkrāt dažādus apgūstamās izglītības elementus. Piemēram, par uzņemšanas nosacījumu augstākajā izglītībā var kalpot iepriekšējas neformālās un ikdienējās mācīšanās atzīšana vai speciālas sagatavošanas programmas, nevis tradicionālais izglītības dokuments par vidējās izglītības pabeigšanu. Neskatoties uz to, ka Latvijā no 2011. gada iespējams atzīt darbā iegūtas prasmes un pieredzi konkrētas profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, augstākās izglītības sistēma pret pieaugušajiem nav tik elastīga un piemēro tādas pašas formālās prasības studiju uzsākšanai un pabeigšanai kā jauniešiem.

Eurydice pētījums atklāj, ka 2009. gadā Eiropā bija apmēram 76 miljoni pieaugušo, kuru izglītība bija zemāka par pabeigtu vidējo izglītību, ko var uzskatīt par minimālo nepieciešamo nosacījumu ne tikai veiksmīgam startam darba tirgū, bet arī ilgstošai nodarbinātībai. Latvijā tāpat kā Vācijā, Igaunijā, Lietuvā un Slovākijā ir salīdzinoši maz pieaugušo vecumā no 25 līdz 64 gadiem ar nepabeigtu vidējo izglītību – 9-15%. Tikmēr Spānijā un Itālijā tie ir gandrīz 50%. Savukārt tikai 2% pieaugušo Latvijā ir ar nepabeigtu pamatizglītību, kas ir ļoti labs rādītājs.

Pētījums saistīts ar Eiropas Komisijas Rīcības plāna pieaugušo izglītībai (2007-2010) izpildi. Informāciju par situāciju Latvijā sagatavoja Eurydice tīkla Latvijas nodaļa. Pētījums ir pieejams Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Eurydice.

Eurydice tīkls, ko Latvijā pārstāv VIAA, apkopo informāciju, veido analītiskus pārskatus par Eiropas valstu izglītības sistēmām un izglītības politikas aktualitātēm un informē par to atšķirībām un kopējām iezīmēm, rosinot diskusijas par izglītības problēmjautājumiem.

Papildu informācija:

Linda Lietaviete,
VIAA sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67359076, 29480589
e-pasts: linda.lietaviete@viaa.gov.lv