Ar ESF atbalstu mazinās jauniešu sociālās atstumtības risku

05.04.2011

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 5. aprīlī izsludina atklātas projektu iesniegumu atlases otro kārtu Eiropas Sociālā fonda (ESF) apakšaktivitātē „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” (1.2.2.4.2.).

Projektu īstenošanas gaitā plānots nodrošināt praktisku mācību atbalstu jauniešiem ar mācīšanās problēmām un veicināt piemērotu izglītības un tālākizglītības ceļu piedāvājumu jauniešiem obligātajā izglītības vecumā ar zemām pamatprasmēm, jauniešiem sociālās korekcijas izglītības iestādēs un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Atbalsts ir paredzēts praktiskas ievirzes projektiem, kas ne tikai palīdz apzināties problēmas, ar kurām ikdienā nākas sadzīvot bērniem un jauniešiem sociālās atstumtības riska grupās, bet arī piedāvā tās risināt. Projektu īstenošanas gaitā plānota praktiska palīdzība tiem Latvijas bērniem, kuru vecāki devušies peļņā uz ārzemēm, bērniem un jauniešiem no nabadzīgām ģimenēm, bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām vai funkcionāliem traucējumiem.

Atbalsts paredzēts individuālās papildu pedagoģiskās palīdzības nodrošināšanai kādā atsevišķā mācību priekšmetā, kuru bērns ir iekavējis vai nespēj stundās sekmīgi apgūt, psihologa vai logopēda pakalpojumu nodrošināšanai, piemērotas pedagoģiskās korekcijas, izlīdzinošās un profesionālās izglītības programmas vai sociālās korekcijas programmas izveidei. Projektos varēs finansēt pagarinātās dienas grupas darbību un dažādu vasaras nometņu organizēšanu, kā arī atbalstīt jauniešu klubu un vietējo kopienu pasākumus, ja tajos tiek veicināta darba un sadzīves prasmju apguve, nodrošināta jauniešu līdzdalība no nabadzīgām ģimenēm, nodrošināta bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām iesaistīšanās kopējos pasākumos.

Atbalstu projektu ietvaros varēs saņemt arī asistenti, kas nodrošina, lai bērns ar invaliditāti varētu nokļūt līdz izglītības iestādei, pārvietoties izglītības iestādē, kā arī veikt pašaprūpi.

„Ir svarīgi ne tikai pamanīt problēmas, ar kurām ikdienā nākas sadzīvot bērniem un jauniešiem sociālās atstumtības riska grupās, bet arī piedāvāt problēmu risinājumus un radīt iespējas tās risināt. Šie projekti sniegs praktisku un neatliekamu palīdzību tiem daudzajiem Latvijas bērniem, kuru vecāki ir devušies peļņā uz ārzemēm, bērniem un jauniešiem no nabadzīgām ģimenēm, kā arī bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām un funkcionāliem traucējumiem. Manuprāt, pats galvenais ir šādus bērnus iesaistīt aktīvā dzīvē, sniegt tiem praktiskas iespējas mācīties, darboties un sajust rūpes par sevi kā par svarīgu sabiedrības daļu. ESF atbalsts sniedz šādas iespējas, radot priekšnoteikumus svarīgu sociālu jautājumu risināšanā,” uzsver VIAA direktore Dita Traidās.

Lai nodrošinātu pēc iespējas plašāku projektu īstenotāju loku visā Latvijā, projektu iesniegumu atlases otrajā kārtā atbalstu varēs saņemt tikai tie projektu iesniedzēji, kuri nesaņēma atbalstu atlases pirmajā kārtā. Patlaban par 3,9 milj. latu tiek īstenoti 29 projekti, kas apstiprinājumu guva projektu iesniegumu atlases pirmajā kārtā.

Projektus var iesniegt un uz ESF finansējumu pretendēt izglītības iestādes, pašvaldības un citas Latvijas Republikā reģistrētas juridiskas personas, izstrādājot projektu, kura minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 35 140 latu, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma – 150 000 latu. Ņemot vērā sociālā atbalsta raksturu, projektiem būs nodrošināts 100% ESF finansējums. Atklātas projektu iesniegumu atlases otrajai kārtai pieejamais kopējais finansējums ir 2 074 854 lati.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2011. gada 27. maijs.

Vairāk par izsludināto konkursu: ES struktūrfondi » VIAA izsludinātie konkursi

20. aprīlī VIAA rīkos bezmaksas informatīvo semināru par projektu iesniegumu sagatavošanu. Plašāka informācija: ES struktūrfondi » Plānotie semināri

ES struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas periodā VIAA veic sadarbības iestādes funkcijas struktūrfondu vadībā izglītības un zinātnes jomā, nodrošinot atklātas projektu iesniegumu atlases ESF projektiem un visu (t.sk. ESF un Eiropas Reģionālās attīstības fonda) apstiprināto projektu īstenošanas uzraudzību.

Papildu informācija:

Ruta Mihalovska,
VIAA Struktūrfondu programmu vadības nodaļas projektu vadītāja
Tālr.: +371 67814328
Mob. tālr.: +371 29355004
e-pasts: ruta.mihalovska@viaa.gov.lv