Uzsākta ESF nacionālā programma pedagogu tālākizglītībai

01.08.2006

Profesionālās izglītības attīstības aģentūra, Izglītības un zinātnes ministrija un Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūra parakstījušas trīspusēju līgumu par Eiropas Sociālā fonda (ESF) nacionālās programmas „Pedagogu tālākizglītības metodiskā tīkla un nodrošinājuma izveide" īstenošanu.

Nacionālās programmas ietvaros Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas valsts aģentūra realizēs projektu „Pedagogu tālākizglītības tīkla izveide". Projekts ilgs no 2006. līdz 2008.gadam, un tā ieviešanai paredzēts finansējums 800 000 latu apmērā. No tiem 75 % jeb 600 000 latu ir ESF finansējums. 

Projekts izstrādāts, lai nodrošinātu izglītības sistēmai un katra pedagoga vajadzībām atbilstošas mērķtiecīgas un koordinētas profesionālās meistarības pilnveides iespējas, tādējādi paaugstinot izglītības kvalitāti.

Lai veicinātu pedagogu motivāciju tālākizglītībai un celtu pedagogu profesijas prestižu sabiedrībā, projekta īstenošanas laikā paredzēts izstrādāt pedagogu tālākizglītības programmu, kā arī sagatavot ieteikumus pedagogu profesionālās karjeras attīstībai.

Projekta īstenotāji plānojuši apzināt un izpētīt profesionālās karjeras attīstības modeļus un pedagogu tālākizglītības sistēmas citās Eiropas Savienības valstīs, lai rastu Latvijas situācijai piemērotu, kvalitatīvu un mūsdienīgu risinājumu. Projekta īstenošanā paredzēts iesaistīt izglītības ekspertus-konsultantus gan no Latvijas, gan citām Eiropas Savienības valstīm.

Lai gan projekta tiešā mērķgrupa ir projektā iesaistītie pedagogi, pedagogu tālākizglītotāji un mācību iestāžu administrācijas darbinieki, tomēr ieguvēji no projekta būs visi Latvijas pedagogi, skolu administrācijas darbinieki, skolēni un viņu vecāki.

PIAA kā struktūrfondu apguves 2.līmeņa starpniekinstitūcijas funkcijas ir uzraudzīt un kontrolēt projektu ieviešanu. Nacionālās programmas izpildes vispārējo uzraudzību veic IZM izveidota Uzraudzības padome.

Papildinformācija:

Elīna Vimba
PIAA sabiedrisko attiecību speciāliste
tālr.: 7358446, mob. tālr.: 6789874
e-pasts: elina.vimba@piaa.gov.lv