Publicēts pārskats par EMKAPT tīkla darbības rezultātiem

04.07.2013

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājas lapā publicēts pārskats par Eiropas Mūžilga karjeras atbalsta politikas tīkla (EMKAPT) darbības rezultātiem 2011.–2012. gadā.

Saīsinātajā pārskatā ir izklāstīts EMKAPT veiktais darbs un vērtēta tā ietekme uz dalībvalstīm. Pārskatā ir analizētas arī attiecīgās politikas attīstības tendences Eiropas Savienības mērogā, kā arī iezīmēts nākotnes redzējums. Tajā ir īpaši aplūkoti tie stratēģijas „Eiropa 2020” elementi, kas ir saistīti ar mūžilgu karjeras atbalstu, t. sk. pamatmērķi un pamatiniciatīvas.

Pārskats pieejams VIAA mājas lapā, sadaļā EMKAPT » Publikācijas.