Pieejams materiāls par karjeras vadības prasmju īstenošanas politiku

18.10.2013

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājas lapā pieejams Eiropas mūžilgas karjeras atbalsta politikas tīkla (EMKAPT) izdotais pārskats  "Karjeras vadības prasmes: faktori sekmīgai politikas īstenošanai".

Šajā pārskatā ir aplūkoti vairāki jautājumi, kas saistīti ar karjeras vadības prasmju politikas īstenošanu sešos sektoros — vispārējā, profesionālajā, augstākajā un pieaugušo izglītībā, nodarbinātībā un sociālajā iekļaušanā. Tajā ir identificēti gan tie elementi, kas KVP politikas izstrādi un īstenošanu veicina, gan tie, kas to var kavēt. Jautājumu izklāsts ir teorētiski pamatots un papildināts ar vienpadsmit EMKAPT dalībvalstu pieredzi.

Pārskats pieejams VIAA mājas lapā, sadaļā EMKAPT » Informatīvie materiāli.