Publicēti pētījumi un rekomendācijas par darba tirgu un karjeras atbalstu

13.01.2012

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājas lapas sadaļā Euroguidance publicēti jaunākie pētījumi un rekomendācijas par jaunatni un pieaugušajiem darba tirgū, kā arī  karjeras atbalstu.

Pieejami šādi pētījumi un rekomendācijas:

 • Pētījums “Stiprināt Eiropas jaunatni darba tirgus izaicinājumu pieņemšanai. Secinājumi no 53 studiju vizītēm 2009.-2010. gadā” (Empowering the young of Europe to meet labour market challenges Findings from 53 study visits 2009/10). 
  Pētījumā apkopoti 53 studiju vizīšu secinājumi par jaunatnes sagatavošanu un atbalsta sniegšanu iekļaušanai darba tirgū un bezdarba samazināšanu jauniešu vidū.
 • Pētījums „Karjeras atbalsts Eiropas topošajiem uzņēmējiem. Politika un prakse nākotnes potenciāla īstenošanai” (Guidance supporting Europe’s aspiring entrepreneurs Policy and practice to harness future potential, 2011).
  Šī CEDEFOP pētījuma galvenais mērķis ir veicināt izpratni par to, kā karjeras atbalsts var sekmēt uzņēmējspēju apguvi un veicināt uzņēmēju karjeras vadības prasmes. Pētījums parāda un izvērtē karjeras atbalsta lomu uzņēmējspēju apguves sekmēšanā sākotnējās profesionālās izglītības (SPI) un augstākās izglītības (AI) ietvaros, izskata karjeras atbalsta iespējas SPI audzēkņiem un AI studentiem uzņēmumu jaunveidošanā, kā arī analizē, kāds karjeras atbalsts ir pieejams topošajiem un jaunajiem uzņēmējiem karjeras vadības prasmju attīstīšanai.
 • Rekomendācijas “Nodarbinātība un novecošana. Karjeras atbalsts pieaugušajiem, kas mācās” (Working and ageing Guidance and counselling for mature learners, 2011). 
  Šis ir 15 eseju krājums, kurā eksperti no visas Eiropas aplūko faktorus, kas sekmē veiksmīgu aktīvo novecošanu, mūsdienīgas pieejas mūžilgam karjeras atbalstam, veiksmīgāko ES valstu pieredzi, kā arī to, kā iesaistīt visas ieinteresētās puses karjeras atbalsta nodrošināšanā.
 • Rekomendācijas “Mūžilgs karjeras atbalsts Eiropā: politikas attīstības un nākotnes perspektīvas pārskats” (Lifelong guidance across Europe: reviewing policy progress and future prospects, 2011). 
  Šis CEDEFOP pārskats apkopo karjeras atbalsta attīstību Eiropā 2007.-2010., aplūkojot politikas koordināciju, kvalitātes nodrošinājuma sistēmas, pakalpojumu pieejamību un karjeras vadības prasmes. Pārskatā redzams, ka ES politikas ietvars un mainīgie ekonomiskie apstākļi ir veicinājuši ciešāku sadarbību starp politikas veidotājiem, karjeras atbalsta speciālistiem un pētniekiem.

Rekomendācijas un pētījumi pieejami Euroguidance sadaļāPētījumi, rekomendācijas, politikas dokumenti”.