Apkopota Euroguidance tīkla labā prakse 2018. gadā

29.04.2019

2019. gada aprīlī ir publicēta ikgadējā Euroguidance gadagrāmata, kurā apkopota informācija par 2018. gadā paveiktajām aktivitātēm un izpildītajiem uzdevumiem.

Laika periodā no 2018. - 2020. gadam Eiropas valstu Euroguidance centru galvenie uzdevumi ir starptautiskās mācību mobilitātes veicināšana kā būtiskas karjeras attīstības daļa, kā arī Eiropas dimensijas akcentēšana mūžilga karjeras atbalsta pakalpojumu sniegšanā. Lai sekmīgi izpildītu šos uzdevumus, Euroguidance tīkls nodrošina informācijas apmaiņu un mācību organizēšanu karjeras atbalsta speciālistiem, kā arī mērķtiecīgu produktu (metodiku, tiešsaistes rīku, u.c.) un pakalpojumu izstrādi, atbilstoši Eiropas Savienības politikas iniciatīvām karjeras atbalsta jomā.

2018. gada Euroguidance gadagrāmatā, papildus tīkla Eiropas līmeņa aktivitātēm, atspoguļots arī nacionālo Euroguidance centru veikums, tai skaitā:

   • dažādu Eiropas tīklu savstarpējā sadarbība dalībvalstīs;
   • politikas attīstība un tās ietekme uz valstu karjeras atbalsta sistēmām;
   • profesionālā pilnveide - semināri, darbnīcas un rīki;
   • novatoriskas digitālās pieejas;
   • karjeras veicināšana un mobilitātes attīstīšana konkrētām mērķa grupām;
   • konferences, gadatirgi un publicitātes pasākumi;
   • publikācijas un pētījumi;
   • mācību vizītes.

Euroguidance tīkla darbības efektivitāte kopumā ir saistīta ar Euroguidance centru darbību konkrētā valstī. Nacionālie Euroguidance centri darbojas ne tikai kā informācijas sniedzēji un mācību mobilitātes veicinātāji, bet bieži pilda arī padomdevēja funkciju, darbojās kā stratēģiskie partneri, speciālisti mācību mobilitātes jautājumos, nozares politikas analītiķi. Centru speciālisti arī sniedz konsultācijas un īsteno tīklošanās aktivitātes vietējā, valsts un starptautiskā līmenī.

Euroguidance gadagrāmata pieejama šeit