Pieejams pētījums par karjeras atbalsta pasākumiem riska grupu jauniešiem

01.03.2011

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir publicējusi pētījumu „Karjeras atbalsta pasākumi riska grupu jauniešiem – caur mācīšanos uz darbu”. Tajā analizētas iespējas palīdzēt riska grupu pusaudžiem kļūt par veiksmīgiem pieaugušajiem, pilnveidojot karjeras atbalsta pasākumu saturu un klāstu.

Pētījumā ir analizēta Eiropas valstu pieredze un apkopoti interesantākie karjeras atbalsta pasākumu piemēri, kas sekmē vispārējās izglītības pabeigšanu un riska grupas jauniešu pāreju no izglītošanās uz nodarbinātību. Par riska grupas jauniešiem uzskatāmi tie, kas potenciāli varētu nepabeigt mācības vai neiegūt profesionālo kvalifikāciju.

Pētījuma ziņojumā apskatīti trīs veidu pasākumi:

1. preventīvi karjeras attīstības atbalsta pasākumi, kas veicina skolas beigšanu. Šajā grupā iekļautie pasākumi paredzēti, lai noteiktu to jauniešu loku, kuri skolu varētu pamest priekšlaikus, un piedāvātu viņiem iesaistīties programmās, lai palīdzētu pārvarēt grūtības un pabeigt skolu;
2. reintegrācijas pasākumi, kas jauniešiem, kuri nemācās un nestrādā, piedāvā iespēju atsākt izglītību vai veicina viņu iekļūšanu darba tirgū;
3. pasākumi, lai veicinātu pāreju no izglītības uz darba vidi, ļaujot iepazīties ar darba dzīvi un palīdzot attīstīt karjeras vadības prasmes.

Eiropā 2009. gadā veica pētījumu par karjeras attīstības atbalstu jauniešu riska grupām, un ziņojumā atspoguļoti šī pētījuma rezultāti. Pētījums ir Eiropas Profesionālās izglītības un apmācības attīstības centra (Cedefop) pētījuma ziņojuma „Guiding at-risk youth through learning to work” tulkojums.

Pētījums „Karjeras atbalsta pasākumi riska grupu jauniešiem – caur mācīšanos uz darbu” pieejams sadaļā: Euroguidance » Karjeras speciālistiem