Izglītības un karjeras speciālistiem

Darba burtnīca sekmīgai dzīvei un karjerai “Mans Karjeras stāsts”

 

 

 

Darba burtnīcu „Mans karjeras stāsts” var izmantot individuāli vai grupās. Tā virza refleksiju un palīdz izprast darba nozīmi un jēgu cilvēka dzīvē. Darba burtnīcā izmantotie autobiogrāfiskie karjeras konsultēšanas principi var palīdzēt pieņemt lēmumus saistībā ar pārmaiņām dzīvē, vai ar turpmāko karjeras ievirzi.

Pedagogi burtnīcu var izmantot karjeras izglītības programmas ietvaros vidusskolā vai augstskolā. Tā pilnveidos skolēnu vai studentu spēju izstāstīt, noklausīties un skaidrāk, ar lielāku izpratni pārveidot savu dzīves un topošās karjeras stāstu, lai to īstenotu mācībās un darbā.

Darba burtnīca papildina Euroguidance 2017. gada M. Savicka izdevumu “Dzīves plānošanas rokasgrāmata”.

 

Lejuplādēt?d=Savicka_darba_burtnica.pdf

 

 

Dzīves plānošanas rokasgrāmata

 

 
 

 

“Dzīves plānošanas rokasgrāmata” karjeras speciālistiem dos iespēju izkopt savu praksi, izmantojot dzīves plānošanas paņēmienus. Jūs varat gaidīt, ka tūdaļ izlasīsiet vēl vienu karjeras konsultēšanas teorijas grāmatu, vai gaidīt, ka veikli tiksiet pie jaunas metodikas ar anketām, taču šādas gaidas neattaisnosies. Rakstot šo grāmatu, autors – Marks Savicks – ir izvēlējies ceļu, kas ved no prakses un teoriju, nevis otrādi, tādējādi radot darbu, kas uzmanīgiem lasītājiem ļaus apgūt un iedzīvināt konsultācijās jaunas, praksē lietojamas metodes un tad nonākt pie teorijas dziļākas izpratnes un formulējumiem.

 

Lejuplādēt: ?d=M.Savicks_Dzives_planosanas_rokasgramata.pdf

 

 

Karjeras vadības prasmes mācību priekšmetu standartu saturā

 

 

 

Kā noslogotajā vispārējās izglītības programmā atrast iespēju bērniem mācīt karjeras vadības prasmes? Kāpēc tas jādara, un kas ir karjeras vadības prasmes? Uz šiem bieži uzdotajiem jautājumiem sniedz atbildes buklets "Karjeras vadības prasmes mācību priekšmetu standartu saturā".

 

Lejupielādēt: ?d=38233_Karjeras_vadibas_buklets.pdf

 

 

 

 

Normens Amundsons „Aktīvā iesaistīšanās” (Active Engagement)

 

 
 

 

Dr. Normens Amundsons ir konsultēšanas psiholoģijas profesors Britu Kolumbijas Universitātes Pedagoģijas fakultātē Kanādā ar vairāk nekā 40 gadus ilgu nacionālu un starptautisku pieredzi karjeras attīstīšanas jomā. Savos rakstos N. Amundsons uzsver radošuma, iztēles, kultūras apzināšanās un darbības nozīmību karjeras konsultēšanas stratēģijās. Viņa grāmatas ir tulkotas vairākās valodās — franču, zviedru, islandiešu, flāmu, somu, dāņu, grieķu, rumāņu, bulgāru, turku, arābu, japāņu, igauņu.

 

„Aktīvā iesaistīšanās” ir pirmā N. Amundsona grāmata, kas tiek izdota latviešu valodā. Tajā karjeras speciālisti var iepazīties ar konsultēšanas teorijām, procesiem un struktūrām, problēmu formulēšanas un risināšanas uzdevumiem, konsultēšanas nobeiguma uzdevumiem, ieteikumiem konsultēšanas kompetenču attīstīšanai. Latviešu valodas izdevums ietver jaunu informāciju par karjeras atbalsta paradigmām, jaunas un pārskatītas metodes, kā arī norādes uz e-resursiem latviešu valodā, kur tādi pieejami.

 

Lejupielādēt: ?d=Amundsen_Aktiva_iesaistisanas.pdf

 

Vebināra ieraksts: 

(video ir iespējams skatīties ar subtitriem latviešu valodā, izvēloties tos video apakšējā rīku joslā)

 

 

Mācību metodiskais līdzeklis "Karjeras kompass”

 

 

 

Karjeras kompasa metodiku izstrādāja CINOP Euroguidance The Netherlands. Ar Euroguidance Latvia atbalstu tā ir adaptēta Latvijas karjeras speciālistu vajadzībām. Metodiskais līdzeklis izveidots, balstoties uz pētījumiem un darba pieredzi. Tas ir paredzēts kā praktisks instruments karjeras konsultantiem izglītības jomā, tāpēc īpaši uzsvērta karjeras attīstība un problemātiskie jautājumi tieši pusaudžu un jaunības posmā.

 

Lejuplādēt: ?d=karjeras_kompass_2016.pdf

  • Karjeras kompasa metodika: ?d=Karjeras_Kompass_metodika_VIAA_EG_2014.docx
  • Karjeras kompasa sadaļu jautājumi: ?d=Karjeras_kompasa_sada_u_jaut_jumi.docx
  • Karjeras kompasa pielikumi: ?d=Pielikumi_1_8_Karjeras_Kompass.docx ?d=Pielikumi_9_13_Karjeras_Kompass.docx
  .... ...   

Infografika „Ko es zinu par mobilitāti?”

 

 

 

Palīglīdzeklis klases audzinātājam darbā ar tematisko grupu „Sabiedriskā līdzdalība”.

 

 Lejupielādēt: ko_es_zinu_par_mobilitati_final.pdf?d=files/news/727/ko_es_zinu_par_mobilitati_final.pdf

 

Publikācija „Open the Door to the World – Views on Mobility Guidance from Up North

 
 

 

 

Euroguidance Ziemeļu un Baltijas valstu pieredzes krājums par mobilitātes karjeras aspektiem.

 

Lejupielādēt: final_open_the_to_the_world_web_spreads.pdf?d=files/news/727/final_open_the_to_the_world_web_spreads.pdf

 
Rokasgrāmata „Mobilitātes konsultācijas”   
 

 

 

Rokasgrāmata „Mobilitātes konsultācijas” ir paredzēta karjeras atbalsta speciālistiem, kas sniedz konsultācijas mobilitātes jautājumos. Šo metodisko līdzekli ir izstrādājuši Euroguidance sadarbības tīkla dalībnieki, lai dalītos savā pieredzē. Rokasgrāmata palīdzēs speciālistiem pārdomāt un konkretizēt savas darba metodes, kā arī izveidot uz kvalitāti vērstu darba pieeju. Šajā publikācijā Euroguidance tīkla mobilitātes darba grupas dalībnieki ir aprakstījuši darba metodes, kā arī centušies tās izskaidrot.

 

Lejupielādēt: mobilitates_konsultacijas_euroguidance.pdf?d=files/news/727/mobilitates_konsultacijas_euroguidance.pdf

 
Pārskats “Jauniešu garantija un mūžilgs karjeras atbalsts”  
 

 

 

Iniciatīva „JAUNIEŠU GARANTIJA” ir Eiropas politikas pasākums, kas paredzēts, lai atbalstītu visu jauniešu iesaistīšanos ilgtspējīgā nodarbinātībā. Tā ir garantija, ka visi jaunieši vecumā līdz 25 gadiem, kuri ir zaudējuši darbu vai nespēj atrast darbu pēc skolas absolvēšanas, četru mēnešu laikā saņems kvalitatīvu darba, izglītības, mācekļa vai mācību prakses piedāvājumu. Šis pārskats pamato nepieciešamību iekļaut karjeras atbalstu katras valsts Jauniešu garantijas pasākumos un apraksta, kā dažas valstis to jau ir izdarījušas. Pārskata autori ir Dr. Tibors Boržs Borbējs-Pece (Tibor Bors Borbély-Pecze) (Ungārija) un Džo Hačinsone (Jo Hutchinson) (Apvienotā Karaliste).

 

Lejupielādēt: viaa_jauniesu_garantija_ml.pdf?d=files/news/727/viaa_jauniesu_garantija_ml.pdf 

 

Starptautiskā karjeras atbalsta metodikas rokasgrāmata darbam ar grupu

 
 

 

 

Starptautiskā karjeras atbalsta metodikas rokasgrāmata darbam ar grupu ir ES Mūžizglītības programmas finansētā projekta Naviguide rezultāts. Ar Euroguidance tīkla finansiālo atbalstu šis izdevums ir ne tikai iztulkots latviski, bet arī adaptēts — ir pielāgoti nosaukumi un atsevišķas kontekstuālās nianses. Katras metodes izklāstā ir ietverts teorētiskais pamatojums, darba forma, mērķis, avots, apraksts, piezīmes, nepieciešamie sagatavošanās darbi un materiāli, kā arī ir norādītas piemērotās mērķa grupas un darba ilgums.

 

Lejupielādēt: viaa_naviguide_interactive.pdf?d=files/news/727/viaa_naviguide_interactive.pdf

 

EMKAPT karjeras atbalsta glosārijs

 
 

 

 

EMKAPT karjeras atbalsta glosāriju ir izstrādājis Eiropas Mūžilga karjeras atbalsta politikas tīkls (EMKAPT), lai sniegtu vienotu skaidrojumu terminiem, kas tiek izmantoti mūžilga karjeras atbalsta politikas izstrādē un ar to saistītajos karjeras atbalsta jautājumos. Glosārijā ir iekļauti skaidrojumi, par ko ir vienojušies EMKAPT dalībnieki, lai veicinātu publikācijas “EMKAPT Mūžilga karjeras atbalsta politikas izstrāde: Eiropas metodiskie ieteikumi” (ELGPN Tools No.1) lietošanu. EMKAPT glosārijs ir iecerēts arī kā vērtīgs resurss nozarē strādājošajiem politikas veidotājiem un speciālistiem.

 

Lejupielādēt: glossary_web_emkapt.pdf?d=files/news/727/glossary_web_emkapt.pdf

 

CEDEFOP: "Mūžilgs karjeras atbalsts Eiropā: politikas attīstības un nākotnes perspektīvas pārskats" (2012)

 
 

 

 

"Mūžilgs karjeras atbalsts Eiropā: politikas attīstības un nākotnes perspektīvas pārskats" ir Eiropas profesionālās izglītības attīstības centra (CEDEFOP) 2011. gada pētījuma "Lifelong guidance aross Europe: reviewing policy progress and future prospects" kopsavilkuma tulkojums latviešu valodā. Kopsavilkums sniedz ieskatu pētījumā aplūkotajos jautājumos, kā arī tā konstatējumos un secinājumos.

 

Lejupielādēt: cedefop_parskats_final.pdf?d=files/news/727/cedefop_parskats_final.pdf 

 

 Karjeras atbalsta sistēma Latvijā (2012)

 

 

 

Ar Euroguidance programmas atbalstu ir izveidots ērts maza formāta karjeras atbalsta sistēmas apraksts, kurā raksturota karjeras atbalsta sistēmas organizācija, karjeras konsultantu izglītība un darba metodes. Shēmā attēloti sistēmas dalībnieki un to lomas.

 

Lejupielādēt: guidance_system_lv.pdf?d=files/news/727/guidance_system_lv.pdf

 

 KOMPASS - palīglīdzeklis profesionālo un starpkultūru kompetenču apzināšanai (2012)

 

 

 

KOMPASS ir  metodiskais līdzeklis, kas palīdz formulēt ar darbu saistītas (tehniskās) prasmes, svešvalodu prasmes, sociālās prasmes un personiskās prasmes, ņemot vērā mobilitātes kontekstu. KOMPASS ir tulkots latviešu valodā – elektroniski ir pieejamas prasmju tabulas arī angļu, franču un vācu valodā, kas var atvieglot sarunas ar uzņemošajām organizācijām par mobilitātes programmas plānošanu un norisi.

 

Instrukcija KOMPASS izmantošanai:kompass8.pdf?d=files/news/727/kompass8.pdf LV

 

Prasmju tabula:tabula_lv.doc?d=files/news/727/tabula_lv.doc LV can_do_descriptors_compass_eng.xls?d=files/news/727/can_do_descriptors_compass_eng.xls EN; kann_beschreibungen_kompass_de.xls?d=files/news/727/kann_beschreibungen_kompass_de.xls DE; tableau_de_competences_kompass_fr.xls?d=files/news/727/tableau_de_competences_kompass_fr.xls FR

 

Venss Pīvijs: „Sociodinamiskā konsultēšana. Praktiska pieeja nozīmes veidošanai” (2011)

Elektroniskais izdevums

 
 

 

 

Savā grāmatā Venss Pīvijs atklāj konsultāciju attiecību filigrāno veidošanās procesu.
Šis izdevums var būt īpaši noderīgs psihologiem, karjeras konsultantiem, terapeitiem un sociāliem darbiniekiem. Tajā var izlasīt par sociodinamiskās palīdzības sniegšanas filozofiju, praksi un konsultanta lomu konsultēšanas procesā.

Grāmatas autors, Venss Pīvijs, atzīts par vienu no labākajiem konsultēšanas speciālistiem daudzviet pasaulē – gan Eiropā, gan Austrālijā, gan ASV. Sevišķi nozīmīga viņa ietekme ir bijusi Ziemeļvalstīs (Somijā, Dānijā, Zviedrijā un Igaunijā), kur viņš bieži ieradās kā vieslektors un konsultants.

 

Lejupielādēt: 38262_viaa_pivijs_2012_f.pdf?d=files/news/727/38262_viaa_pivijs_2012_f.pdf

 

„Mūžilga karjeras atbalsta politika: darbs turpinās. Eiropas Mūžilga karjeras atbalsta politikas tīkla darba pārskats 2009.-10.gadam – saīsinātais pārskats”

 

 
 

 

Pārskata uzdevums ir sniegt informāciju par Eiropas Komisijas atbalstītā projekta „Eiropas Mūžilga karjeras atbalsta tīkls” galvenajiem darba rezultātiem 2009.-2010.gadā. Projekts palīdz izveidot Eiropas mēroga sadarbību mūžilga karjeras atbalsta jomā gan izglītības, gan nodarbinātības sektoros. Pārskata periodā projekts ir risinājis šādus konkrētus jautājumus:

  • Karjeras pakalpojumu koordinēšanas uzlabošana;
  • Kopīgas izpratnes veidošana par karjeras vadībās prasmēm; 
  • Jauno tehnoloģiju iespējas paplašināt karjeras atbalsta pakalpojumu pieejamību; 
  • Kvalitatīvi un kvantitatīvi dati kvalitātes nodrošinājuma rādītāju izveidei.

Līdzdalība tīklā ir paplašinājusi uzskatus par kopīgo izaicinājumu iespējamajiem risinājumiem, kā arī pavērusi jaunu perspektīvu un sniegusi jaunu izpratni par savu nacionālo karjeras atbalsta sistēmu.

 

Lejupielādēt: eiropas_muzilgas_2011.pdf?d=files/news/727/eiropas_muzilgas_2011.pdf

 

Karjeras atbalsta pasākumi riska grupu jauniešiem – caur mācīšanos uz darbu (2010)

 
  

 

 

 

 

 

Pētījumā ir analizēta Eiropas valstu pieredze un apkopoti interesantākie karjeras atbalsta pasākumu piemēri, kas sekmē vispārējās izglītības pabeigšanu un riska grupas jauniešu pāreju no izglītošanās uz nodarbinātību. Par riska grupas jauniešiem uzskatāmi tie, kas potenciāli varētu nepabeigt mācības vai neiegūt profesionālo kvalifikāciju.

 

Lejupielādēt: karjeras_atbalsta_pasakumi_2010.pdf?d=files/news/727/karjeras_atbalsta_pasakumi_2010.pdf

 

Mans bērns izvēlas karjeru (2010)

 

 

Grāmata „Mans bērns izvēlas karjeru”  palīdzēs vecākiem aktīvāk līdzdarboties savu bērnu profesionālās karjeras plānošanā.

Grāmata ir domāta vecākiem, kuri vēlas labāk izprast savu atvašu vecumposmu īpatnības un veiksmīgāk piedalīties viņu karjeras plānošanā.

 

Lejupielādēt: mans_berns_izvelas_karjeru_web.pdf?d=files/news/727/mans_berns_izvelas_karjeru_web.pdf


Šīs grāmatas praktisko uzdevumu papildinājumi ir noderīgi karjeras konsultantiem:

 

  • I daļa "Karjeras konsultantu pašmācības grāmata"  karjeraskonsult_1dala.pdf?d=files/news/727/karjeraskonsult_1dala.pdf

  • II daļa "Karjeras konsultantu pašmācības uzdevumu grāmata"  karjeraskonsult_2dala.pdf?d=files/news/727/karjeraskonsult_2dala.pdf

 
       

Euroguidance/Ploteus informatīvais materiāls (2010)

 

 

Atbildes uz jautājumiem – Kas ir Euroguidance un Ploteus saņemsiet šajā informatīvajā materiālā.

 

Lejupielādēt: 2.1_block_2.pdf?d=files/news/727/2.1_block_2.pdf

 
       

Karjeras izglītība skolā (2010)

 

 

„Karjeras izglītība skolā” ir informatīvi metodisks materiāls par Latvijas skolu pieredzi karjeras izglītības īstenošanā. Tas veidots kā palīglīdzeklis ideju rosināšanai Latvijas vispārizglītojošo skolu administratīvajam, pedagoģiskajam, kā arī atbalsta personālam, integrējot karjeras izglītību pēctecīgā un secīgā izglītības procesā.

 

Lejupielādēt: karjeras_izgliitiiba_skolaa_2010.pdf?d=files/news/727/karjeras_izgliitiiba_skolaa_2010.pdf

 
       

Karjeras konsultēšanas metodes (2009)

 

 

Šis karjeras konsultēšanā izmantoto metožu un tehnikas krājums iepazīstina ar galvenajiem klientu informēšanas, konsultēšanas un karjeras attīstības atbalsta instrumentiem.

 

Lejupielādēt: karjeras_kons_metodes.pdf?d=files/news/727/karjeras_kons_metodes.pdf

 

 
       

Karjeras attīstības atbalsts – izglītība, konsultēšana, pakalpojumi (2008)

 


Grāmata „Karjeras attīstības atbalsts – izglītība, konsultēšana, pakalpojumi” ir domāta karjeras atbalsta sistēmas profesionāļiem un visiem tiem, kas vēlas uzlabot savas dzīves kvalitāti. Grāmatā karjeras attīstības atbalsts skatīts caur izglītības, konsultēšanas un pakalpojuma prizmu.

Materiāls ir sagatavots ESF projekta "Karjeras izglītības programmas nodrošinājums izglītības sistēmā" (KIPNIS) ietvaros.

 

Lejupielādēt: karjeras_attiistiibas_atbalsts_2008.pdf?d=files/news/727/karjeras_attiistiibas_atbalsts_2008.pdf

 
       

Karjeras konsultēšanas kompetences (2008)

 

 

Grāmata „Karjeras konsultēšanas kompetences” ir karjeras konsultantu ceļvedis veiksmīgai sadarbībai ar klientu. Tas ir mācību līdzeklis augstskolu studentiem un būs noderīga arī vecāko klašu skolotājiem un augstskolu karjeras centru un studentu servisa darbiniekiem – tiem, kas ikdienā palīdz jaunajiem cilvēkiem to turpmākā izglītības vai darba ceļa izvēlē.

Materiāls ir sagatavots ESF projekta "Karjeras izglītības programmas nodrošinājums izglītības sistēmā" (KIPNIS) ietvaros.

 

Lejupielādēt: ?d=karjeras_konsult_kompetences_2008.pdf

 
       

Latvijas izglītības sistēma

  Materiālā "Latvijas izglītības sistēma" varat iepazīties ar Latvijas izglītības sistēmas shematisko attēlojumu un izglītības pakāpju aprakstu sākot no pirmskolas izglītības līdz doktorantūrai.  
       

No Romas uz Māstrihtu un Kopenhāgenu

  Vienota profesionālās izglītības politika no paša sākuma ir bijusi viens no Eiropas saskaņotās rīcības mērķiem. Parakstot Kopenhāgenas līgumu, trīsdesmit valstis ir spērušas soli uz priekšu sadarbības turpināšanā.

Bukletā ir pārskats par izglītības politikas stūrakmeņiem pagātnē, līdzšinējiem panākumiem un jaunākajiem noteikumiem, kā arī terminiem, ko lieto Eiropas kontekstā.
 
       

CD-ROM: Iepazīsti izglītības un darba pasauli

  CD-ROM “IEPAZĪSTI IZGLĪTĪBAS UN DARBA PASAULI ” ir ievietota informācija par izglītības sistēmu Latvijā, profesionālo un akadēmisko izglītību, 12 tautsaimniecības nozarēm. Tautsaimniecības nozaru apraksti veidoti sadarbībā ar nozaru speciālistiem.

Informācijas domāta ļoti plašam interesentu lokam – skolēniem un viņu vecākiem, klašu audzinātājiem, profesionālās orientācijas konsultantiem, kā arī citiem interesentiem. Tā ļauj patstāvīgi iepazīties ar izglītības veidiem un tās apguves nosacījumiem, profesionālās izglītības raksturojumu, redzēt saikni starp izglītību un profesionālās karjeras iespējām dažādās tautsaimniecības nozarēs, uzzināt vairāk par nozarēs strādājošo profesionālajām kvalifikācijām.

CD-ROM izdots 2001. gadā 2000 eksemplāros un caur pilsētu un rajonu Izglītības pārvaldēm nodots izmantošanai visām vispārizglītojošām mācību iestādēm, kā arī un citām ieinteresētām institūcijām un organizācijām.
 
       

Iespēju Eiropa - PLOTEUS

 

Informatīvais buklets tapis ar Eiropas Savienības izglītības programmas Leonardo da Vinci atbalstu. Tas piedāvā iepazīties ar Eiropas Komisijas portāla PLOTEUS (the Portal on Learning Opportunities Throughout the European Space) darbību un informācijas daudzveidību.

PLOTEUS mērķis ir palīdzēt studentiem, darba meklētājiem, strādniekiem, vecākiem, profesionālās orientācijas konsultantiem un skolotājiem atrast informāciju par izglītošanās iespējām, apmaiņas programmām un stipendiju (Erasmus, Leonardo da Vinci, Socrates, Tempus) pieejamību Eiropas valstīs, dzīvošanas izmaksām, mācību maksu, mājokļa meklēšanu, studiju un darba tiesisko regulējumu un citām vispārīgām ziņām par Eiropas valstīm.