Nr.p.k.Projekta izstrāde

Lejupielādēt 

1.

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna veidlapa

PIKC Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna veidlapa

    • Metodiskie ieteikumi KAA pasākumu plāna izstrādei 

?d=44924_KAA_pasakumu_plans_veidlapa.docx

?d=85653_KAA_pasakumu_plana_veidlapa_PIKC.docx

?d=Metodiskie_ieteikumi_KAA_pasakumu_plana_izstradei.docx

1.1.

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna izmaiņas/papildinājumi

PIKC Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna izmaiņas/papildinājumi

?d=KAA_pasakumu_plana_izmainas_papildinajumi_veidlapa.docx

?d=KAA_pasakumu_plana_izmainas_papildinajumi_veidlapa_PIKC.docx

1.2.

Saturu apliecinoši dokumenti un ieteikumi to izstrādei

?d=Veidlapas_skolas.zip (Skolas)

?d=Veidlapas_PIKC.zip (PIKC)

2. Iepirkumu plāns ?d=Iepirkumu_plana_veidlapa.docx
2.1. Iepirkumu plāns (ar skaidrojumiem) ?d=Iepirkumu_plana_veidlapa_paraugs_ar_skaidrojumiem.docx
2.2. Iepirkumu plāns (aktualizēts (ar skaidrojumiem)) ?d=Aktualizeta_iepirkumu_plana_veidlapa_paraugs_ar_skaidrojumiem.docx
3.

Darba līguma noformēšana

?d=03_Darba_liguma_noformesana.docx
3.1. Mēneša darba atskaite PKK (skolas)

?d=Menesa_darba_atskaite_PKK_visp.docx

3.2.

Mēneša darba atskaite PKK (PIKC) 

?d=Menesa_darba_atskaite_PKK_PIKC.docx

3.3.

Mēneša darba detalizētā atskaite PKK

?d=03_2_PKK_Menesa_detaliz_ta_atskaite.xlsx

3.4.

Darba laika uzskaites tabula (aizpilda par PKK, kuri strādā iestādē tikai vienā amatā)

?d=3_3_Darba_laika_uzskaites_tabula.xls

3.5. Kopējās noslodzes darba laika uzskaites tabula (aizpilda par PKK, kuri strādā iestādē arī citos amatos) ?d=3_4_Kop_j_s_noslodzes_tabula.xls
4. Izdevumus pamatojošo dokumentu saraksts ?d=04_Izdevumus_pamatojo_o_dokumentu_saraksts_.docx
5. Maksājumu pieprasījums sadarbības partneriem  ?d=22174_4_MP_veidlapa_sadarbibas_partneriem.xlsx
6. Avansa pieprasījums ?d=6_Avansa_pieprasijums_.doc
7. Partnera finansējuma izlietojums ?d=07_Partnera_finansejuma_izlietojums_2018.xlsx
8. Informācija publicitātei mājas lapā - partneriem ?d=08_Inform_cija_publicit_tei_m_jas_lap_partneriem.docx
8.1. Projekta informatīvā plāksne ?d=Informativa_plaksne_.docx
9.  Apliecinājums par bezmaksas pasākumu ?d=Apliecinajums_par_pas_kumu.doc
10. Veidlapa individuālo karjeras konsultāciju dalībnieku (izglītojamo) uzskaitei ?d=IKK_dalibnieku_uzskaites_veidlapa.xls