Nr.p.k.Projekta izstrāde

Lejupielādēt 

1.

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna veidlapa

    • PIKC Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna veidlapa

?d=01_KAA_pasakumu_plans_veidlapa.docx

?d=01_KAA_pasakumu_plana_veidlapa_PIKC.docx 
1.1.

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna izmaiņas/papildinājumi

?d=01_1_KAA_pasakumu_plana_izmainas_papildinajumi_veidlapa.docx

1.2.

Pārskats par KAA pasākumu plāna īstenotajiem pasākumiem

    • PIKC Pārskats par KAA pasākumu plāna īstenotajiem pasākumiem

?d=01_2_Parskats_par_KAA_pasakumu_plana_istenotajiem_pasakumiem.xlsx

?d=01_2_Parskats_par_KAA_pasakumu_plana_istenotajiem_pasakumiem_PIKC.xlsx 
2. Iepirkumu plāns ?d=Iepirkumu_plana_veidlapa.docx
2.1. Iepirkumu plāns (ar skaidrojumiem) ?d=Iepirkumu_plana_veidlapa_paraugs_ar_skaidrojumiem.docx
2.2. Iepirkumu plāns (aktualizēts (ar skaidrojumiem)) ?d=Aktualizeta_iepirkumu_plana_veidlapa_paraugs_ar_skaidrojumiem.docx
3.

Darba līguma noformēšana

?d=03_Darba_liguma_noformesana.docx
3.1. Mēneša darba atskaite PKK ?d=03_1_Menesa_darba_atskaite_PKK.docx
3.2. Mēneša darba detalizētā atskaite PKK ?d=03_2_PKK_Menesa_detaliz_ta_atskaite.xlsx
3.3. Darba laika uzskaites lapa tabula PKK ?d=3_1_Darba_laika_uzskaites_lapa_.xlsx 
4. Izdevumus pamatojošo dokumentu saraksts ?d=04_Izdevumus_pamatojo_o_dokumentu_saraksts_.docx
5. Maksājumu pieprasījums sadarbības partneriem  ?d=22174_4_MP_veidlapa_sadarbibas_partneriem.xlsx
6. Avansa pieprasījums ?d=6._Avansa_pieprasijums.doc
7. Partnera finansējuma izlietojums ?d=07_Partnera_finans_juma_izlietojums.xlsx
8. Informācija publicitātei mājas lapā - partneriem ?d=08_Inform_cija_publicit_tei_m_jas_lap_partneriem.docx
8.1. Projekta informatīvā plāksne ?d=Informativa_plaksne_.docx
9. Dalībnieku saraksts ?d=5_Dalibnieku_saraksts.xlsx
9.1. Dalībnieku (konkursantu - izglītojamo) aptaujas anketa ?d=5_1_Dalibnieku_konkursantu_izglitojamo_aptaujas_anketa.xls
9.2. Dalībnieku - PKK aptaujas anketa ?d=5_2_Dalibnieku_PKK_aptaujas_anketa.xls
10. Paraugi dokumentācijas izstrādei ?d=Paraugi_dokumentacijas_izstradei.zip