Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 2016.gada 29.novembrī ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir noslēgusi vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Nr.8.3.5.0./16/I/001.

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Projekta darbību īstenošanas termiņš 2016.gada 1.janvāris – 2020.gada 31.decembris
Projekta finansējums  21 645 410 EUR (kopējais attiecināmais finansējums), tai skaitā:
 • 18 398 598 EUR - ESF finansējums; 
 • 3 246 812 EUR - valsts budžeta finansējums. 
Projekta specifiskais atbalsta mērķis  Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
Projekta specifiskā atbalsta 
mērķa grupa 
Valsts un pašvaldību dibinātās vispārējās (tai skaitā speciālās) un profesionālās izglītības iestādes un to izglītojamiem.
Projekta darbības
 1. Informatīvo un metodisko materiālu komplekta izstrāde un publiskošana (tai skaitā e-vidē) karjeras atbalsta īstenošanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
 2. Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugu izstrāde un aprobācija specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistītajās vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
 3. Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos.
 4. Nacionālo profesionālās meistarības konkursu - SkillsLatvia, EuroSkills un WorldSkills - organizēšana profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem, tai skaitā profesionālo prasmju demonstrācijas pasākumu organizēšana profesionālās izglītības pievilcības celšanai.
 5. Konkursantu – godalgotu vietu ieguvēju nacionālajos profesionālās meistarības konkursos (tai skaitā profesionālās izglītības iestāžu beidzēju vecumā līdz 25 gadiem, bet ne vēlāk kā divu kalendāra gadu laikā pēc izglītības iestādes beigšanas gada) – sagatavošana dalībai starptautiskajos jauno profesionāļu meistarības konkursos un dalības nodrošināšana.
 6. Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošana specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās.
 7. Projekta vadība un īstenošanas nodrošināšana.
 8. Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.
Iznākuma 
rādītāji
 1. To vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu skaits, kas saņēmušas ESF atbalstu karjeras izglītībai un karjeras attīstības atbalstam:
  Starpvērtība - 2018.gadā - 295 iestādes
  Gala vērtība – 328 iestādes
 2. Vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs strādājošo pedagogu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu skaits, kas saņēmuši papildizglītību karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos (specifiskais izvērtēšanas rādītājs)
  Gala vērtība – 656 personas
 3. Izstrādātas vadlīnijas karjeras atbalsta plānu īstenošanai (specifiskais izvērtēšanas rādītājs)
  Gala vērtība – 1 vadlīnijas
 4. Nacionālie profesionālās meistarības konkursi profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem (tai skaitā profesionālo prasmju demonstrācijas pasākumi profesionālās izglītības pievilcības celšanai) (specifiskais izvērtēšanas rādītājs)
  Gala vērtība – 5 konkursi
 5. Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi un absolventi vecumā līdz 25 gadiem, kas piedalījušies starptautiskajos jauno profesionāļu meistarības konkursos (specifiskais izvērtēšanas rādītājs)

                 Gala vērtība – 40 personas

Projekta 
īstenošanas 
pamats 
2016. gada 7.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi”

Sadarbības partneri

 1. Valsts izglītības satura centrs;
 2. Pašvaldības vai pašvaldību apvienības, kuras ir atbildīgas par karjeras izglītības īstenošanu to padotībā esošajās izglītības iestādēs, vai izglītības pārvaldes, kurām pašvaldības ir deleģējušas attiecīgo funkciju;
 3. Valsts dibinātās profesionālās izglītības iestādes, kurām piešķirts profesionālās izglītības kompetences centra statuss.

Kontaktinformācija

Informācijas un karjeras atbalsta departamenta direktore Inta Asare
Tālrunis: 67785427
E-pasts: inta.asare@viaa.gov.lv