Nordplus programma

Nordplus izglītības projektos piedalās skolēni, skolotāji, studenti, pasniedzēji un pieaugušie no Baltijas un Ziemeļvalstīm.

Nordplus programmu 1988./1989. gadā izveidoja Ziemeļu Ministru padome. Sākotnēji programmā piedalījās tikai Ziemeļvalstis, taču kopš 2008. gada piedalās arī Baltijas valstis. No 2008. līdz 2011. gadam ir izveidota Nordplus ietvarprogramma četriem gadiem. 2011. gadā Ziemeļu Ministru padome apstiprināja Nordplus ietvarprogrammas turpinājumu nākamajiem pieciem gadiem. No 2012. līdz 2016. gadam Nordplus ietvarprogrammas iesākto turpinās Nordplus programma.

Programmas mērķi ir uzlabot un ieviest jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās. Nordplus programmas aktivitātes balstās uz vienošanos starp programmas dalībvalstīs esošajām izglītības iestādēm un organizācijām. Programma atbalsta projektus, kas veicina zināšanu ieguvi, apmaiņu un sadarbības tīklu veidošanu.


Nordplus
programmu veido piecas apakšprogrammas:

Nordplus rokasgrāmata (2017): ?d=Nordplus_Handbook_2017_English_version_.pdf EN


Nordplus
programmas mērķi

  • veicināt Ziemeļvalstu kultūru un valodu apguvi, kā arī savstarpējo Ziemeļvalstu un Baltijas valstu valodu un kultūru izpratni;
  • sniegt ieguldījumu kvalitatīvā un inovatīvā mūžizglītības attīstībā;
  • atbalstīt, attīstīt un sekmēt inovatīvu rezultātu un pieeju izplatīšanu izglītībā, daloties pieredzē un informējot par labas prakses piemēriem;
  • stiprināt un attīstīt Ziemeļvalstu izglītības institūciju sadarbību un Ziemeļu reģiona un Baltijas izglītības telpas izveidi.


Nordplus
programmas dalībvalstis

Programmā piedalās Baltijas un Ziemeļvalstis: Dānija (arī Grenlande un Fēru salas), Somija, (arī Ālandu salas), Īslande, Norvēģija, Zviedrija, Latvija, Lietuva un Igaunija.


Dalība Nordplus programmā

Programmā var piedalīties organizācijas, kuru galvenais darbības mērķis ir izglītības vai mūžizglītības īstenošana, kā arī izglītības vai mūžizglītības sfērā strādājošie. Projektus iesniedz juridiskas personas.


Finansējuma piešķiršana

Nordplus ietvarprogrammā atbalstu piešķir šādām aktivitātēm:

  • mobilitātēm;
  • projektiem;
  • tīklojumiem.

Programmas finansējumu piešķir aktivitātēm, kuras norisinās kādā no programmas dalībvalstīm un kuras īsteno programmas dalībvalstu pārstāvji. Nepieciešamības gadījumā, ja tas ir lietderīgi tīklojumam vai projekta partneriem, aktivitāšu īstenošanā var piedalīties dalībnieki no citām valstīm.


Nordplus
vadības sistēma

Nordplus vadības sistēmu veido piecu nacionālo programmu aģentūru apvienība. Tajā ietilpst nacionālās aģentūras no Dānijas, Somijas, Īslandes, Norvēģijas un Zviedrijas.

Uz Nordplus ietvarprogrammas darbības laiku Ziemeļvalstu Ministru padome par atbildīgo administrējošo iestādi ir noteikusi Augstākās izglītības starptautiskās sadarbības centru Norvēģijā. Papildu informācija: http://www.nordplusonline.org

Latvijā Nacionālā informācijas biroja funkcijas pilda Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Aģentūras uzdevums ir informēt un konsultēt Nordplus projektu pieteicējus un īstenotājus, kā arī piedalīties projektu atlasē un uzraudzīt to īstenošanu.


Kontakti
Irīna Stoļarova
Tālr.: 67785424
E-pasts: irina.stolarova@viaa.gov.lv