Izsludināts konkurss 
pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta saņemšanai
(1.atlases kārta)


Konkursā pieteikumus var iesniegt LR zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas zinātniskās institūcijas un LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēti komersanti.


Atbalstāmās darbības:

   • fundamentālo vai rūpniecisko pētījumu īstenošana,
   • tehnoloģisko tiesību aizsardzības nodrošināšana,
   • zināšanu un tehnoloģiju pārnese,
   • kompetenču pilnveidošana,
   • starptautiskās mobilitātes un tīklošanās īstenošana.


Pasākuma mērķis ir attīstīt jauno zinātnieku prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti, nodrošinot jauno zinātnieku karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem, kā arī pētniecības kompetenču pilnveidošanu, cilvēkresursu atjaunotni un kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2016. gada 30. novembris.


Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" īstenošanas MK noteikumiem Nr. 50 pēcdoktorantūras pētniecības pieteikuma iesniedzējiem - komersantiem un zinātniskajām institūcijām -

 • vispirms ir jāizstrādā pēcdoktorantu pieteikumu atlases kārtība, kas ir skaidra, iepriekš noteikta un publiski pieejama, nediskriminējoša un atbilstoša iestādes cilvēkresursu attīstības plānam un pētniecības programmai;
 • pēc tam sadarbībā ar pēcdoktorantu jāiesniedz VIAA pētniecības pieteikumi, abām pusēm vienojoties par pētniecības pieteikuma saturu, tehniskās un finansiālās sadarbības nosacījumiem, pušu tiesībām, pienākumiem un atbildību, pētniecības pieteikuma rezultātu izmantošanas, ieviešanas, publicitātes un komercializācijas nosacījumiem.

Pēcdoktorantūras pētniecības pieteikumu pieejamais finansējums:

1. kārtai – ap 22 882 785 EUR:

   • fundamentālie pētījumi: 4 576 557 EUR;
   • rūpnieciskie pētījumi: 18 306 228 EUR.


Lai atvieglotu priekšatlases sagatavošanas darbu, VIAA ir izstrādājusi Zinātnisko institūciju un komersantu Pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlases paraugnolikumu ar tā pielikumiem, kas ir atrodams mājaslapā www.viaa.gov.lv pie papildu informācijas.

Dokumenti

Nr. Dokuments Lejupielādēt
1.

Pēcdoktoranta mobilitātes – Sadarbības līgums starp pētniecības pieteikuma īstenotāju un sadarbības partneri

 

!!! Vēršam Jūsu uzmanību, ka uz pēcdoktorantūras pētniecības pieteikumu iesniegšanas brīdi ir nepieciešams pieteikumam pievienot TIKAI sadarbības partnera VĒSTULI par gatavību piedalīties pieteikuma īstenošanā.

PARAUGS: ?d=POSTDOC_sadarb_bas_Liguma_paraugs_PROJEKTS_LV_002_.docx
2. Metodiskie norādījumi par 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” demarkāciju, papildinātību un sinerģiju ar citu 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa programmu, Eiropas Savienības pamatprogrammu “Apvārsnis 2020”un “Radošā Eiropa” un valsts budžeta finansētiem pētījumu projektiem ?d=VIAA_1_1_1_2_Sienrgijas_kartiba.pdf
3.

Pētniecības pieteikumu pirmās kārtas atlases nolikums

 ?d=VIAA_1_1_1_2_nolikums_gala_26.04.2017..pdf
4. Pētniecības pieteikuma veidlapa un tās pielikumi
 • veidlapa ?d=VIAA_1.1.1.2._Nolikuma_1_pielikums_veidlapa_upd.doc
 • 1.-3. pielikums ?d=VIAA_Nolikums_Veidlapas_1_3_pielikumi_upd.xlsx
 • 4. pielikums ?d=VIAA_1.1.1.2._Nolikums_Veidlapas_4.pielikums.docx
 • apliecinājums ?d=pielikums_PPI_veidlapas_apliecinajums.doc
5. Pētniecības pieteikuma veidlapas aizpildīšanas metodika un tās pielikumi
 • Metodika ?d=VIAA_1.1.1.2._Nolikuma_2_pielikums_aizpildisanas_metodika.pdf
 • Pielikums ?d=VIAA_1.1.1.2._Nolikums_Aizpildisanas_metodika_pielikums.pdf
6. Pētniecības pieteikuma administratīvās un atbilstības vērtēšanas vadlīnijas un metodika ?d=VIAA_1.1.1.2._Nolikuma_4.pielikums_adm_atbilst_verte_anas_vadl_nijas_gala.pdf
7. Pētniecības pieteikuma administratīvās un atbilstības vērtēšanas kritēriji ?d=VIAA_1.1.1.2._9.pielikums_Nolikuma_3.pielikums_admin.v_rt_anas_krit_riji_gala.pdf
8. Pētniecības pieteikuma zinātniskās kvalitātes vērtēšanas vadlīnijas un kritēriji ?d=VIAA_1.1.1.2._Nolikuma_5.pielikums_zinvert_vadlinijas_un_kriteriji_2.pdf
9. Līguma par pētniecības pieteikuma īstenošanu paraugs ?d=VIAA_1.1.1.2._Nolikuma_6_pielikums_ligums.pdf
10.

Pētniecības pieteikumu vērtēšanas kārtība

?d=VIAA_1.1.1.2._v_c4_93rt_c4_93_c5_a1anas_20k_c4_81rt_c4_abba.pdf
11.

Viedās specializācijas jomu ekosistēmu apraksti

?d=Viedas_specializacijas_ieviesana.zip 

Kontaktinformācija: VIAA, Vaļņu iela 1 (5.stāvs), Rīga, LV – 1050; tālr.: 67785467, e-pasts: laura.andze@viaa.gov.lv