PostDoc Latvia projektu īstenošanas dokumenti

  Projekta īstenošana  
  Uzsākot projektu  
1. Līgums (paraugs) ?d=PostDoc_ligums_paraugs.doc
2. Apliecinājums (veidlapa) ?d=Apliecinajums_paraugs_1_.docx 
3. Atbildīgo personu rekvizītu veidlapa ?d=Atbildigo_personu_rekvizitu_veidlapa.docx 
4. Bankas kontu rekvizītu veidlapa ?d=Bankas_konta_rekvizitu_veidlapa.docx 
5. Finansēšanas plāns ?d=Finansesanas_plans.xlsx 
6. Pēcdoktoranta mobilitātes – Sadarbības līgums starp pētniecības pieteikuma īstenotāju un sadarbības partneri (paraugs pielāgojams atbilstoši situācijai)

?d=POSTDOC_sadarb_bas_Liguma_paraugs_PROJEKTS_LV_240118.docx LV
?d=POSTDOC_sadarb_bas_Liguma_paraugs_PROJEKTS_EN_24012018.docxEN

aktualizēts 24.01.2018.

  Īstenošanas laikā  
7. Sinerģijas kārtība ?d=VIAA_1_1_1_2_14_pielikums_Sienergijas_kartiba.pdf 
8. Metodiskie norādījumi par darba laika uzskaites principiem pēcdoktoranta nodarbinātības jautājumos

?d=8.dokuments_Metodika_Darba_laika_uzskaite_2018.pdf  

aktualizēts 24.01.2018.

9. Palīgmateriāls par komandējumu izmaksu noformēšanu ?d=VIAA_1.1.1.2._19.pielikums_paligmaterials_komandejumi.pdf 
10. Metodiskie norādījumi par pēcdoktoranta paveiktā darba uzskaites principiem ?d=VIAA_1.1.1.2._20.pielikums_paveikta_darba_uzskaite.pdf 
11. Metodiskie norādījumi par pēcdoktoranta darbu apvienošanu

?d=11.dokuments_Darbu_apvienosana_2018.pdf

aktualizēts 24.01.2018.

12. Paveiktā darba laika uzskaites veidlapa

?d=12._dokuments_Veidlapa_Paveikta_darba_laika_uzskaite_2018.doc 

aktualizēts 24.01.2018.

13. Paveiktā darba uzskaites veidlapa ?d=Paveikta_darba_uzskaite.docx 
14. Palīgmateriāls par izdevumus pamatojošiem un rezultātus apliecinošiem dokumentiem ar saimniecisko darbību nesaistīta pētniecības pieteikuma īstenošanas gadījumā

?d=1_Paligmaterials_nesaimniecisks.docx 

aktualizēts 21.12.2017

15. Palīgmateriāls par izdevumus pamatojošiem un rezultātus apliecinošiem dokumentiem ar saimniecisko darbību saistīta pētniecības pieteikuma īstenošanas gadījumā

?d=Paligmaterials_saimniecisks.docx 

aktualizēts 21.12.2017

16. Maksājuma pieprasījuma aizpildīšanas veidlapa ?d=Maksajuma_pieprasijuma_aizpildisana.xlsx 
17. Precizēts skaidrojums par iepirkumu organizēšanu un nodokļu piemērošanu ?d=Preciz_ts_skaidrojums_par_iepirkumu_org._un_nodoklu_piemerosanu.docx 
18. Iepirkumu plāna veidlapa

?d=18._dokuments_Iepirkumu_plans.docx

aktualizēts 24.01.2018.

19. Prezentācija par maksājumu pieprasījumu iesniegšanu POSTDOC informācijas sistēmā ?d=23044_POSTDOC_informacijas_sistema_MP_19.01.ppt 
20. Vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodika ?d=vienas_vien_bas_izmaksas_800_EUR.pdf 
21. Vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodika (administratīvajiem un infrastruktūras resursiem) ?d=vienas_vien_bas_izmaksas_185_EUR.pdf
  Komunikācijas materiāli  
22. Projekta plakāts (šablons)

1. kārtas pieteikumiem ?d=28751_PostDoc_plakats_proj._istenotajiem.pptx

2. kārtas pieteikumiem

?d=PostDoc_plakats_proj._istenotajiem_2.karta.pptx

 

23. 

PostDoc prezentācija (šablons)

?d=PostDoc_prezentacija.pptx (16:9)

 

?d=PostDoc_prezentacija_4x3.pptx (4:3)

24. 

PostDoc posterprezentācija (šabloni)

?d=PostDoc_poster.pptx ; ?d=PostDoc_poster_molekulas.pptx
25.  PostDoc Latvia logo ?d=Logo.zip 
  Vidusposma vērtēsana  
26. Prezentācija ?d=Vidusposms_prezentacija.pdf
27. Vidusposma ziņojuma veidlapa

?d=Vidusposma_zi_ojuma_veidlapa.docx LV

?d=Zinojums_veidlapa_vidusposms_eng.docx EN

28. Vidusposma ziņojuma veidlapas aizpildīšanas metodika

?d=Vidusposma_zi_ojuma_veidlapas_aizpild_anas_metodika.pdf LV

?d=Zinojums_metodika_vidusposms_ENG.pdf EN

29. Vidusposma ziņojuma zinātniskās kvalitātes vērtēšanas vadlīnijas

?d=Vidusposma_zi_ojuma_zin_tnisk_s_kvalit_tes_v_rt_anas_vadl_nijas.pdf LV

?d=Zin_vertesanas_vadl_vidusposms_eng.pdf EN

30. Vidusposma ziņojuma administratīvās vērtēšanas kritēriji ?d=Vidusposma_zi_ojuma_administrat_v_s_v_rt_anas_krit_riji.pdf