Izvērtēti PostDoc Latvia 1. atlases kārtas rezultāti

13.06.2017

7. jūnijā Latvijas Jauno zinātnieku apvienības organizētā diskusijā par Pēcdoktorantūras atbalsta projektu (PostDoc Latvia), kurā piedalījās pārstāvji no Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA), Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), kā arī zinātnisko institūciju pārstāvji un pēcdoktoranti, tika izvērtēta PostDoc Latvia 1. atlases kārtas norise un rezultāti.

VIAA iepazīstināja klātesošos ar PostDoc Latvia 1. atlases kārtas rezultātiem un vērtēšanas komisijas secinājumiem. Ārvalstu eksperti pozitīvi novērtēja pētniecības pieteikumus, kuros ir skaidri definēti pētniecības mērķi, izvēlētā tēma ir aktuāla attiecīgajā pētniecības nozarē, kā arī pēcdoktoranti spējuši parādīt, ka viņiem piemīt augsta zinātniskā kapacitāte sekmīgai pētniecības projektu īstenošanai.

Zem kvalitātes sliekšņa novērtēti pieteikumi, kuros norādīts pārāk plašs pētniecības apjoms (ņemot vērā, ka šos pētniecības projektus īsteno viens pētnieks), pieteikumā nav pietiekami parādīts pētījuma rezultātā tapušā jaunā produkta vai metodes priekšrocības, novitāte, kā arī veicamie pētniecības uzdevumi nesakrīt ar jaunā pētnieka prasmēm un pieredzi.

Diskutējot par sadarbību PostDoc Latvia īstenošanā, VIAA, institūciju pārstāvji un pēcdoktoranti novērtēja arī atlases un vērtēšanas procesa veiksmes un identificēja lietas, ko vajadzētu pilnveidot nākamo atlases kārtu organizēšanā, kā arī pētniecības pieteikumu īstenošanā. Jaunie zinātnieki norādīja, ka būtu nepieciešams lielāks atbalsts no zinātniskajām institūcijām pieteikuma administratīvās daļas sagatavošanā, kā arī paredzēt iespēju uzsākt projektu īstenošanu 6 - 12 mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas, lai pabeigtu iesāktos darbus un projektus.

Latvijas Jauno zinātnieku apvienības valdes priekšsēdētāja Ieva Krūmiņa akcentēja, ka jāveido pēc iespējas pievilcīgāka vide un nosacījumi, lai piesaistītu jaunos zinātniekus arī no ārzemēm. Arī Vidzemes Augstskolas rektors Gatis Krūmiņš, daloties savā pieredzē par pētniecības atbalsta pieteikumu gatavošanu, norādīja, ka nākamajās atlases kārtās cer uz lielāku ārzemju zinātnieku aktivitāti.

Visas iesaistītās puses apņēmās ņemt vērā diskusijas gaitā identificētās nepilnības, lai uzlabotu savstarpējo sadarbību un atvieglotu pētniecības pieteikumu sagatavošanas un iesniegšanas procesu. Kā uzsvēra VIAA Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta direktore Elita Zondaka: “Šis ir mūsu kopējais projekts, mums jābūt vienotiem, jāstrādā kopā, lai jaunie zinātnieki un nozare no šī projekta gūtu maksimālu labumu!”

Tāpat tika ieskicēts provizoriskais līgumu slēgšanas laiks – 2017. gada jūlijs-augusts, savukārt nākamo atlases kārtu plānots izsludināt 2017. gada septembra beigās.

Prezentācija par pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta 1. atlases kārtas vērtēšanu un rezultātiem: ?d=PostDoc_07.06.17.pdf