Latvija ir noslēgusi dažādus līgumus ar citām valstīm par sadarbību izglītībā un zinātnē. Šo līgumu ietvaros Latvijas un ārvalstu augstskolu studenti, akadēmiskais un zinātniskais personāls brauc uz sadarbības partneru valstīm studēt, lasīt lekcijas vai veikt pētniecības darbu.


Ārvalstu valdību stipendijas Latvijas studentiem, pētniekiem un mācībspēkiem 

Vispārīga informācija

Latvija ir noslēgusi vairāk nekā 60 starpvaldību un starpresoru līgumus par sadarbību izglītībā un zinātnē. 29 no tiem paredz stipendiju piešķiršanu Eiropas un citu pasaules valstu studentiem, pētniekiem un mācībspēkiem. Pamatojoties uz šiem līgumiem, Latvijā katru gadu apmēram 50 studenti, pētnieki un mācībspēki izmanto iespēju studēt, pētīt vai strādāt ārvalstu augstskolās, vai piedalīties vasaras kursos.

 

Ārvalstu stipendiju piedāvājumi interesentiem ir pieejami:

 • Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapā;
 • Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā www.izm.gov.lv.
VIAA administrētās ārvalstu stipendijas

Ne visas ārvalstu valdību stipendijas administrē VIAA, dažu valstu vēstniecības vai cita veida pārstāvniecības savu valstu stipendijas administrē pašas.

 

 • Ir stipendijas, par kurām VIAA tikai izplata informāciju. Pēc stipendiju piedāvājumu saņemšanas tā savā mājaslapā publicē informāciju par šādu valstu stipendijām: Turcija, Izraēla, Slovākija, Igaunija, Itālija, Dānija (tikai vasaras kursu stipendijas), Islande, Vācija, Japāna un ASV.
 • Vairākām stipendijām VIAA veic arī stipendiātu atlasi, izvērtējot kandidātu atbilstību stipendijas piedāvātāja prasībām, izvērtējot iesniegtos dokumentus un nepieciešamības gadījumā rīkojot pārrunas ar kandidātiem. VIAA līdzdarbojas šādu valstu stipendiju administrēšanā: Ķīna, Čehija, Beļģija (Valonijas stipendijas franču valodas vasaras kursiem), Grieķija, Lietuva, Meksika, Ungārija, Šveice). 
Stipendiju veidi

Stipendijas galvenokārt paredzētas maģistrantūras un doktorantūras studentiem, bet ir arī piedāvājumi bakalaura līmeņa studentiem, augstskolu pasniedzējiem, pētniekiem un stipendijas vasaras kursu apmeklēšanai.

 

Ārvalstu valdību stipendijas neparedz iespēju iegūt akadēmisko grādu. Stipendijas tiek piešķirtas uz laiku no diviem līdz desmit mēnešiem, atsevišķos gadījumos ir iespējams stipendiju pagarināt.

Stipendija sedz Visas stipendijas pilnībā vai daļēji sedz studiju maksu. Vairumā gadījumu tiek segti arī uzturēšanās izdevumi, taču ceļa izdevumi parasti ir jāsedz pašam studentam, tāpēc rūpīgi jāizlasa informācija par konkrēto stipendiju. Pirmais stipendijas maksājums stipendiāta kontā var tikt ieskaitīts laikā, kad studijas jau uzsāktas, tāpēc nepieciešams paņemt līdzi naudas rezerves. Stipendija parasti nesedz studiju maksu privātās augstskolās.
Stipendiju izsludināšana un lēmuma pieņemšanas process

Visaktīvākais stipendiju konkursu izsludināšanas laiks ir janvāris, februāris un marts. Pieteikšanās termiņš katras valsts piedāvātajai stipendijai ir minēts sludinājumā.

 

Stipendiju kandidātiem jārēķinās arī ar to, ka lēmuma pieņemšana par stipendijas piešķiršanu un organizatoriskas procedūras ārvalstī aizņem ilgu laiku, tāpēc bieži vien apstiprinājuma vēstuli students var saņemt īsu brīdi pirms studiju uzsākšanas.

Dokumentu iesniegšanas vietas

Ārvalstu stipendijām ir atšķirīgas dokumentu iesniegšanas vietas:

 • piesakoties uz Šveices, Čehijas, Beļģijas (Valonijas), Grieķijas, Ķīnas, Lietuvas, Meksikas, Ungārijas stipendiju, dokumenti jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā;
 • piesakoties uz Itālijas, Izraēlas un ASV stipendijām, dokumenti jāiesniedz attiecīgās valsts vēstniecībā Rīgā;
 • piesakoties uz Islandes, Dānijas (tikai vasaras kursu stipendija), Slovākijas, Igaunijas un Turcijas stipendijām, dokumenti jānosūta pa pastu stipendijas piedāvātājam.
Iesniedzamie dokumenti

Piesakoties stipendijai studijām vai pētniecībai, parasti nepieciešami šādi dokumenti:

 1. Aizpildīta pieteikuma veidlapa (dažām stipendijām jāpiesakās tiešsaistē, pēc tam veidlapa jāizdrukā);
 2. Apstiprinātas augstskolas diploma un tā pielikuma kopijas (apstiprina augstskola, kas diplomu izsniegusi, vai notārs);
 3. Divas ieteikuma vēstules no pasniedzējiem;
 4. Precīzs studiju/pētniecības plāns;
 5. Curriculum Vitae;
 6. Ielūguma vēstule no ārvalsts augstskolas.
  (Iesniedzamo dokumentu komplektu ieteicams sākt veidot tieši ar šo dokumentu. Ārvalsts augstskolas vēstule apstiprina to, ka students varēs studēt šajā augstskolā, ja iegūs attiecīgās valsts stipendiju);
 7. Svešvalodu zināšanas apstiprinoši sertifikāti (ja tādi ir). Lai studētu, ir jāzina valoda, kurā norit studijas. Izvēloties studiju programmu angļu valodā, studentam jārēķinās, ka bez attiecīgās valsts valodas zināšanām iztikt nevarēs;
 8. Medicīnas izziņa;
 9. Pases fotogrāfija.

Dokumenti ir jāsakārto secībā, kas norādīta informācijā par stipendiju. Iesniedzamo dokumentu saraksts atkarībā no stipendiju programmas var nedaudz atšķirties, tāpēc vienmēr rūpīgi jāizlasa informācija.

 

Visiem dokumentiem ir jābūt tulkotiem angļu, vācu vai spāņu valodā (atkarībā no valsts).

Iesniedzamo dokumentu eksemplāru skaits

Parasti tiek prasīti divi vai trīs dokumentu eksemplāri. Vispirms atbilstoši stipendijas piedāvātāja prasībām jāsagatavo viens dokumentu eksemplārs. Pēc tam, pirmo eksemplāru pārkopējot, iegūst otro un trešo eksemplāru. Otrajam un trešajam eksemplāram nekādi apstiprinājumi vairs nav nepieciešami. Precīzu informāciju par iesniedzamajiem dokumentiem un vajadzīgo kopiju skaitu atradīsiet stipendijas sludinājumā.

Stipendiju iesniegumu vērtēšana

Visi iesniegumi tiek vērtēti administratīvi. Gadījumos, kad jāveic iesniegumu kvalitatīvā vērtēšana, to veic VIAA izveidota vērtēšanas komisija, ņemot vērā šādus kritērijus:

 • studenta sekmes;
 • kandidāta motivācija studēt vai veikt pētniecības darbu attiecīgajā valstī;
 • kandidāta līdzšinējā pieredze saistībā ar piedāvātās stipendijas jomu;
 • citi kritēriji, ja tie iekļauti attiecīgās valsts stipendijas piedāvājumā.

Galīgo lēmumu pieņem stipendiju piedāvātāji.

Kontaktinformācija:
Aija Jakoviča
Tālrunis: +371 67814331
E-pasts: aija.jakovica@viaa.gov.lv

Valsts izglītības attīstības aģentūra
Vaļņu iela 1
Rīga, LV-1050
Latvija