Pieņemti grozījumi MK noteikumos par stipendiju piešķiršanu ārzemniekiem

20.02.2014

2014.gada 11.februāra sēdē Ministru kabinets apstiprināja grozījumus Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumos Nr.68 „Stipendiju piešķiršanas kārtība ārzemniekiem” (turpmāk – grozījumi), kurus sagatavoja Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA).

Šie grozījumi tika izstrādāti ar mērķi pilnveidot Latvijas valdības stipendiju administrēšanas procesu.

Trīs svarīgākie jauninājumi, kas attieksies uz ārvalstu studentiem, ir šādi. Pirmkārt, pozitīvais jaunums: ārvalstu studentiem, kuri izvēlējušies Latvijā studēt latviešu un baltu filoloģiju, literatūru un kultūru vai Latvijas vēsturi maģistra studiju programmā, būs iespēja saņemt Latvijas stipendiju visu maģistra studiju laiku, t.i., divus akadēmiskos gadus.

Otrkārt, grozījumi nosaka, ka pieteikties pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studijām vai bakalaura studijām var tie ārzemju studenti, kuri līdz dokumentu iesniegšanai stipendijas saņemšanai ir pabeiguši vismaz vienu pilnu studiju gadu.

Trešais un būtiskākais jauninājums ir desmit procentu kvotas ieviešana: studējošiem no vienas valsts nepiešķir vairāk kā desmit procentus no kopējā pieejamā stipendiju finansējuma apjoma attiecīgajam gadam. 

Sagaidāms, ka šī jauninājuma dēļ pēc konkursa uz Latvijas stipendijām 2014./2015.akadēmiskajam gadam salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem ievērojami saruks stipendiātu skaits no Rīgas Stradiņa universitātes un daudz mazāk stipendiju VIAA varēs piešķirt Vācijas un Uzbekistānas studentiem (stipendiātu saraksti ir publicēti VIAA mājas lapā) savukārt, stipendiātu sarakstā droši vien būs vērojama lielāka valstu dažādība. 

Grozījumi nosaka, ka VIAA izveidota vērtēšanas komisija stipendijas piešķir konkursa kārtībā atbilstoši iegūtajam punktu skaitam, kas ir ne mazāks kā 11 punkti.

Saskaņā ar grozījumiem būtiski lielāka loma būs arī  Latvijas stipendiāta studiju darba plānam, ko viņš, uzsākot studijas Latvijas augstskolā, saskaņos ar atbildīgo pasniedzēju. Ja students nebūs apguvis vismaz 80 procentus no apstiprinātajā studiju darba plānā noteiktā apjoma vai nebūs sekmīgi nokārtojis izvēlētos studiju kursus, VIAA lems par stipendijas neizmaksāšanu pilnā apmērā.

Sīkāk iepazīties ar 2012.gada 24.janvāra MK noteikumiem ar tajos iestrādātajiem grozījumiem var šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=243231