Aicina pieteikties finansiāla atbalsta saņemšanai starptautisku vasaras skolu rīkošanai

05.01.2016

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina Latvijas augstskolas pieteikties finansiālam atbalstam vasaras skolu organizēšanai. Atbalsts tiks sniegts stipendiju veidā, kas paredzētas ārvalstu studentu un akadēmiskā personāla izdevumu segšanai, viņiem piedaloties Latvijas augstskolu rīkotajās vasaras skolās.

Vasaras skolas stipendijas apmērs ir 711 eiro vienam vasaras skolas dalībniekam vasaras skolas norises laikā. 2016./2017. akadēmiskajā gadā plānots piešķirt līdz 60 vasaras skolu stipendijas. Ar tām iespējams atbalstīt apmēram sešas vasaras skolas, katrai no tām piešķirot līdz 10 stipendijām.

Latvijas valsts stipendiju piešķiršanas mērķis ir atbalsts vasaras skolām, kas popularizē latviešu valodu, Latvijas kultūru, vēsturi, izglītību, vairo Latvijas atpazīstamību ārzemēs un veicina Latvijas un ārvalstu sadarbību. VIAA vērtēšanas komisija vērtēs augstskolu iesniegumus, ņemot vērā šādus atbilstības un kvalitātes kritērijus:?d=Augstskolu_kriteriji_vasaras_skolu_rikosanai.docx.

Aicinām augstskolas, kuras plāno rīkot iepriekš minētajiem nosacījumiem atbilstošas vasaras skolas, iesniegt VIAA (sūtot pa pastu vai nogādājot personīgi VIAA lietvedībā Vaļņu ielā 1, 5. stāvā) vēstuli – iesniegumu brīvā formā, norādot plānotās vasaras skolas tematu, norises laiku, vietu, dalībnieku skaitu un kredītpunktu skaitu, ko plānots piešķirt vasaras skolas dalībniekiem.

Pēc visu iesniegumu saņemšanas VIAA vērtēšanas komisija izvērtēs iesniegumus nedēļas laikā un 5 darbdienu laikā informēs iesniegumu iesniedzējus par pieņemto lēmumu.

Līgumi ar augstskolām (vasaras skolu organizētājām) tiks noslēgti līdz 2016. gada 1. martam. Līgumā ietverta informācija par finanšu nosacījumiem un atskaitīšanās kārtību, tai skaitā kritēriji, kas nepieciešami augstskolai, lai veiktu ārzemju studentu un akadēmiskā personāla atlasi. Lūdzam pievērst uzmanību arī līguma 2. pielikuma 1. punktā (Administratīvās vērtēšanas kritēriji) atrodamajam valstu sarakstam un papildus ņemt vērā to, ka prioritāri stipendijas jāpiešķir šādu valstu studentiem un akadēmiskajam personālam: Lietuva, Igaunija, Čehija, Beļģija (Valonija), Grieķija, Meksika un Polija, jo ar šīm valstīm noslēgtajos līgumos minēts konkrēts piešķiramo stipendiju skaits.

Līguma paraugs?d=Liguma_projekts_vasaras_skola_2016_ml_upd.doc

Gaidīsim augstskolu – vasaras skolu rīkotāju – iesniegumus līdz 2016. gada 31. janvārim (svarigs pasta zīmoga datums).

 

Informācija par 2015. gada vasarā atbalstītajām vasaras skolām.Kontaktpersona:

Aija Jakoviča
Starptautiskās sadarbības programmu nodaļas
vecākā speciāliste
E-pasts: aija.jakovica@viaa.gov.lv
Tel.: 67814331