Iespēja saņemt KAAD stipendijas studijām Vācijā

12.02.2018

Jaunajiem zinātniekiem un pēcdoktorantūras pētniekiem, augstskolu mācībspēkiem un studējošajiem maģistrantūras programmās līdz 2018. gada 30. jūnijam ir iespēja pieteikties Katoļu Akadēmiskā ārzemju dienesta (KAAD) stipendijām Vācijā. Potenciālajiem stipendiātiem obligātas ir labas vācu valodas zināšanas.

KAAD stipendijas studijām un pētniecības vizītēm Vācijā ir paredzētas kandidātiem ar labām vācu valodas zināšanām, katoļiem (izņēmuma gadījumos drīkst pieteikties arī citu kristīgo konfesiju pārstāvji, ja tos ieteikuši katoļu partneri). Stipendijas tiek piešķirtas visos studiju virzienos (izņemot teoloģiju).

Stipendijas var saņemt:

  • jaunie zinātnieki un pēcdoktorantūras pētnieki,

- kas Latvijā strādā pie promocijas darba un plāno pētniecisko vizīti Vācijā (izņēmuma gadījumos tiek atbalstītas doktora studijas Vācijā līdz maksimāli 3 gadiem, gadījumā, ja tās plānots noslēgt Vācijā);
- kas pēc iegūtā grāda Latvijā plāno pētniecisko vizīti vai zinātniskās kvalifikācijas padziļināšanu Vācijas augstskolā;
- kas plāno papildus studijas Vācijā bez noteiktu grādu ieguves (tajā skaitā medicīnā).

  • augstskolu mācībspēki, kurus ielūdz Vācijas augstskolas vai citas zinātniskās institūcijas īsām pētnieciskām vizītēm (maksimāli 6 mēneši).
  • studējošie maģistru programmās, kas Vācijā plāno iestrādāt papildus materiālu savos Latvijā topošajos maģistru darbos. Priekšnoteikums ir pabeigtas bakalaura studijas Latvijā. Pilnas maģistra studijas Vācijā tiek atbalstītas tikai tajos gadījumos, kad tās Latvijā netiek piedāvātas.

Ko KAAD prasa un sagaida no stipendiju kandidātiem?

    • Teicamus rezultātus studijās vai pētniecībā;
    • Aktīvu reintegrāciju dzimtenē pēc studiju vai pētniecības beigām;
    • Aktivitāti Latvijas Baznīcas dzīvē, vai arī gatavību starpreliģiskajam dialogam (ja kandidāts ir no citas kristīgās konfesijas).

Interesenti aicināt aizpildīt formulāru vāciski un sūtīt to Markum Leimbacham (leimbach@kaad.de). Ja Jūs atbildīsiet KAAD kritērijiem, Jums tiks izsūtīts iesneidzamo dokumentu saraksts, kuri Jums jaatsūta līdz 30. jūnijam (semestra sākums septembris) papīra formātā uz KAAD ģenerālmītni Vācijā. Paralēli Jums jākontaktējas un jānosūta visi dokumenti/fotokopijas partneru grēmijam Latvijā (iveta.leitane@lu.lv).

Skatīt detalizētu informāciju www.kaad.de.

Kontaktinformācija: Iveta Leitāne, iveta.leitane@lu.lv.