Nomas sludinājums

1. NOMNIEKS:

Valsts izglītības attīstības aģentūra
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Kontaktpersona: Asnāte Šmagre
Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja
Tālrunis: 67785434; elektroniskā pasta adrese: asnate.smagre@viaa.gov.lv

2. NOMAS OBJEKTA VĒLAMĀ ATRAŠANĀS VIETA

Biroja telpām jāatrodas Rīgas centra administratīvajā teritorijā, vēlams Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī, Vaļņu ielā, posmā no Smilšu ielas līdz Kaļķu ielai vai Krišjāņa Valdemāra ielā, posmā līdz Lāčplēša ielai - atrašanās vietas shematisks attēlojums kartē (1.pielikums).

3. NOMAS OBJEKTA LIETOŠANAS MĒRĶIS

Biroja telpas Valsts izglītības attīstības aģentūras funkciju nodrošināšanai.

4. PAREDZAMAIS NOMAS LĪGUMA TERMIŅŠ

Paredzamais nomas līguma termiņš ir 3 (trīs) gadi no līguma noslēgšanas brīža. 

5. NOMAS OBJEKTA NEPIECIEŠAMĀ PLATĪBA

Kopējā nepieciešamā platība aptuveni– 2285,00 m2, kas var sastāvēt no viena vai atsevišķiem nomas objektiem.

6. VĒLAMAIS NOMAS OBJEKTA TEHNISKAIS STĀVOKLIS

Telpām jābūt lietošanas kārtībā, ļoti labā tehniskā un vizuālā stāvoklī, bez nepieciešamības veikt papildus remontdarbus.

7. SPECIFISKĀS PRASĪBAS NOMAS OBJEKTAM

Biroja telpu nodrošinājums ar informāciju tehnoloģijas, telekomunikācijas, ugunsdrošības prasībām, tehniskās vai fiziskās apsardzes, apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumu nodrošinājums. Telpām jābūt nodrošinātām ar vismaz divām zālēm semināru/apspriežu organizēšanai apmēram 80 m2 platībā katrai, vismaz trīs apspriežu telpām līdz 20 m2, kā arī arhīva telpas 18 – 20 m2 platībā.

8. NOMAS PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANA UN TERMIŅŠ

Persona, kura vēlas piedāvāt nomai nekustamo īpašumu (turpmāk – iznomāšanas pretendents), iesniedz iznomāšanas pretendenta piedāvājumu saskaņā ar šā nomas sludinājuma 2.pielikumu. Piedāvājumu iznomāšanas pretendents iesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā (adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV - 1050, 5. stāvs) darbdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00 personīgi vai nosūtot pa pastu līdz 2018.gada 27.jūnija plkst.17.00.Piedāvājumuiznomāšanas pretendents iesniedz slēgtā aploksnē, uz kuras norāda iznomāšanas pretendentu un atsauci uz nomnieka nomas sludinājumu.

9. NOMAS OBJEKTA ATLASES TIESISKAIS PAMATS

Nomas objekta atlase tiek organizēta saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumu Nr. 1191 „Kārtība, kāda publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”.