Nomas sludinājums

1. NOMNIEKS:

Valsts izglītības attīstības aģentūra
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Kontaktpersona: Ailita Skrīvere
Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas juriste, tālrunis: 67814339; elektroniskā pasta adrese: ailita.skrivere@viaa.gov.lv  

2. NOMAS OBJEKTA VĒLAMĀ ATRAŠANĀS VIETA:

Biroja telpām jāatrodas Rīgas centra administratīvajā teritorijā, vēlams Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī vai Vaļņu ielā, posmā no Smilšu ielas līdz Kaļķu ielai (atrašanās vietas shematisks attēlojums kartē – 1.pielikums)

3. NOMAS OBJEKTA LIETOŠANAS MĒRĶIS:

Biroja telpas Valsts izglītības attīstības aģentūras funkciju nodrošināšanai.

4. PAREDZAMAIS NOMAS LIGUMA TERMIŅŠ:

3 gadi

5. NOMAS OBJEKTA NEPIECIEŠAMA PLATĪBA:

Kopējā nepieciešamā platība aptuveni– 130 m2, kam jāsastāv no viena nomas objekta.

6. VĒLAMAIS NOMAS OBJEKTA TEHNISKAIS  STĀVOKLIS:

Telpām jābūt lietošanas kārtībā, ļoti labā tehniskā un vizuālā stāvoklī, bez nepieciešamības veikt papildus remontdarbus.

7. SPECIFISKĀS PRASĪBAS NOMAS OBJEKTAM:

Biroja telpu nodrošinājums ar informāciju tehnoloģijas, telekomunikācijas, ugunsdrošības prasībām, tehniskās vai fiziskās apsardzes, apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumu nodrošinājums. Telpām jābūt nodrošinātām vismaz ar vienu sanāksmju telpu aptuveni 25 m2 platībā, virtuvi un sanitāro mezglu.  

8. NOMAS PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ

Piedāvājumus iznomāšanas pretendenti var iesniegt sākot ar objekta nomas sludinājuma dienu valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” mājaslapā internetā līdz 2019.gada 28.janvārim plkst.16.00 Valsts izglītības attīstības aģentūrā (Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV - 1050, 5. stāvā) darba laikā no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu.Piedāvājumuiznomāšanas pretendents iesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, norādot atsauci uz nomas sludinājumu un atzīmi „Neatvērt līdz 2019.gada 28.janvārim plkst.16.00”.

9. Sludinājums sastādīts saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumu Nr. 1191 „Kārtība, kāda publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”.