Valsts izglītības attīstības aģentūra
aicina pievienoties savai komandai ekspertu
Profesionālās izglītības projektu departamenta
Pieaugušo izglītības pārvaldības nodaļā

(darbinieka amats uz noteiktu laiku līdz 2022. gada 30. decembrim)

Mēs piedāvājam:

   • interesantu, radošu, dinamisku un atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā;
   • profesionālās izaugsmes iespējas;
   • mēnešalgu (atbilstoši profesionālai pieredzei) - 1. kategorija: 1052,00 EUR, 2. kategorija: 1209,00 EUR, 3. kategorija: 1382,00 EUR (bruto);
   • veselības apdrošināšanu, papildatvaļinājumu;
   • stabilitāti un labus darba apstākļus.

Galvenie amata pienākumi:

   • veikt nepieciešamā finansējuma plānošanu un aprēķinus Projekta sadarbības partneriem;
   • veikt vienas vienības izmaksu aprēķinus;
   • kontrolēt sadarbības partneru izlietoto finansējumu, koriģēt finansēšanas plānus, tāmes;
   • piedalīties Projekta maksājuma pieprasījuma un citu Projekta atskaišu dokumentācijas izstrādē;
   • nodrošināt personu iesniegumu par finanšu atbalstu reģionālai mobilitātei pārbaudes un nodrošināt maksājumu veikšanu;
   • veikt projektu grāmatvedības uzskaiti resursu vadības sistēmā “Horizon”;
   • nodrošināt personu iesniegumu par finanšu atbalstu nepieciešamā asistenta pakalpojumiem pārbaudes un nodrošināt maksājumu veikšanu;
   • nodrošināt personu iesniegumu par finanšu atbalstu nepieciešamā surdotulka pakalpojumiem pārbaudes un nodrošināt maksājumu veikšanu;
   • piedalīties Projekta sadarbības partneru, pakalpojumu sniedzēju finansiālās un saturiskās darbības uzraudzībā un kontrolē, veikt Projekta sadarbības partneru darbības novērtēšanas vizītes.

Prasības pretendentiem/-ēm:

   • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā, grāmatvedībā, finansēs, tirgzinībās vai vadību zinībās;
   • praktiska darba pieredze grāmatvedībā un finanšu pārskatu sagatavošanā
   • pieredze valsts pārvaldes iestādē vai komercsabiedrībā vismaz 2 gadi;
   • pieredze Eiropas Savienības struktūrfondu vai citu ārvalstu finanšu instrumentu finansēto programmu projektu īstenošanā vai administrēšanā;
   • zināšanas finanšu, budžeta plānošanas un grāmatvedības jautājumos;
   • zināšanas par valsts pārvaldes iestādes darbības pamatprincipiem;
   • zināšanas un prasmes darbā ar resursu vadības sistēmu “Horizon”;
   • spēja plānot un organizēt savu darbu, iekļauties noteiktos termiņos, kā arī patstāvīgi pieņemt lēmumus, strādāt komandā, panākt izvirzīto uzdevumu savlaicīgu izpildi, kā arī spēja uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem.

Iesniedzamos dokumentus – motivētu pieteikumu, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas – nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi Valsts izglītības attīstības aģentūrai (adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050), vai nosūtīt uz e-pasta adresi personals@viaa.gov.lv (ar norādi “Konkursam uz eksperta amatu”) līdz 2019. gada 20. maijam, vai iesniegt personīgi 5.stāvā. Papildu informācija pa tālruni: 67785407.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Pretendentu konkurss notiks trijās kārtās. Pirmā kārta – pretendentu iesniegto dokumentu izvērtēšana. Otrā kārta - amata vietai nepieciešamo zināšanu rakstveida pārbaude – tests. Trešā kārta – intervija, kuras laikā tiks izvērtēta katra pretendenta zināšanas un piemērotība noteiktajām prasībām. Individuāli sazināsimies ar tiem pretendentiem, kurus aicināsim uz darba interviju.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Valsts izglītības attīstības aģentūra informē, ka:

1) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;

2) iepriekš minēto Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts izglītības attīstības aģentūra, kontaktinformācija: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050.