Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)
aicina pievienoties savai komandai
vecāko ekspertu
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta
Pētniecības un inovāciju politikas atbalsta nodaļā

(darbinieka amats uz noteiktu laiku 
līdz 2023. gada 30. novembrim)

Mēs piedāvājam:

   • interesantu, radošu, dinamisku un atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā;
   • profesionālās izaugsmes iespējas;
   • mēnešalgu (atbilstoši profesionālai pieredzei) - 1. kategorija: 1052,00 EUR, 2. kategorija: 1209,00 EUR, 3. kategorija: 1382,00 EUR (bruto);
   • veselības apdrošināšanu, papildatvaļinājumu;
   • stabilitāti un labus darba apstākļus.

Galvenie amata pienākumi:         

   • piedalīties Projekta darba plānošanā un izpildē saskaņā ar Projekta aktivitātēm un uzdevumiem;
   • izstrādāt līgumu projektus un organizēt to slēgšanas procesu starp VIAA un pētniecības pieteikumu iesniedzējiem;
   • izstrādāt un aktualizēt Projekta iepirkuma plānu;
   • organizēt Projekta darbību īstenošanas nodrošināšanai iepirkumus un piedalīties iepirkumu komisijās;
   • piedalīties pētniecības pieteikumu atlašu un vērtēšanas procedūru nodrošināšanā;
   • piedalīties pētniecības pieteikumu iesniedzēju saturisko un finansiālo atskaišu izvērtēšanā, grozījumu izvērtēšanā, kā arī saturiskās darbības novērtēšanas vizītēs;
   • veikt pētniecības pieteikumu iesniedzēju iesniegtās iepirkumu dokumentācijas pirmspārbaudi;
   • veikt iepirkumu dokumentācijas pārbaudes pirms maksājumu pieprasījumu iesniegšanas Sadarbības iestādē un maksājumu veikšanas;
   • nodrošināt juridisko atbalstu Projekta īstenošanas jautājumos, izstrādāt dokumentu paraugus;
   • sniegt Projektā iesaistītajiem darbiniekiem konsultācijas un atbalstu nacionālo normatīvo aktu un ES normatīvo aktu interpretācijā un piemērošanā, nodrošinot normu, faktu, rīcību un dokumentu juridisko analīzi un komentēšanu.

Prasības pretendentiem/-ēm:

   • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs (izglītība tiesību zinātnēs tiks uzskatīta par priekšrocību), ekonomikā, grāmatvedībā, finansēs vai vadību zinībās;
   • pieredze normatīvo aktu projektu analīzē;
   • pieredze iekšējo normatīvo aktu izstrādē un virzībā;
   • pieredze pārvaldes lēmumu projektu izstrādē;
   • praktiskā pieredze projektu vadībā vai kontroles jomā;
   • vēlama pieredze darbā valsts pārvaldē;
   • vēlama praktiska pieredze vai zināšanas ES struktūrfondu vai citu ārvalstu finanšu instrumentu finansēto programmu īstenošanā, administrēšanā, uzraudzībā un kontrolē;
   • normatīvo aktu civiltiesību jomā un publiskā iepirkuma pārzināšana, kā arī prasme izmatot tos praksē;
   • zināšanas par Latvijas zinātnes sistēmu;
   • angļu valodas zināšanas līmenī, kas ļauj darba pienākumu izpildē izmantot dokumentus un literatūru darbības jomā.

Iesniedzamos dokumentus – motivētu pieteikumu, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas – nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi Valsts izglītības attīstības aģentūrai (adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050), vai nosūtīt uz e-pasta adresi personals@viaa.gov.lv (ar norādi “Konkursam uz vecākā eksperta amatu”) līdz 2019. gada 6. martam, vai iesniegt personīgi 5. stāvā. Papildu informācija pa tālruni: 67785407.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Pretendentu konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta – pretendentu iesniegto dokumentu izvērtēšana. Otrā kārta – intervija, kuras laikā tiks izvērtēta katra pretendenta zināšanas un piemērotība noteiktajām prasībām. Individuāli sazināsimies ar tiem pretendentiem, kurus aicināsim uz darba interviju.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, Valsts izglītības attīstības aģentūra informē, ka:

1)   Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;

2) iepriekš minēto Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts izglītības attīstības aģentūra, kontaktinformācija: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050.