Informācijas un karjeras atbalsta departamenta
Karjeras atbalsta nodaļas eksperta amats
(darbinieka amata vieta uz noteiktu laiku)

 

Galvenie darba pienākumi:

būs saistīti ar Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (turpmāk-Projekts) ieviešanu, tai skaitā piedalīties Projekta sadarbības partneru  iesniegtās dokumentācijas izvērtēšanā un nodrošināt dokumentu uzglabāšanu Projekta elektroniskajā vidē, piedalīties sadarbības partneru novērtēšanas vizītēs, nodrošināt novērtēšanas vizīšu sagatavošanu un novērtēšanas dokumentēšanu, konsultēt projektā iesaistītos pedagogus karjeras konsultantus par karjeras atbalsta īstenošanas jautājumiem, savas kompetences ietvaros sagatavot citu Projekta dokumentāciju, pārskatus un atskaites.

Prasības pretendentiem/-ēm:

   • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
   • darba pieredze izglītības sistēmā vismaz 5 gadi;
   • vēlama darba pieredze karjeras attīstības pakalpojumu sektorā;
   • darba pieredze informatīvo un mācību semināru, studiju vizīšu grupu darba organizēšanā un vadīšanā;
   • pieredze dokumentu, instrukciju, publikāciju (tai skaitā e-formā) izstrādāšanā, noformēšanā;
   • zināšanas par valsts pārvaldes iestādes darbības pamatprincipiem;
   • zināšanas par Latvijas izglītības sistēmu;
   • zināšanas par izglītības iestādes plānošanas un pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamajiem dokumentiem;
   • zināšanas par Latvijas Karjeras attīstības atbalsta sistēmu;
   • prasme izstrādāt informatīvos materiālus;
   • teicamas latviešu valodas zināšanas;
   • angļu valodas zināšanas līmenī, kas ļauj amata pienākumu izpildē izmantot dokumentus un literatūru darbības jomā;
   • teicamas komunikācijas, sadarbības prasmes un sarunu vešanas prasmes, prasme veidot pozitīvu saskarsmi, precizitāte un atbildības sajūta;
   • spēja plānot un organizēt savu darbu, iekļauties noteiktos termiņos, kā arī patstāvīgi pieņemt lēmumus, strādāt komandā, panākt izvirzīto uzdevumu savlaicīgu izpildi, kā arī spēja uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem;
   • spēja operatīvi veikt liela apjoma informācijas analītisku apstrādi un būtiskāko datu akcentēšanu, izdarīt atbilstošus secinājumus;
   • prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru (Word, Excel) un internetu.

Mēs piedāvājam:

   • interesantu, radošu, dinamisku un atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā;
   • profesionālās izaugsmes iespējas;
   • stabilitāti un labus darba apstākļus.

Amats ir klasificēts 35. saimes III līmenī (10.mēnešalgu grupa). Mēnešalgas apmērs: 1. kategorija: 940,00 EUR, 2. kategorija: 1115,00 EUR, 3. kategorija: 1287,00 EUR (bruto).

Iesniedzamos dokumentus – motivētu pieteikumu, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas – nosūtīt pa pastu Valsts izglītības attīstības aģentūrai (adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050) vai uz e-pasta adresi info@viaa.gov.lv (ar norādi “Konkursam uz eksperta amatu”) līdz 2018. gada 18. jūlijam, vai iesniegt personīgi 5.stāvā. Papildu informācija pa tālruni: 67785407.

Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Pretendentu konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta – pretendentu iesniegto dokumentu izvērtēšana. Otrā kārta – intervija, kuras laikā tiks izvērtēta katra pretendenta zināšanas un piemērotība noteiktajām prasībām. Informējam, ka pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas prioritārajām prasībām konkursa pirmajā kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Eiropas Savienības un Latvijas Republikas fizisko personu datu aizsardzību normatīvajos aktos noteikto, Valsts izglītības attīstības aģentūra informē, ka:

 1. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
 2. iepriekš minēto Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts izglītības attīstības aģentūra, kontaktinformācija: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050.