Informācija par Valsts izglītības attīstības aģentūras rakstiski noslēgtajiem publiskajiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem 2017. gadā

Līguma priekšmets1 Iepirkuma identifikācijas numurs2 Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā2 Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš2 Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš3
Ziņu aģentūras pakalpojumi - mediju monitorings un publikāciju arhīvs 2017.gadam --- --- --- SIA “LETA” 280,00 mēnesī 31.12.2017.

1 - Ja no līguma priekšmeta nav secināms, vai tas ir publisks būvdarbu, piegādes vai pakalpojuma līgums, norāda arī līguma veidu (būvdarbu, piegādes vai pakalpojuma līgums).
2 - Ja paredzēts saskaņā ar publisko iepirkumu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
3 - Norāda līguma noslēgšanas datumu un līguma darbības beigu datumu. Ja līgumā paredzēts, ka tas ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei, šajā ailē norāda "līdz saistību pilnīgai izpildei".