Informācija par Valsts izglītības attīstības aģentūras rakstiski noslēgtajiem publiskajiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem 2017. gadā

Līguma priekšmets1 Iepirkuma identifikācijas numurs2 Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā2 Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš2 Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš3
Mobilo sakaru pakalpojumi
VIAA 2017/07 24.01.2017
06.02.2017.
plkst.11:00
SIA “TELE 2” 41 999.99 EUR
Līgums ir spēkā līdz kopējās Līgumcenas sasniegšanai, bet ne ilgāk kā 3 (trīs) gadi no Līguma noslēgšanas dienas
Fotogrāfa pakalpojumi
--- --- --- SIA „WWW.OLIŅŠ. LV”
3 999,00 EUR
Līdz saistību izpildei
Apdrošināšanas brokera pakalpojumu sniegšana veselības apdrošināšanas iepirkumā
--- --- --- SIA „AVL Finance”

3 999,00 EUR

Līdz saistību izpildei
Ziņu aģentūras pakalpojumi - mediju monitorings un publikāciju arhīvs 2017.gadam --- --- --- SIA “LETA” 280.00 EUR mēnesī 31.12.2017.

1 - Ja no līguma priekšmeta nav secināms, vai tas ir publisks būvdarbu, piegādes vai pakalpojuma līgums, norāda arī līguma veidu (būvdarbu, piegādes vai pakalpojuma līgums).
2 - Ja paredzēts saskaņā ar publisko iepirkumu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
3 - Norāda līguma noslēgšanas datumu un līguma darbības beigu datumu. Ja līgumā paredzēts, ka tas ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei, šajā ailē norāda "līdz saistību pilnīgai izpildei".