Informācija par pieņemto lēmumu

Valsts izglītības attīstības aģentūras iepirkumā Publisko iepirkuma likuma 8.² panta kārtībā „Rēzeknes tehnikuma ēku kompleksa 3. kārtas – „Rēzeknes tehnikuma Multifunkcionālās zāles jaunbūve, Varoņu ielā 11a, Rēzeknē” būvprojekta ekspertīze” (id. Nr. VIAA 2016/32 ERAF RT).

1. Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 01.11.2016. plkst. 10:00 tika saņemti 4 pretendentu piedāvājumi:

Pretendents Iesniegšanas laiks Piedāvātā līgumcena
SIA “AZ service”  31.10.2016. plkst. 16:40  9990,00 EUR bez PVN
SIA “CMB”  01.11.2016. plkst. 8:25  13200,00 EUR bez PVN
SIA “LBS-Konsultants”  01.11.2016. plkst. 9:40  10400,00 EUR bez PVN
SIA “Vertti”  01.11.2016. plkst. 9:42  10490,00 EUR bez PVN

2. Visu 4 pretendentu piedāvājumi tika atzīti par atbilstošiem nolikumā izvirzītajām prasībām. Saskaņā ar nolikuma 5.1.3.punktā norādīto piedāvājuma izvēles kritēriju tika pieņemts lēmums līguma slēgšanas tiesības piešķirt pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu – SIA “AZ service” ar piedāvāto līgumcenu 9990,00 (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit eiro) EUR bez PVN.

Pretendents, kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.