Informācija par pieņemto lēmumu
Valsts izglītības attīstības aģentūras iepirkumā Publisko iepirkuma likuma 8.² panta kārtībā „Būvprojekta “Ogres tehnikuma dienesta viesnīcas rekonstrukcija” ekspertīze” (id. Nr. VIAA 2016/34 ERAF OT).

1. Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 23.11.2016. plkst. 10:00 tika saņemts 1 pretendenta piedāvājums:

Pretendents Iesniegšanas laiks Piedāvātā līgumcena
SIA “MV Būveksperti” 22.11.2016. plkst. 09:13 9440,00 EUR bez PVN

2. Pretendenta piedāvājums tika atzīts par atbilstošu nolikumā izvirzītajām prasībām. Saskaņā ar nolikuma 5.1.3.punktā norādīto piedāvājuma izvēles kritēriju tika pieņemts lēmums līguma slēgšanas tiesības piešķirt pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu – SIA “MV Būveksperti” ar piedāvāto līgumcenu 9440,00 (deviņi tūkstoši četri simti četrdesmit eiro) EUR bez PVN.

Pretendents, kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.