Valsts izglītības attīstības aģentūras
Iepirkuma Publisko iepirkuma likuma 8.2 panta kārtībā
Būvprojektu izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi Valmieras tehnikuma objektiem
(id.Nr. VIAA 2017/02 ERAF VT)

 

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU

1. Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 30.01.2017. plkst. 10:00 tika saņemti 5 pretendentu piedāvājumi:

Nr. Piedāvājuma reģistrācijas numurs Piedāvājuma saņemšanas datums un laiks Pretendenta nosaukums Piedāvājuma cena 1.daļā bez PVN Piedāvājuma cena 2.daļā bez PVN Piedāvājuma cena 3.daļā bez PVN
1. 5.-1.1/484 27.01.2017. plkst. 14:15 SIA “Campaign” EUR 27 531,00 EUR 6141,00  ---
2. 5.-1.1/492 30.01.2017. plkst. 9:40 SIA “BM-projekts” EUR 25 800,00 EUR 6850,00  EUR 4900,00 
3. 5.-1.1/486 27.01.2017. plkst. 15:20 SIA “JOE” EUR 19 750,00 EUR 3400,00  EUR 4000,00 
4. 5.-1.1/491 30.01.2017. plkst. 9:20 SIA “DG Baltic” --- --- EUR 3360,00 
5. 5.-1.1/493 30.01.2017. plkst. 9:32 SIA “Baltex Group” EUR 27 400,00 EUR 9560,00  EUR 4720,00 

2. Iepirkuma komisija saskaņā ar nolikuma 6.2.5.punktu pieņēma lēmumu izslēgt pretendenta SIA “JOE” piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 1.daļā par neatbilstību nolikuma 4.6.1.punkta prasībai. Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu līguma slēgšanas tiesības iepirkuma priekšmeta 1.daļā piešķirt pretendentam, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, SIA “BM-projekts” ar piedāvāto līgumcenu pēc aritmētisko kļūdu labojuma EUR 25 600,00 (divdesmit pieci tūkstoši seši simti eiro un nulle centi)

3. Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu līguma slēgšanas tiesības iepirkuma priekšmeta 2.daļā piešķirt pretendentam, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, SIA “JOE” ar piedāvāto līgumcenu EUR 3400,00 (trīs tūkstoši četri simti eiro un nulle centi).

4. Iepirkuma komisija konstatēja, ka ir mainījušās finansējuma saņēmēja vajadzības attiecībā uz iepirkuma 3.daļas iepirkuma priekšmetu - Meža tehnikas mācību poligona izbūves būvprojekta izstrāde Valmieras tehnikuma teritoriālajā struktūrvienībā Rankā, Rankas pagastā, Gulbenes rajonā. Finansējuma saņēmējam vairāk nav nepieciešams tieši asfaltēta poligona izbūve, tādējādi ir iespējams izvēlēties lētāku poligona izbūves un attiecīgi arī projektēšanas risinājumu. Lai to realizētu, ir nepieciešamas izmaiņas darba uzdevumā. Tādējādi, lai veiktu izmaiņas darba uzdevumā, ir nepieciešams iepirkumu 3.daļā pārtraukt, veikt izmaiņas darba uzdevumā, un veikt iepirkumu no jauna. Ņemot vērā minēto, iepirkuma komisija pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkumu 3.daļā.

INFORMĀCIJA PAR ATKĀRTOTI PIEŅEMTO LĒMUMU 2.DAĻĀ

Iepirkuma komisija 01.03.2017. pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkumu 2.daļā “Dabas zinātņu un mežsaimniecības apmācību kabinetu atjaunošanas tehniskās dokumentācijas izstrāde Valmieras tehnikuma teritoriālajā struktūrvienībā Rankā, Rankas pagastā, Gulbenes rajonā”.

  • Komisija konstatēja, ka finansējuma saņēmējam, Valmieras tehnikumam, 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" (turpmāk – projekts) ietvaros ir ierobežots finansējums, tādējādi nav iespējams noslēgt līgumu 2.daļā par summu, par kādu pieņemts lēmums (3400 EUR bez PVN).
  • Ņemot vērā projektā pieejamo finansējumu, pastāv risks, ka būvniecības pakalpojumu (projektēšana, autoruzraudzība, būvekspertīze, būvuzraudzība) izmaksas varētu pārsniegt 10% no būvdarbu izmaksām un šis pārsniegums radītu projekta neattiecināmas izmaksas. Ņemot vērā minēto, finansējuma saņēmējam ir nepieciešams iepirkt apliecinājuma kartes izstrādes pakalpojumu 2.daļā “Dabas zinātņu un mežsaimniecības apmācību kabinetu atjaunošanas tehniskās dokumentācijas izstrāde Valmieras tehnikuma teritoriālajā struktūrvienībā Rankā, Rankas pagastā, Gulbenes rajonā” par mazāko iespējamo summu.
  • Konkrētajā gadījumā iepirkuma komisija konstatē, ka ir iespējams samazināt pakalpojuma izmaksas, veicot grozījumus iepirkuma dokumentācijā, piemēram, neiekļaujot nolikuma noteikumos prasību iesniegt līguma izpildes garantiju. Atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā sniegtajam skaidrojumam, ir iestājušies divi faktori, kas var būt par pamatu iepirkuma pārtraukšanai - nepieciešamas būtiskas izmaiņas iepirkuma dokumentos, kā arī uzvarējušā pretendenta piedāvātā līgumcena pārsniedz pasūtītāja budžeta iespējas.