Informācija par pieņemto lēmumu
Valsts izglītības attīstības aģentūras Publisko iepirkuma likuma 8.² panta sešpadsmitās daļas kārtībā veiktajā iepirkumā „PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” dienesta viesnīcas jaunbūves un metodiskā korpusa rekonstrukcijas, Dārzciema ielā 64, Rīgā, autoruzraudzība”, id.Nr. VIAA 2016/26 ERAF RVT”
 
Paziņojums ievietots: 31.01.2017.

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta devīto daļu un iepirkuma „PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” dienesta viesnīcas jaunbūves un metodiskā korpusa rekonstrukcijas, Dārzciema ielā 64, Rīgā, autoruzraudzība”, id.Nr. VIAA 2016/26 ERAF RVT, nolikuma 9. punktu, 2017.gada 26.janvārī  līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas:

Pretendents Piedāvātā līgumcena
SIA “NAMS”  32 900,00 EUR bez PVN

Pretendents, kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.