Informācija par pieņemto lēmumu
“Rēzeknes tehnikuma ēku kompleksa 3.kārtas – Rēzeknes tehnikuma Multifunkcionālās zāles jaunbūves būvuzraudzība Varoņu ielā 11a, Rēzeknē”
VIAA 2017/30 ERAF RT

Paziņojums ievietots: 05.06.2017.

Saskaņā ar nolikuma 20.8. punktā norādīto piedāvājuma izvēles kritēriju tika pieņemts lēmums līguma slēgšanas tiesības piešķirt pretendentam, kurš iesniedzis nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu – SIA “RS Property” ar piedāvāto līgumcenu EUR 18900,00 (astoņpadsmit tūkstoši deviņi simti eiro un nulle centi) EUR bez PVN.

Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 24.04.2017. plkst. 10.00 tika saņemti 6 pretendentu piedāvājumi:

Pretendents Viena mēneša būvuzraudzības izmaksas, EUR bez PVN Būvuzraudzības izmaksas kopā (1 mēneša izmaksas x 18), EUR bez PVN

PS Akorda & KPR

1666,38

29994,84

SIA “LBFT”

950,00

17100,00

SIA “Fabrum”

3098,00

55764,00

SIA “Rem Pro”

1579,94

28438,92

SIA “RS Property”

1050,00

18900,00

SIA “BaltLine Globe”

1599,44

28789,92

Pretendenta SIA “LBFT” piedāvājums tika noraidīts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas 2. punktu.

Pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz ko attiecas šā panta noteikumi, un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas.