Informācija par pieņemto lēmumu
Valsts izglītības attīstības aģentūras Publisko iepirkuma likuma 9. panta kārtībā veiktajā iepirkumā “PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” mācību ēku, Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33, Kuldīgā, pārbūves (ietverot restaurāciju) būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”
(id.Nr. VIAA 2017/42 ERAF KT)

 

Līdz iepirkuma “PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” mācību ēku, Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33, Kuldīgā, pārbūves (ietverot restaurāciju) būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” (id.Nr. VIAA 2017/42 ERAF KT) nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, 2017.gada 15.maija  plkst.10:00, savu piedāvājumu Iepirkumā iesniedza viens pretendents:

Pretendents

Piedāvātā līgumcena

Pilnsabiedrība “Austrumi PB”

EUR 59 450,00 bez PVN

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta trīspadsmito daļu izbeigt iepirkumu „PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” mācību ēku, Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33, Kuldīgā, pārbūves (ietverot restaurāciju) būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” (id.Nr. VIAA 2017/42 ERAF KT), bez rezultāta, jo pretendenta Pilnsabiedrības “Austrumi PB” iesniegtais piedāvājums pārsniedz Publisko iepirkumu likuma 9.panta pirmajā daļā noteikto  līgumcenas robežu.

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta divdesmit trešo daļu, pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.