Informācija par pieņemto lēmumu
Valsts izglītības attīstības aģentūras Publisko iepirkuma likuma 9.panta divdesmit pirmās daļas 1.punkta kārtībā veiktajā iepirkumā „Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikums” Preiļu filiāles dienesta viesnīcas ēkas būvprojektu “Preiļu arodvidusskolas dienesta viesnīcas renovācija” un “Preiļu arodvidusskolas dienesta viesnīcas siltināšana” aktualizācija un autoruzraudzība”, id.Nr. VIAA 2017/35 ERAF RTRIT


Paziņojums ievietots: 31.05.2017.


Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta trīspadsmito daļu, 2017.gada 29.maijā līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas:

Pretendents Piedāvātā līgumcena
SIA “Arhitekta L. Šmita darbnīca” 9 800,00 EUR bez PVN

Pretendents, kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.