Informācija par pieņemto lēmumu
“Rankas teritoriālās struktūrvienības Meža tehnikas mācību poligona jaunbūve”
VIAA 2017/53 ERAF VT

Paziņojums ievietots: 14.08.2017.

Saskaņā ar nolikuma 8.3. punktā norādīto piedāvājuma izvēles kritēriju tika pieņemts lēmums līguma slēgšanas tiesības piešķirt pretendentam, kurš iesniedzis nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu – SIA “Rubate” ar piedāvāto līgumcenu (ieskaitot pasūtītāja rezervi 5%) EUR 30027,34 (trīsdesmit tūkstoši divdesmit septiņi eiro un trīsdesmit četri centi) bez PVN.

Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 24.07.2017. plkst. 10.00 tika saņemts 1 pretendenta piedāvājums.

Pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz ko attiecas šā panta noteikumi, un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas.”