Profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas Valsts tehnikums” (RVT)
multifunkcionālās zāles jaunbūves un āra sporta laukumu
būvniecības būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana
VIAA 2017/76 ERAF RVT

Paziņojums ievietots: 16.11.2017.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru -
Herberts Bucenieks
Izglītības infrastruktūras projektu departamenta
Projektu vadības nodaļas vadītāja vietnieks
Tālr.: 67358458, e-pasts: herberts.bucenieks@viaa.gov.lv  

Iepirkuma priekšmets:
Iepirkuma priekšmets ir RVT multifunkcionālās zāles jaunbūves un āra sporta laukumu būvniecības būvprojekta izstrāde, kā arī izstrādātā būvprojekta īstenošanas autoruzraudzība un sadarbība ar Pasūtītāju objekta būvdarbu laikā saskaņā ar Darba uzdevumu (9. pielikums), projektēšanas līgumu (7. pielikums) un autoruzraudzības līgumu (8. pielikums).

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 18. decembris (plkst. 10.00)

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā. 

Informācijai par EIS:

Nolikums: ?d=97348_Nolikums_RVT_multizale.doc

  • 1. pielikums - Pretendenta pieteikums dalībai atklātā konkursā: ?d=1_Pielikums_Pieteikums.docx 
  • 2. pielikums - Informācija par līguma izpildi: ?d=2_Pieikums_Informacija_par_liguma_izpildi.docx  
  • 3. pielikums - Pretendenta pieredzes apliecinājuma tabula: ?d=3_Pielikums_Pretendenta_pieredzes_tabula.docx  
  • 4. pielikums - Būvprojekta vadītāja pieredze: ?d=4_Pielikums_buvprojekta_vaditaja_pieredze.docx  
  • 5. pielikums - Finanšu piedāvājums: ?d=5_Pielikums_finansu_piedavajums.docx 
  • 6. pielikums - Darbu izpildes kalendārais grafiks: ?d=22098_6_Pielikums_darbu_izpildes_kalendarais_grafiks.xlsx  
  • 7. pielikums - Projektēšanas līgumprojekts: ?d=7_Pielikums_projektesanas_ligumprojekts.docx  
  • 8. pielikums - Autoruzraudzības līgumprojekts: ?d=8_Pielikums_autoruzraudzibas_ligumprojekts.docx  
  • 9. pielikums - Darba uzdevums: ?d=9_Pielikums_darba_uzdevums.docx  
  • 10. pielikums - Skiču/meta projekts: ?d=10._pielikums_170818_RVT_meta_sejums.pdf