Valsts izglītības attīstības aģentūras
Iepirkuma Publisko iepirkuma likuma 9. panta kārtībā
„PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” mācību ēku un fasāžu, Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33, Kuldīgā, vienkāršotās atjaunošanas būvuzraudzība”
(id.Nr. VIAA 2019/09 ERAF KT)

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMTO LĒMUMU

1. Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 25.02.2019. plkst. 10:30 EIS e-konkursu apakšsistēmā tika saņemti divi pretendentu piedāvājumi:

Nr.p.k. Pretendenta nosaukums Piedāvājuma saņemšanas datums un laiks Piedāvājuma cena bez PVN
1. SIA "BŪVES BIROJS"  25.02.2019 plkst. 08:49 8820,00 EUR
2. SIA "Būves un būvsistēmas"  22.02.2019 plkst. 13:54 8995,00 EUR


2. Iepirkuma komisija 27.02.2019. pieņēma lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirt pretendentam, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu, SIA "BŪVES BIROJS" ar piedāvāto līgumcenu 8820.00 EUR (astoņi tūkstoši astoņi simti divdesmit euro un nulle centi) bez 21% PVN. 

3. Pretendenta SIA “JBūves un būvsistēmas” piedāvājums atbilst Iepirkuma nolikuma prasībām, bet nav saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko cenu.

4. Pretendents, kurš iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz ko attiecas šā panta noteikumi, un kurš uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pārsūdzēt pieņemto lēmumu Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas.