VIAA amatpersonu/darbinieku mēnešalgas

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7. panta pirmo daļu, valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu (darbinieku) mēnešalgu nosaka, ņemot vērā:

 1. amatam atbilstošo mēnešalgu grupu saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogu (MK 30.11.2010. not.nr. 1075);
 2. darbinieka kategoriju, ko veido divi komponenti:
     •   amata (dienesta, darba) pienākumu izpilde, kuru nosaka atbilstoši amatpersonas (darbinieka) darbības un tās rezultātu ikgadējam novērtējumam;
     •   amatpersonas (darbinieka) profesionālā pieredze, kas būtiska iestādes funkciju veikšanai.

Valsts izglītības attīstības aģentūras amatpersonu atalgojums

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92. panta otro daļu publicējam informāciju par Valsts izglītības attīstības aģentūras amatpersonām (darbiniekiem) izmaksai aprēķināto atalgojumu.

Mēnesis 
2018. gada janvāris

skatīt šeit

2018. gada februāris

skatīt šeit

2018. gada marts

skatīt šeit

2018. gada aprīlis

skatīt šeit

2018. gada maijs

skatīt šeit

2018. gada jūnijs

skatīt šeit

2018. gada jūlijs

skatīt šeit

2018. gada augusts

skatīt šeit

2018. gada septembris

skatīt šeit

2018. gada oktobris

skatīt šeit


VIAA amatpersonu/darbinieku mēnešalgas sadalījums pa amatu grupām

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumu Nr. 225 „Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām" publicējam informāciju par Valsts izglītības attīstības aģentūras amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām.