Valsts izglītības attīstības aģentūras aktuālās tāmes par valsts budžeta programmām un apakšprogrammām

 Nosaukums 
1. Apakšprogramma 70.08.00 "Valsts izglītības attīstības aģentūra" ?d=01_11_2016_Apak_programma_70.08.00.pdf
2. Apakšprogramma 70.07.00 "Eiropas Savienības, starptautiskās sadarbības programmu un inovāciju izglītības jomā īstenošanas nodrošināšana" ?d=01_11_2016_Apaksprogramma70.07.00_.pdf
3. Apakšprogramma 70.15.00 "Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projektu īstenošanas nodrošināšana" ?d=01_11_2016_Apak_programma_70.15.00_.pdf
4. Apakšprogramma 62.02.00 "Atmaksa valsts budžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu (2007-2013)" ?d=01_11_2016_Apak_programma_62.20.00.pdf
5. Apakšprogramma 62.07.00 "Atmaksas un avansi pašvaldībām vai citiem struktūrfondu finansējuma saņēmējiem par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošanu (2007-2013)" ?d=01_11_2016_Apak_programma_62.07.00.pdf
6. Apakšprogramma 63.02.00 "Atmaksa valsts budžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu (2007-2013)" ?d=Apaksprogramma63.02.00_0706.pdf
7. Apakšprogramma 63.07.00 "Atmaksas un avansi pašvaldībām vai citiem struktūrfondu finansējuma saņēmējiem par Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanu (2007-2013)" ?d=Apaksprogramma63.07.00_0706.pdf
8.

Apakšprogramma 63.08.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti (2014-2020)" - VIAA apakšprogrammas ietvaros īsteno 1 Eiropas Sociālā fonda projektu:

  • 7.2.1.SAM "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai, 2.atlases kārtas 7.2.1.2.SAM "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas garantijas jauniešiem sistēmas ietvaros"
?d=01_11_2016_Apaksprogramma_63.08.00_projekts_S_kotn_j_s_profesion_l_s_izgl_t_bas_programmu_steno_anas_garantijas_jaunie_iem_sist_mas_ietvaros.pdf
9.

Apakšprogramma 71.06.00 „Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētās programmas īstenošana”

?d=01_11_2016_Apak_programma_71.06.00_.pdf
10.  Apakšprogramma 70.06.00 "Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās" ?d=01_11_2016_Apak_programma_70.06.00.pdf
11. Apakšprogramma 42.05.00 "Valsts izglītības attīstības aģentūras darbības nodrošināšana" ?d=01_11_2016_Apak_programma_42.05.00.pdf
12. Apakšprogramma 05.01.00 "Zinātniskās darbības nodrošināšana"  ?d=01_11_2016_Apaksprogramma_05.01.00.pdf 
13. Apakšprogramma 62.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)” ?d=Apaksprogramma62.20.00_0706.pdf
14. Apakšprogramma 01.07.00 " Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4.klases izglītojamiem":
  • 8.1.3. SAM "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" priekšfinansējums projekta īstenošanai;
  • 8.4.1. SAM "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" priekšfinansējums projekta īstenošanai.
  • ?d=01_11_2016_Apaksprogramma_01.07.00_SAM_8.1.3_.pdf
  • ?d=01_11_2016_Apaksprogramma_01.07.00_SAM_8.4.1.pdf