APVĀRSNIS 2020

Eiropas Savienības (ES) pētniecības un inovācijas atbalsta programma "Apvārsnis 2020" ir nozīmīgs "Eiropa 2020" stratēģijas pamatiniciatīvas "Inovācijas savienība" ieviešanas instruments, kas vērsts uz Eiropas konkurētspējas stiprināšanu pasaules mērogā. 

"Apvārsnis 2020" apvieno dažādus ES pētniecības un inovācijas finansējuma instrumentus vienotā programmā. Vairāk nekā jebkad iepriekš programma ir vērsta uz to, lai zinātniskos atklājumus pārvērstu inovatīvos produktos un pakalpojumos, kas radītu jaunas iespējas uzņēmējdarbībai un uzlabotu cilvēku dzīvi. "Apvārsnis 2020" stimulēs ekonomiku, stiprinās ES zinātnes un tehnoloģijas bāzi un rūpniecisko konkurētspēju nākotnē, tieksies uz viedāku, ilgtspējīgāku un iekļaujošāku sabiedrību.

Programmas "Apvārsnis 2020" līdzekļi paredzēti trīs galveno mērķu sasniegšanai:

  • zinātnes izcilība,
  • vadošā loma rūpniecībā,
  • sabiedrības problēmu risināšana.

 
Budžets

  • Programma atbalsta ES kā pasaules līdera zinātnē pozīcijas nostiprināšanu ar īpaši šim nolūkam paredzētu budžetu 24,6 miljardu eiro apmērā;
  • ar budžetu 17,9 miljardu eiro apmērā palīdzēs nodrošināt rūpniecības vadošās pozīcijas inovāciju jomā;
  • ar 13,7 miljardu eiro apjomīgu ieguldījumu svarīgāko tehnoloģiju attīstībā nodrošinās labāku piekļuvi kapitālam un atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem;
  • 31,7 miljardi eiro tiks izmantoti, lai risinātu svarīgas visu Eiropas iedzīvotāju problēmas šādās sešās galvenajās jomās: veselība, demogrāfiskās pārmaiņas un labklājība; pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga lauksaimniecība, jūras zinātniskā un tehniskā pētniecība un bioekonomika; droša, tīra un efektīva enerģija; vieds, videi nekaitīgs un integrēts transports; klimata politika, resursu efektivitāte un izejmateriāli; un visiem atvērta, inovatīva un droša sabiedrība.?d=VIAA_Latvija_ES_7pdf.pdf

 

Publiskā – privātā

partnerība

 

ECSEL

IMI 2

HFC 2

Clean Sky 2

BBI I Zinātnes  izcilība
(24,4 miljardi EUR)

 

1. Eiropas Zinātnes padome

 

2. Nākotnes un jaunās tehnoloģijas (FET)

 

3. Marijas Sklodovskas - Kirī vārdā nosauktās darbības

 

4. Pētniecības infrastruktūras

II Vadošā loma rūpniecībā
(17 miljardi EUR)

  

1. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

 

2.Nanotehnoloģijas,

moderni materiāli, progresīva ražošana un pārstrāde

 

3. Kosmoss

 

4. Piekļuve riska finansējumam

 

5. Inovācija MVU

 

III Sabiedrības problēmu risināšana
(29,7 miljardi EUR)

  

1. Veselība, demogrāfiskās pārmaiņas un labklājība

 

2. Pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga lauksaimniecība un mežsaimniecība, jūras, jūrlietu un iekšzemes ūdeņu pētniecība un bioekonomika

 

3. Droša, tīra un efektīva enerģija

 

4. Vieds, videi nekaitīgs un integrēts transports

 

5. Klimata politika, vide, resursu efektivitāte un izejvielas

 

6. Eiropa mainīgā pasaulē - iekļaujoša, novatoriska un domājoša sabiedrība

 

7. Droša sabiedrība – Eiropas un tās iedzīvotāju brīvības un drošības aizsargāšana 
 

Publiskā – publiskā partnerība

 

ERA-NET

BONUS

EUROSTARS-2 

EUREKA

COST 

 

IV Izcilības izplatīšana un dalības paplašināšana
(0,8 miljardi EUR)

Zinātne sabiedrībā un sadarbībā ar to
(0,5 miljardi EUR)

Vienotais pētījumu centrs
(1,9 miljardi EUR)Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT)
(2,7 miljardi EUR)

EURATOM

Noderīgas interneta vietnes H2020 projektu pieteicējiem:

Papildu informācija par pētniecību un attīstību Eiropā - H2020. 

Informatīvs video materiāls par Horizon 2020 (EN)