Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta
eksperti
(Konsultācijas pēc iepriekšējas vienošanās Vaļņu ielā 1, 4. stāvā)

 
Linda Klūga-Rajčeviča National NCP coordinator Nacionālā kontaktpunkta vadītāja

 

 

 

Linda.Kluga-Rajcevica@viaa.gov.lv 

67559495

29602793

Food security, sustainable agriculture, marine and maritime research and the bio-economy Pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga lauksaimniecība un mežsaimniecība, jūras, jūrlietu un iekšzemes ūdeņu pētniecība un bioekonomika
Biotechnology Biotehnoloģijas
Climate action, resource efficiency and raw materials  Klimata politika, vide, resursu efektivitāte un izejvielas

Juris Balodis SMEs Inovācija Maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU)

Juris.Balodis@viaa.gov.lv 

67785464

29451344

Access to Finance Piekļuve riska finansējumam
ITER Project ITER projekts

Uldis Berķis Health, demographic change and wellbeing Veselība, demogrāfiskās pārmaiņas un labklājība

Uldis.Berkis@viaa.gov.lv 

67785464

29472349

European Research Infrastructures Eiropas pētniecības infrastruktūras
IMI 2 IMI 2

 
Dina Bērziņa     Information and Communication Technologies Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT)

Dina.Berzina@viaa.gov.lv 

67785464

26598194

Secure, clean and efficient energy Droša, tīra un efektīva enerģija
Future and Emerging Technologies Nākotnes un jaunās tehnoloģijas (FET)
ECSEL ECSEL

Kaspars Kalniņš Smart, green and integrated transport Vieds, videi nekaitīgs un integrēts transports

Kaspars.Kalnins@viaa.gov.lv 

67785464

26751614

Space Kosmoss
Secure societies Droša sabiedrība
Clean Sky 2  Tīrās debesis 2
Nanotechnologies, advanced materials and advanced manufacturing and processing  Nanotehnoloģijas, modernie materiāli, progresīvā ražošana un pārstrāde

Tālis Laizāns  Inclusive, innovative and reflective societies Iekļaujoša, novatoriska un domājoša sabiedrība

Talis.Laizans@viaa.gov.lv

67785464

29459728

 

BBI BBI

Ligita Liepiņa Marie Sklodowska Curie actions on skills, training and career development Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktā programma

Ligita.Liepina@viaa.gov.lv 

67785464

29393384

Science with and for Society Zinātne sabiedrībai un sadarbībā ar to
European Research Council  Eiropas zinātnes padome

Inga Šīrante Legal and Financial aspects Juridiskie un finanšu jautājumi

Inga.Sirante@viaa.gov.lv

67785464

26337060

Spreading excellence and widening participation Izcilības izplatīšana un dalības paplašināšanaLatvijas pārstāvji Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas
pamatprogrammas Apvārsnis 2020 programmkomitejās

Programmkomiteja

Nominētā persona/institūcija

Stratēģiskā sastāva komiteja - stratēģisks pārskats par visas programmas ieviešanu, horizontālie jautājumi, apakšporgrammas "Izcilības izplatīšana un dalības paplašināšana" un "Zinātne sabiedrībai un sadarbībā ar to"

IZM Valsts sekretāra vietniece – Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore Agrita Kiopa,

Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece Inga Jēkabsone,

VIAA Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vadītāja Maija Bundule

Eiropas Zinātnes padome, nākotnes un jaunās tehnoloģijas (FET) un Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās darbības

Latvijas Universitātes profesors Jānis Spīgulis

Latvijas Zinātnes padomes zinātniskais sekretārs Arnis Kokorēvičs,

VIAA NKP eksperte Ligita Liepiņa

Pētniecības infrastruktūras

Rīgas Tehniskās universitātes profesors Ilmārs Slaidiņš,

Latvijas Organiskās sintēzes institūta direktors Osvalds Pugovičs, 

VIAA NKP eksperts Uldis Berķis

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

Rīgas Tehniskās universitātes Tālmācības centra vadītājs Atis Kapenieks,

VARAM Elektroniskās pārvaldes departamenta Informācijas sabiedrības politikas nodaļas vadītāja Laura Gintere,

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Stratēģiskās attīstības nodaļas vadītājs Uldis Zariņš,

VIAA NKP eksperte Dina Bērziņa

Nanotehnoloģijas, progresīvie materiāli, biotehnoloģija, progresīvā ražošana un pārstrāde

Latvijas Universitātes Ķīmiskās fizikas institūta vadošais pētnieks Donāts Erts,

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta direktora vietnieks Mārtiņš Rutkis,

VIAA NKP eksperts Anatolijs Šarakovskis

Kosmoss

Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta Ventspils Starptautiskā radio astronomijas centra direktors Valdis Avotiņš,

IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākais referents Kaspars Karolis,

VIAA NKP eksperts Kaspars Kalniņš

MVU un piekļuve riska kapitāla finansējumam

Latvijas Tehnoloģiskā centra direktors Jānis Stabulnieks,

Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta Inovāciju nodaļas vecākais referents Mārtiņš Jansons, 

Ekonomikas  ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta Inovāciju nodaļas vadītājas vietniece Skaidrīte Rancāne-Slavinska,

VIAA NKP eksperts Juris Balodis

Veselība, demogrāfiskās pārmaiņas un labklājība

Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesore Modra Murovska,

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra vadošā pētniece Dace Pjanova;

VIAA NKP eksperts Uldis Berķis

Pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga lauksaimniecība un mežsaimniecība, jūras, jūrlietu un iekšzemes ūdeņu izpēte un bioekonomika

Latvijas Valsts augļkopības institūta vadošais pētnieks Gunārs Lācis,

BIOR direktors Aivars Bērziņš;

Latvijas Lauksaimniecības universitātes asociētā profesore Ruta Galoburda;

VIAA NKP eksperte Linda Klūga

Droša, tīra un efektīva enerģija

Fizikālā enerģētikas institūta direktora vietniece Gunta Šlihta,

Ekonomikas ministrijas Atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes departamenta Energoefektivitātes nodaļas referente Inguna Ozoliņa,

 Ekonomikas ministrijas Enerģijas tirgus un infrastruktūras departamenta direktora vietniece Enerģijas tirgu nodaļas vadītāja Olga Bogdanova,

VIAA NKP eksperte Dina Bērziņa

Vieds, videi nekaitīgs un integrēts transports

Latvijas Jūras administrācijas Hidrogrāfijas dienesta vadītājs Aigars Gailis,

VIAA NKP eksperts Kaspars Kalniņš

Klimata politika, vide, resursu efektīva izmantošana un izejvielas

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Klimata pārmaiņu departamenta direktore Ilze Prūse,

Rīgas Tehniskās universitātes Biomateriālu laboratorijas vadītājs Kārlis Gross,

VIAA NKP eksperte Linda Klūga

Eiropa mainīgā pasaulē – iekļaujoša, novatoriska un domājoša sabiedrība

Mākslas akadēmijas prorektors akadēmiskajā un zinātniskajā darbā, asociētais profesors Andris Teikmanis;

Banku augstskolas profesore Tatjana Volkova,

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Antropoloģijas studiju katedras vadītāja Aivita Putniņa,

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Elektroniskās pārvaldes departamenta Informācijas sabiedrības politikas nodaļas vadītāja Laura Gintere,

VIAA NKP eksperts Tālis Laizāns

Droša sabiedrība – Eiropas un tās iedzīvotāju brīvības un drošības aizsardzība

Latvijas Universitātes Sistēmu modelēšanas un programmatūras tehnoloģiju laboratorijas vadītājs Edgars Celms,

Aizsardzības ministrijas Personāla attīstības departamenta direktora vietnieks Gunārs Upītis,

Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Aizsardzības zinātniskās pētniecības centra direktors Jānis Bērziņš,

VIAA NKP eksperts Kaspars Kalniņš

Latvijas pārstāvji Eiropas Atomenerģijas kopienas pētniecības un apmācības programmas EURATOM programmkomitejās

Kodolsintēze

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta direktors Andris Šternbergs

Kodoldalīšanās

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta vadošais pētnieks  Jānis Bērziņš