Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta 
eksperti

*Vispārējas konsultācijas par programmu “Apvārsnis 2020” Vaļņu ielā 1, 5. stāvā no 9.00 līdz 17.00 vai pēc iepriekšējas vienošanās ar tematisko ekspertu. 

Linda Klūga-Rajčeviča

National NCP coordinator

Nacionālā kontaktpunkta koordinators

linda.kluga-rajcevica@viaa.gov.lv 

67559495

29602793

Spreading excellence and widening participation

Izcilības izplatīšana un dalības paplašināšana

Joint Research Centre 

Apvienotais pētniecības centrs

Iveta Cīrule

Innovation in SME

Inovācija Maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU)

iveta.cirule@viaa.gov.lv 

67359072

Access to Finance

Piekļuve riska finansējumam

Inclusive, innovative and reflective societies 

Iekļaujoša, novatoriska un domājoša sabiedrība

Jānis Ancāns

 

Health, demographic change and wellbeing

Veselība, demogrāfiskās pārmaiņas un labklājība

janis.ancans@viaa.gov.lv 

67358451

 

Food security, sustainable agriculture, marine and maritime research and the bio-economy. Biotehnology

Pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga lauksaimniecība un mežsaimniecība, jūras, jūrlietu un iekšzemes ūdeņu pētniecība un bioekonomika. Biotehnoloģija

Kaspars Kalniņš  

Smart, green and integrated transport

Vieds, videi nekaitīgs un integrēts transports

kaspars.kalnins@viaa.gov.lv  
67785464
26751614

Space 

Kosmoss

Secure societies 

Droša sabiedrība

Clean Sky 2 

Tīrās debesis 2

Spreading excellence and widening participation 

Izcilības izplatīšana un dalības paplašināšana

Inga Šīrante 

Legal and Financial aspects

Juridiskie un finanšu jautājumi

inga.sirante@viaa.gov.lv

67358447

26337060

Gunta Šlihta

Climate action, resource efficiency and raw materials 

Klimata politika, vide, resursu efektivitāte un izejvielas

gunta.slihta@viaa.gov.lv

67359072

Secure, clean and efficient energy 

Droša, tīra un efektīva enerģija

Ieva Krūmiņa

Marie-Sklodowska-Curie Actions

Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktā programma

ieva.krumina@viaa.gov.lv

67785464

European Research Council, (ERC)

Eiropas Pētniecības padome 

Science with and for Society

Zinātne sabiedrībai un sadarbībā ar to

Jūlija Asmuss

European Research Infrastructures

Eiropas pētniecības infrastruktūras

julija.asmuss@viaa.gov.lv

67785484

Information and Communication Technologies 

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT)

Linda Vecbiškena

Nanotechnologies, advanced materials, biotechnology, advanced manufacturing and processing

Nanotehnoloģijas, modernie materiāli, biotehnoloģija, progresīvā ražošana un pārstrāde

linda.vecbiškena@viaa.gov.lv

67785416

Future and Emerging Technologies 

Nākotnes un jaunās tehnoloģijas (FET)

 

Latvijas pārstāvji Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas pamatprogrammas Apvārsnis 2020 programmkomitejās

Programmkomiteja

Nominētā persona/institūcija

Stratēģiskā sastāva komiteja - stratēģisks pārskats par visas programmas ieviešanu, horizontālie jautājumi, apakšporgrammas "Izcilības izplatīšana un dalības paplašināšana" un "Zinātne sabiedrībai un sadarbībā ar to"

 • IZM Valsts sekretāra vietniece – Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore Agrita Kiopa
 • VIAA Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta vadītāja Linda Klūga-Rajčeviča
 • VIAA Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vadītāja Maija Bundule
 • IZM Nozares padomniece (zinātnes nozarē) Lauma Sīka

Eiropas Zinātnes padome, nākotnes un jaunās tehnoloģijas (FET) un Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās darbības

 • Latvijas Universitātes profesors Jānis Spīgulis
 • Latvijas Zinātnes padomes zinātniskais sekretārs Arnis Kokorēvičs
 • VIAA NKP eksperte Ieva Krūmiņa

Pētniecības infrastruktūras

 • Rīgas Tehniskās universitātes profesors Ilmārs Slaidiņš
 • Latvijas Organiskās sintēzes institūta Zinātniskās padomes loceklis Raivis Žalubovskis
 • VIAA NKP eksperte Jūlija Asmuss

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

 • Rīgas Tehniskās universitātes Tālmācības centra vadītājs Atis Kapenieks
 • VARAM Elektroniskās pārvaldes departamenta Informācijas sabiedrības politikas nodaļas vadītāja Laura Gintere
 • Latvijas Nacionālās bibliotēkas Stratēģiskās attīstības nodaļas vadītājs Uldis Zariņš

Nanotehnoloģijas, progresīvie materiāli, biotehnoloģija, progresīvā ražošana un pārstrāde

 • Latvijas Universitātes Ķīmiskās fizikas institūta vadošais pētnieks Donāts Erts
 • Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta direktors Mārtiņš Rutkis
 • VIAA NKP eksperte Linda Vecbiškena 

Kosmoss

 • Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta Ventspils Starptautiskā radio astronomijas centra direktors Valdis Avotiņš
 • IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākais referents Kaspars Karolis
 • VIAA NKP eksperts Kaspars Kalniņš

MVU un piekļuve riska kapitāla finansējumam

 • Latvijas Tehnoloģiskā centra direktors Jānis Stabulnieks
 • Ekonomikas ministrijas Inovācijas politikas nodaļas vadītājs Mārtiņš Jansons
 • Ekonomikas  ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta Inovāciju nodaļas vadītājas vietniece Skaidrīte Rancāne-Slavinska
 • VIAA NKP eksperte Iveta Cīrule 

Veselība, demogrāfiskās pārmaiņas un labklājība

 • Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesore Modra Murovska
 • Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra vadošā pētniece Dace Pjanova
 • VIAA NKP eksperts Jānis Ancāns

Pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga lauksaimniecība un mežsaimniecība, jūras, jūrlietu un iekšzemes ūdeņu izpēte un bioekonomika

 • Latvijas Valsts augļkopības institūta vadošais pētnieks Gunārs Lācis
 • BIOR direktors Aivars Bērziņš
 • Latvijas Lauksaimniecības universitātes asociētā profesore Ruta Galoburda
 • VIAA NKP eksperts Jānis Ancāns

Droša, tīra un efektīva enerģija

 • Fizikālā enerģētikas institūta direktora vietniece Gunta Šlihta
 • Ekonomikas ministrijas Atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes departamenta Energoefektivitātes nodaļas referente Inguna Ozoliņa
 • Ekonomikas ministrijas Enerģijas tirgus un infrastruktūras departamenta direktora vietniece Enerģijas tirgu nodaļas vadītāja Olga Bogdanova
 • Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes dekāns Oskars Krievs

Vieds, videi nekaitīgs un integrēts transports

 • Satiksmes ministrijas Investīciju departamenta direktora vietnieks Andis Strods
 • VIAA NKP eksperts Kaspars Kalniņš

Klimata politika, vide, resursu efektīva izmantošana un izejvielas

 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Klimata pārmaiņu departamenta direktore Ilze Prūse
 • Rīgas Tehniskās universitātes Biomateriālu laboratorijas vadītājs Kārlis Gross
 • VIAA NKP eksperte Gunta Šlihta

Eiropa mainīgā pasaulē – iekļaujoša, novatoriska un domājoša sabiedrība

 • Mākslas akadēmijas prorektors akadēmiskajā un zinātniskajā darbā, asociētais profesors Andris Teikmanis
 • Banku augstskolas profesore Tatjana Volkova
 • Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Antropoloģijas studiju katedras vadītāja Aivita Putniņa
 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Elektroniskās pārvaldes departamenta Informācijas sabiedrības politikas nodaļas vadītāja Laura Gintere

Droša sabiedrība – Eiropas un tās iedzīvotāju brīvības un drošības aizsardzība

 • Latvijas Universitātes Sistēmu modelēšanas un programmatūras tehnoloģiju laboratorijas vadītājs Edgars Celms
 • Aizsardzības ministrijas Personāla attīstības departamenta direktora vietnieks Gunārs Upītis
 • Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Aizsardzības zinātniskās pētniecības centra direktors Jānis Bērziņš
 • VIAA NKP eksperts Kaspars Kalniņš

Latvijas pārstāvji Eiropas Atomenerģijas kopienas pētniecības un apmācības programmas EURATOM programmkomitejās

Kodolsintēze

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta direktora vietnieks zinātniskajā darbā Dr. habil. phys. Andris Šternbergs

Kodoldalīšanās

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta vadošais pētnieks  Jānis Bērziņš