Baltic Bonus 2019. gada programma 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) uzsāk Latvijas zinātnisko institūciju un mikrouzņēmumu, mazo vai vidējo uzņēmumu iesniegumu pieņemšanu par finansējuma piešķiršanu Baltic Bonus programmā par Latvijas zinātnieku un uzņēmēju sadarbību pētniecības un inovācijas projektos ar Baltijas valstīm (Igaunija un/vai Lietuva) un/vai Baltijas jūras reģiona Eiropas Savienības dalībvalstīm (Zviedrija, Somija, Dānija, Vācija, Polija).

Lejupielādēt informatīvo materiālu par pieteikšanos Baltic Bonus programmai. 

 

Iesniegumu finansējuma saņemšanai aģentūrā var iesniegt:

  • Latvijas zinātniskā institūcija, kas reģistrēta Zinātnisko institūciju reģistrā, vai
  • Uzņēmumu reģistrā reģistrēts mikrouzņēmums, mazais vai vidējais uzņēmums (MVU).

Pieteicēja projekta pieteikumam jāatbilst šādiem kritērijiem:

  • projekta konsorcijā ir partneris no Baltijas valsts (Igaunija un/vai Lietuva) un/vai Baltijas jūras reģiona Eiropas Savienības dalībvalsts (Zviedrija, Somija, Dānija, Vācija, Polija);
  • projekts ir iesniegts kādā no Baltic Bonus programmas nolikumā minētās Eiropas Savienības un to izpildinstitūciju administrētas pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmas vai ierosmes projektu konkursiem laikā no 2016.-2019. gadam:
    • Apvārsnis 2020 pamatprogrammā;
    • līguma par Eiropas Savienības darbību 185. un 187. panta izrietošajās kopējās programmās un kopējās tehnoloģiju ierosmēs;
    • EUREKA programmā;
    • EUROSTARS 2 programmā;
    • ERA-NET Plus vai ERA-NET Cofund aktivitātes ietvaros;
    • kopējās programmēšanas iniciatīvas (Joint Programming Initiatives) ietvaros;
  • projekts ir saņēmis novērtējumu, kas ir konkursā noteiktā kvalitātes sliekšņa vērtībā vai augstāks.

Baltic Bonus programmas nosacījumi noteikti Baltic Bonus programmas īstenošanas nolikumā 2019. gadam. Finansējuma apmērs noteikts nolikuma 1. pielikumā

Iesnieguma iesniegšana

Finansējuma saņemšanai pieteicējs iesniedz VIAA aizpildītu nolikuma 2. pielikumu „Iesniegums Baltic Bonus programmai” un pievieno pamatojošo dokumentāciju.

Papildus pievieno dokumentāciju, kas sniedz informāciju par:

 • projekta novērtējumu konkursā,
 • noteikto kvalitātes slieksni,
 • projekta dalībniekiem,
 • projektu iesniegšanas termiņu konkursā. 

Iesniegumu kopā ar dokumentāciju pieteicējs var iesniegt:

  • papīra formātā 1 eksemplārā personīgi darba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:00 aģentūras lietvedībā – Vaļņu ielā 1, 5. stāvā, Rīgā, vai
  • papīra formātā 1 eksemplārā nosūtot aģentūrai pa pastu (Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050), vai
  • elektroniskā dokumenta formātā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz aģentūras elektroniskā pasta adresi: info@viaa.gov.lv un informācijai cc: lelde.valeine@viaa.gov.lv.

Iesnieguma un dokumentācijas iesniegšanas termiņš VIAA ir:

  • 2019.gada 31. maijs, plkst. 17.00;
  • 2019.gada 14. septembris, plkst. 17.00;
  • 2019.gada 1. novembris, plkst. 17.00;
  • 2019.gada 29. novembris, plkst. 17.00.

Lūdzam ievērot, ka iesniegumus un tiem pievienoto dokumentāciju komisija izskatīs un finansējumu piešķirs, ievērojot iesniegumu iesniegšanas secību VIAA lietvedībā.

Pēc Baltic Bonus programmai 2019. gada valsts budžetā izdalīto finanšu resursu pilnas apguves, VIAA savā mājaslapā paziņos par iesniegumu turpmāku pieņemšanas pārtraukšanu. Iesniegumi, kas tiks saņemti pēc minētā paziņojuma ievietošanas VIAA mājaslapā, komisijā netiks izskatīti.

Kontaktinformācija:

Elza Zeidlere
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta 
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas eksperte
Tālrunis: 67785465
E-pasts: elza.zeidlere@viaa.gov.lv