Izsludināts ENSUGI vienīgais projektu konkurss - Pārtikas, ūdens un enerģijas resursu integrētā pētniecība (Food-Water-Energy Nexus Call)

Valsts izglītības attīstības aģentūra piedalās kā zinātni finansējošā institūcija, nodrošinot atbalstīto starptautisko pētniecības projektu finansējumu Latvijas dalībniekiem.

Projektu konkursa tēmas:

  • Robustas zināšanas, indikatori un novērtējumi. (Apakštēma - resursu pārvaldības ietekmes integrēta modelēšana, ūdens/oglekļa pēda globālajā tirdzniecībā)
  • Pārtikas, ūdens un enerģijas resursu daudzlīmeņu pārvaldība un operatīvā vadība. (Apakštēma – urbanizācijas procesu aspekti)
  • Potenciālo stratēģiju un risinājumu vadība, lai novērstu jaunus riskus. Kompromisa meklējumi starp ilgtspējīgu urbanizāciju un pārtikas, ūdens un enerģijas resursu nodrošinājumu
Laika grafiks 2016. gada 9. decembris  Konkursa izsludināšana
2017. gada 15. marts 19:00 pēc Centrāleiropas laika  Pirmās kārtas projektu pieteikumu iesniegšana
2017. gada maija pirmā puse  Pirmās kārtas projektu pieteikumu izvērtēšana
2017. gada maijs  Uzaicinājuma izsūtīšana veiksmīgo pieteikumu konsorcijiem iesniegt otrās kārtas (pilno) projektu
2017. gada 20. septembris 19:00 pēc Centrāleiropas Vasaras laika  Otrās kārtas (pilno) projektu iesniegšanas termiņš
2017. gada novembris  Pilno projektu izvērtēšana un lēmuma pieņemšana par finansēšanai atbalstāmajiem projektiem
2017. gada decembris  Informācijas izsūtīšana finansēšanai atbalstīto projektu konsorcijiem
2018. gada pirmais ceturksnis  Projektu uzsākšana

Nosacījumi projekta pieteikšanai

Ar pieteikumu piesakās konsorcijs, ko veido vismaz 3 dalībnieki no trim dažādām valstīm, kas piedalās konkursā. Viens un tas pats dalībnieks (zinātnisko grupu identificē pēc grupas vadītāja) drīkst piedalīties ne vairāk kā divu projektu pieteikumos, un no tiem tikai vienreiz kā koordinators (main applicant). Zinātniskā institūcija tādējādi var piedalīties vairāk nekā divos projekta pieteikumos tikai tādā gadījumā, ja piedalās dažādas zinātniskās grupas ar dažādiem vadītajiem, un katra atsevišķā grupa ievēro augšminēto nosacījumu. Konsorcija lielums nav formāli ierobežots, bet tiek rekomendēts 3-5 dalībnieki.

Latvijas dalībniekiem finansējums projektu īstenošanai ir paredzēts no valsts budžeta apakšprogrammas 70.06.00 „Dalības nodrošināšana Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģijas attīstības programmās” finanšu resursiem.

VIAA atbalsta tikai sekojošo divu veidu dalībniekus:

  1. Zinātniskā institūcija, kas atbilst Pētniecības un zināšanu organizācijas statusam pēc regulas R651/2014, un kas reģistrēta Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā.
  2. Uzņēmums, kas reģistrēts Latvijas Uzņēmumu reģistrā, kam galvenā darbība ir Latvijā un Latvijā ir pieejami resursi atbilstošajai zinātniskajai darbībai. Atbalsta intensitāti nosaka regula R651/2014.

VIAA atbalsta piešķiršana un nosacījumi – MK noteikumi Nr. 259, izdoti 26.05.2015

Papildus informācija:

Partneru meklēšanas sistēmas 

Kontaktbirža:
Kontaktbirža notiks 2017. gada 12. janvārī Leipcigā. Sīkāka informācija
Dalības maksas nav, bet dalībniekiem pašiem jāsedz ceļa un uzturēšanās izdevumi.

Konkursā piedalās šādas valstis un finansējošās institūcijas

Amerikas Savienotās Valstis Nacionālais pētniecības fonds (NSF)
Apvienotā Karaliste Mākslas un humanitāro pētījumu aģentūra (AHRC)
Apvienotā Karaliste Ekonomikas un sociālo pētījumu aģentūra (ESRC)
Apvienotā Karaliste Inovāciju Valsts centrs (InnovateUK)
Argentīna  Zinātnes, inovācijas un ražošanas tehnoloģiju ministrija (MINCyT)
Austrija  Austrijas Pētniecības atbalsta aģentūra (FFG)
Beļģija (Brisele)  Briseles zinātniskās pētniecības institūts (INNOVIRIS)
Beļģija (Flandrija)  Flandrijas zinātnes fonds (FWO)
Brazīlija  Sanpaulu pētniecības organizācija (FAPESP)
Francija Nacionālā pētniecības aģentūra (ANR)
Japāna  Japānas zinātnes un tehnoloģiju aģentūra (JST)
Katāra  Katāras nacionālaifonds (QNRF)s pētniecības 
Kipra  Kipras pētniecības attīstības fonds (RPF)
Latvija  Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)
Nīderlande Nīderlandes pētniecības organizācija (NWO)
Norvēģija  Norvēģijas pētniecības padome (RCN)
Polija  Nacionālais zinātnes centrs (NCN)
Rumānija  Augstākās izglītības, zinātnes, attīstības un inovācijas finansēšanas izpildaģentūra (UEFISCDI)
Slovēnija  Slovēnijas pētniecība aģentūra (ARRS)
Taivāna  Zinātnes un tehnoloģiju ministrija (MoST)
Turcija  Turcijas Zinātniskās un tehnoloģiskās pētniecības padome (TUBITAK)
Vācija  Federālā izglītības un zinātnes ministrija (BMBF)
Zviedrija  Vides un lauksaimniecības zinātņu pētniecības padome (FORMAS)
Zviedrija  Zviedrijas enerģētika aģentūra

Piezīme: Dienvidāfrikas dalībai konkursa publicēšanas brīdī nebija saņemts galīgais apstiprinājums, lūdzam atbilstošo informāciju pārbaudīt ENSUGI mājas lapā.

Kontaktinformācija:
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Uldis Berķis, uldis.berkis@viaa.gov.lv 
Telefons +371-29472349