ERA-GAS 

ERA-NET ERA-GAS (ERA-NET for Monitoring & Mitigation of Greenhouse gases from Agri- and Silvi-culture) ir Eiropas Komisijas programmas "Apvārsnis 2020" līdzfinansēts projekts starpvalstu pētniecības programmu koordinācijas stiprināšanai un augstas vērtības radīšanai pētniecībai un inovācijām siltumnīcefekta gāzu mazināšanai.

ERA-NET ERA-GAS projektā sadarbojas Eiropas Savienības, Norvēģijas, Turcijas un Jaunzēlandes zinātni un pētniecību finansējošas nacionālās institūcijas. 

ERA-NET ERA-GAS koordinators ir Īrijas Lauksaimniecības un pārtikas attīstības pārvalde TEAGASC.

Latviju projektā pārstāv Valsts izglītības attīstības aģentūra.


Kontaktinformācija:
Linda Klūga-Rajčeviča
Valsts izglītības attīstības aģentūra
E-pasts: linda.kluga-rajcevica@viaa.gov.lv  
Tālr.: +371 67559495