Izsludināts otrais M-era.Net 2 projektu pieteikumu konkurss

2018. gada 13. martā izsludināts pētniecības projektu konkurss ar mērķi atbalstīt starptautiskās sadarbības projektus materiālu zinātnēs un inovācijā, tai skaitā par materiālu izpēti zemas oglekļa emisijas tehnoloģiju izstrādei vai saistītām ražošanas tehnoloģijām.

Konkursā piedalās 24 valstu 33 pētniecību un inovāciju finansējošas institūcijas, to skaitā ar savu finansējumu konkursā piedalās Taivānas Zinātnes un tehnoloģijas ministrija, Krievijas Inovācijas atbalsta fonds, San Paulo Pētniecības atbalsta fonds (Brazīlija), Norvēģijas Zinātnes padome, Dienvidāfrikas Zinātnes un tehnoloģijas pārvalde, Izglītības, zinātnes un inovācijas valsts sekretariāts (Šveice) un Turcijas Zinātnes un tehnoloģiskās pētniecības padome. 

Konkursa budžets ir ieplānots 23 milj. eiro apmērā. Latvijas ieguldījums konkursa budžetā ir 420 000 eiro, kas paredzēts projektu līdzfinansēšanai visās konkursa tematikās.

Konkursa pirmajā kārtā līdz 2018. gada 12. jūnijam ir jāiesniedz projekta idejas pieteikums, kam jāatbilst kādai no šādam konkursa tematikām:

  • daudzpakāpju modelēšana materiālu aprēķininam un apstrādei (multiscale modeling for materials engineering and processing);
  • inovatīvas virsmas, pārklājumi un saskarnes (innovative surfaces, coatings and interfaces)
  • augstas veiktspējas kompozīti (high performance composites);
  • funkcionāli materiāli (functional materials);
  • jaunas stratēģijas uz moderniem materiāliem bāzētu tehnoloģiju pielietojumam veselības jomā (new strategies for advanced material-based technologies in health applications);
  • materiālu papildinoša ražošana (materials for additive manufacturing).

Projektu pieteikumu iesniegšanai ir paredzēta divpakāpju on-line kārtība

Laika grafiks

2018. gada 13. marts  Projektu konkursa izsludināšana
2018. gada 12. jūnijs  Projekta idejas pieteikuma konkursa termiņš
2018. gada septembris Projektu ideju konkursa rezultāti un uzaicinājums iesniegt pilnu projekta pieteikumu
2018. gada 8. novembris Pilna projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš
2019. gada februāris M-ERA.Net 2 rīcības padomes lēmums par atbalstāmajiem projektiem un projektu konkursa rezultātu paziņošana projektu pieteicējiem
2019. gada marts - maijs  Līguma par projekta īstenošanu slēgšana un projektu īstenošanas uzsākšana

Projekta pieteikumu var iesniegt universitātes, zinātniskie institūti, kā arī uzņēmumi paredzot projektā izpētes darbus no fundamentālās zinātnes līdz pat rūpnieciskajiem pētījumiem un eksperimentālajām izstrādnēm.

Konkursā iesniegtos projektu pieteikumus izvērtēs dažādu valstu eksperti, lēmumu par atbalstu projekta īstenošanai pieņems nacionālā/reģionālā līmenī.

Finansējums projekta īstenošanai katram projekta dalībniekam tiks piešķirts attiecīgo nacionālo/reģionālo programmu ietvaros. Projekta Latvijas dalībniekam finansējums ir paredzēts no Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.5.aktivitātes ietvaros Valsts izglītības attīstības aģentūrā īstenotā projekta “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektu izstrādei un īstenošanai” finanšu resursiem.

Sīkāka informācija par konkursa nosacījumiem un iesniedzamajiem dokumentiem:

Projektu partnerus var meklēt izmantojot šādas interneta vietnes: