NEURON COFUND (smadzeņu slimību un nervu sistēmas saslimšanu jomā)

2019. gada konkurss (JTC 2019) par tēmu “Starptautiski pētniecības projekti par translācijas biomarķieriem smadzeņu saslimšanām”. 

Konkursa apakštēmas:

  1. Fundamentāli pētījumi par tādu biomarķieru atklāšanu un validāciju, kas var tikt pielietoti kā biosignatūras patofizioloģiskiem procesiem specifiskām neiroloģiskām un psihiskām slimībām;
  2. Klīniski pētījumi par klīniski nozīmīgiem biomarķieriem, kas pielietojami diagnostikai, pacientu stratifikācijai, prognozēšanai, monitoringam un terapijas efekta vai blakus parādību paredzēšanai specifiskām neiroloģiskām un psihiskām slimībām.

Valsts izglītības attīstības aģentūra piedalās kā zinātni finansējošā institūcija, nodrošinot konkursā atbalstīto starptautisko pētniecības projektu finansējumu Latvijas dalībniekiem.

Konkursā piedalās finansējošās institūcijas no Beļģijas, Kanādas, Somijas, Francijas, Vācijas, Grieķijas, Itālijas, Latvijas, Norvēģijas, Polijas, Rumānijas, Slovākijas, Spānijas, Šveices, Turcijas.

Konkursa nolikumā sniegta detalizēta informācija par apakštēmām. Projektu konkurss notiek divās kārtās.

Laika grafiks

Laika grafiks Līdz 2019. gada 11. martam 14:00 CET Pirmās kārtas projektu iesniegšana
2019. gada maija vidus Projektu vērtēšana un labāko uzaicināšana iesniegt otrās kārtas (pilno) projektu
Līdz 2019. gada 27. jūnijam 14:00 CET Otrās kārtas (pilno) projektu iesniegšanas gala termiņš
2019. gada septembris Pilno projektu vērtēšana un lēmuma pieņemšana par finansēšanai atbalstāmajiem projektiem
2019. gada oktobra vidus Informācijas izsūtīšana finansēšanai atbalstīto projektu konsorcijiem
2019. gada pēdējais ceturksnis / 2020. g. pirmais ceturksnis Projektu uzsākšana

Nosacījumi projekta pieteikšanai: Konsorcijā jābūt pārstāvētām vismaz trim dažādām valstīm, kas piedalās konkursā. Konsorcija dalībnieku skaits ir trīs līdz pieci.

Konsorcijā var tikt iekļauts papildus viens dalībnieks no valstīm, kuras līdz šim maz piedalījušās konkursos – Latvijas, Rumānijas un Slovākijas). Tad maksimālais dalībnieku skaits var tikt palielināts līdz seši.

Maksimālais projektu ilgums trīs gadi. Pārējie nosacījumi apkopoti konkursa tekstā.

Lūdzu pievērst uzmanību tam, ka ERA-NET NEURON neatbalsta pētījumus par neirodeģeneratīvajām slimībām. Šādus pētījumus var iesniegt citā ERA-NET konkursā - JPCOFUND2.  


Papildu informācija

 

Kontaktinformācija:
Uldis Berķis
Valsts izglītības attīstības aģentūra
E-pasts: uldis.berkis@viaa.gov.lv
Tālr.: +371 29472349