Eiropas pētniecības telpas sadarbības tīkls

ERA-Net (European Research Area Network) projektu dalībnieki ir valsts pārvaldes institūcijas (ministrijas, zinātnes padomes, aģentūras u.c.), kas finansē un/vai administrē nacionālās pētījumu programmas. Ar 2015. gadu Izglītības un zinātnes ministrija ir pilnvarojusi VIAA pārstāvēt Latviju ERA-Net projektos.

ERA-Net projekti

   • sekmē Eiropas Pētniecības telpas izveidi un ciešāku tās dalībnieku integrāciju, atbalstot zinātnieku sadarbību, zināšanu un tehnoloģiju brīvu apriti 
   • veicina nacionālo pētījumu programmu īstenošanas koordināciju starpnacionālā līmenī
   • atbalsta kopējus pētniecības projektus, nodrošinot racionālāku pētniecībai paredzēto finanšu līdzekļu un cilvēkresursu izmantošanu
Projekti   Darbības joma
CHIST-ERA European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences and Technologies -II ERA-Net informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā
ERA.Net RUS Plus Further linking Russia to the ERA: Coordination of MS/AC S&T programmes towards and with Russia ERA-Net sadarbībai ar Krievijas zinātniekiem 
ERANet-LAC Network of the European Union, Latin America and the Caribbean Countries on Joint Innovation and Research Activities ERA-Net sadarbībai ar Latīņamerikas valstīm 
ENSUF Smart Urban Futures ERA-Net Cofund par pilsētu attīstību 
E-RARE-3  Rare disease research implementing IRDiRC objectives ERA-Net reto slimību pētniecības jomā
TRANSCAN -2  Aligning national/regional translational cancer research programmes and activities  ERA-Net vēža pētniecības jomā
ERA-Net SusAn  European Research Area on Sustainable Animal Production Systems ERA-Net Cofund ilgtspējīgas lopkopības jomā
NEURON Cofund ERA Net NEURON in the area of brain-related diseases and disorders of the nervous system ERA-Net Cofund smadzeņu slimību pētniecības jomā
ERA-CVD  ERA-Net on cardiovascular diseases to implement joint transnational research projects and set up international cooperations ERA-Net Cofund sirds un asinsvadu slimību pētniecības jomā
AMR Cofund  ERA-Net for establishing synergies between the Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance Research and Horizon 2020 ERA-Net Cofund antibiotiku rezistences pētniecības jomā 
ERA CoBioTech Further development of ERA-IB2 (ERA-NetforIndustrialBiotechnology), ERASysAPP (ERA-Net forAppliedSystemsBiology) and ERASynBio (ERA-Net forSyntheticBiology) ERA-Net Cofund projekts pētniecības veicināšanai biotehnoloģiju jomā 
ERA-GAS ERA-Net for Monitoring & Mitigation of Greenhouse gases from Agri- and Silvi-culture ERA-Net pētniecībai un inovācijām siltumnīcefekta gāzu mazināšanai
ENSUGI Sustainable Urbanisation Global Initiative ERA-Net sadarbības platforma pilsētu ilgtspējīgas attīstības jomā 
M-ERA.Net 2 ERA-Net for materials research and innovation ERA-Net Cofund aktivitātes projekts materiālu zinātnēs un inženierzinātnēs 
QuantERA QuantERA ERA-Net Cofund in Quantum Technologies ERA-Net koordinācijas stiprināšanai pētniecībai kvantu tehnoloģiju jomās 
T2S Transformation to Sustainability ERA-Net „Pārmaiņas, kas veicina ilgtspēju” 
INNO INDIGO Innovation driven Initiative for the Development and Integration of Indian and European Research ERA-Net, kas veicina ES dalībvalstu zinātnieku un Indijas zinātnieku sadarbību 
EuroNanoMed II ERA-Net on nanomedicine ERA-Net zinātnieku sadarbībai dažādās valstīs nanomedicīnas jomā


ERA-Net projektu finansēšana

ERA-Net projektos Eiropas Komisija (EK) līdzfinansē aktivitātes, kas veicina nacionālo pētījumu programmu koordinētu ieviešanu:

 • sistemātiska informācijas un pieredzes apmaiņa
 • kopēji stratēģiski pasākumi
 • pētniecības infrastruktūras pieejamība un izmantošana
 • kopēju pētniecības projektu konkursu organizēšana
 • nacionālo programmu vadītāju pieredzes apmaiņas pasākumi

Viena no svarīgākajām ERA-Net projektu aktivitātēm ir kopēju pētniecības projektu konkursu organizēšana. Kopējos pētniecības projektos var piedalīties ERA-Net projekta dalībvalstu zinātniskās institūcijas, uzņēmumi un citas organizācijas.

ERA-Net projekta dalībvalsts nodrošina finansējumu savu zinātnisko institūciju un uzņēmumu dalībai sekmīgākajos pētniecības projektos un daļu no pētniecības projektu izmaksām (līdz 30%) līdzfinansē EK.

Savukārt ERA-Net COFUND projektos ir apvienotas abu iepriekšminēto projektu darbības principi: projekta ietvaros tiek organizēti vairāki pētniecības un tehnoloģiju izstrādes projektu konkursi un vienam no tiem EK piešķir līdzfinansējumu.

Pieteikumi ERA-Net projektiem

Lai izskatītu un pieņemtu lēmumu par dalību ERA-Net projektā, VIAA ir jāiesniedz „Pieteikums dalībai ERA-Net/ERA-Net Plus projektā” (skat. pieteikumu: ?d=Pieteikums_dal_bai_ERA_NET_F.docx). Pieteikumu var iesniegt zinātnieki, zinātniskās institūcijas un citas organizācijas.