ERA-PERMED projektu pieteikumu konkurss (JTC 2020)

Konkursa tēma: Multidisciplināri projekti personalizētās medicīnas jomā – Pirmsklīniskā un klīniskā pētniecība, lielie dati un IKT, ieviešana un lietotāja perspektīva

ERA-PERMED konkursi balstīti modulārā struktūrā. 2020. gada konkursā visiem projektu pieteikumiem obligāti jāiekļauj moduļi no trešās jomas. Papildus tam obligāti jāietver moduļi no pirmās jomas (zināšanu pārnese no fundamentālās uz klīnisko pētniecību un tālāk) , vai otrās jomas (IKT un lielo datu risinājumu integrācija), vai no abiem - pirmās un otrās.

Pētniecības joma 1:

 “Fundamentālās pētniecības pārnese uz klīnisko pētniecību un tālāk uz pielietošanu

Pētniecības joma 2:

 “Lielo datu un IKT risinājumu integrācija”

Pētniecības joma 3:

 “Pētījumi par atbildīgu ieviešanu veselības aprūpē”

Modulis 1A: Preklīniskā pētniecība

Modulis 2A: Dati un IKT – atļaujošās tehnoloģijas

Modulis 3A:Veselības aprūpes sistēmas optimizācija

Modulis 1B: Klīniskā pētniecība

Modulis 2B: Dati un IKT – virzība uz pielietojumiem veselības aprūpē

Modulis 3B: Ētiskie, likumiskie un sociālie aspekti

Vēršam uzmanību, ka Latvijas dalībnieki var pretendēt uz finansējumu tikai 3A un 3B moduļu ietvaros trešajā pētniecības jomā, un nevar pretendēt jauno 3C un 3D moduļu ietvarā.

Valsts izglītības attīstības aģentūra piedalās kā zinātni finansējošā institūcija, nodrošinot konkursā atbalstīto starptautisko pētniecības projektu finansējumu Latvijas dalībniekiem.

Konkursā piedalās finansējošās institūcijas no Beļģijas, Kanādas, Horvātijas, Dānijas, Ēģiptes, Somijas, Francijas, Vācijas, Grieķijas, Ungārijas, Itālijas, Izraēlas, Īrijas, Latvijas, Luksemburgas, Norvēģijas, Panamas, Polijas, Rumānijas, Slovēnijas, Spānijas, Zviedrijas, Turcijas.

Konkursa nolikumā sniegta detalizēta informācija par apakštēmām. Projektu konkurss divās kārtās.

Laika grafiks:

2020. gada 5. marts plkst. 17:00 CEL

Pirmās kārtas projektu iesniegšana

2020. gada maija vidus

Pirmās kārtas projektu vērtēšana un labāko uzaicināšana iesniegt otrās kārtas (pilno) projektu

2020. gada 15. jūnijs plkst. 17:00 CEST

Otrās kārtas (pilno) projektu iesniegšanas gala termiņš

2020. g. augusta otrā puse

Oponēšanas iespēja vērtētāju atzinumiem (rebuttal)

2020. gada septembris

Pilno projektu vērtēšana un lēmuma pieņemšana par finansēšanai atbalstāmajiem projektiem

2020. gada oktobra vidus

Informācijas izsūtīšana finansēšanai atbalstīto projektu konsorcijiem

2020. gada pēdējais ceturksnis/2021.g. pirmais ceturksnis

Projektu uzsākšana

Nosacījumi projekta pieteikšanai: Konsorcijā jābūt pārstāvētām vismaz trim dažādām valstīm, kas piedalās konkursā. Konsorcija dalībnieku skaits ir trīs līdz seši.

Tajos projektos, kas izturēs konkursu pirmajā kārtā un tiks uzaicināti iesniegt pilno projektu, var tikt iekļauts papildus viens dalībnieks no valstīm, kuras līdz šim maz piedalījušās konkursos – šo valstu sarakstu noteiks pirmās kārtas rezultāts. Tad maksimālais dalībnieku skaits var tikt palielināts līdz septiņi.

Maksimālais projektu ilgums trīs gadi. Pārējie nosacījumi apkopoti konkursa tekstā.

Papildus informācija:

Kontaktinformācija:

Uldis Berķis
Valsts izglītības attīstības aģentūras
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas 
vecākais eksperts
E-pasts: uldis.berkis@viaa.gov.lv 
Tālrunis: +371-29472349