Izsludināts T2S vienīgais projektu konkurss - Pārmaiņas, kas veicina ilgtspēju” (Transformation to Sustainability - T2S)

Projektu konkursa tēmas:

 1. Pārvaldība un institucionālās dimensija pārmaiņām, kas veicina ilgtspēju. 
 2. Pārmaiņu, kas veicina ilgtspēju, ekonomiskie un finanšu aspekti.
 3. Dzīves kvalitāte, labklājība, identitāte, sociālās un kultūras vērtības saistībā ar pārmaiņām, kas veicina ilgtspēju.

 

Laika grafiks 2017. gada 18. janvāris Konkursa izsludināšana
2017. gada 5. aprīlis 23:00 Austrumeiropas vasaras laiks  Pirmās kārtas projektu pieteikumu iesniegšana
2017. gada jūnija pirmā puse  Pirmās kārtas projektu pieteikumu izvērtēšana
2017. gada jūnijs  Uzaicinājuma izsūtīšana veiksmīgo pieteikumu konsorcijiem iesniegt otrās kārtas (pilno) projektu
2017. gada 26. septembris 23:00 Austrumeiropas vasaras laiks  Otrās kārtas (pilno) projektu iesniegšanas termiņš
2017. gada decembris Pilno projektu izvērtēšana un lēmuma pieņemšana par finansēšanai atbalstāmajiem projektiem
2018. gada februāris  Informācijas izsūtīšana finansēšanai atbalstīto projektu konsorcijiem
2018. gada otrais ceturksnis  Projektu uzsākšana

Nosacījumi projekta pieteikšanai

     • Ar pieteikumu piesakās konsorcijs, ko veido vismaz 3 dalībnieki no trim dažādām valstīm, kas piedalās konkursā, un finansējumu saņem no trim dažādām finansējošām institūcijām.
     • Viens un tas pats dalībnieks (zinātnisko grupu identificē pēc grupas vadītāja) drīkst piedalīties ne vairāk kā divu projektu pieteikumos, un no tiem tikai vienreiz kā koordinators (main applicant). Zinātniskā institūcija tādējādi var piedalīties vairāk nekā divos projekta pieteikumos tikai tādā gadījumā, ja piedalās dažādas zinātniskās grupas ar dažādiem vadītājiem, un katra atsevišķā grupa ievēro augšminēto nosacījumu. Konsorcija lielums nav formāli ierobežots, bet stingri jāievēro lietderības princips. Maksimālais pieprasāmais projekta budžets pa visiem dalībniekiem ir 1,5 miljoni EUR, un jāievēro finansējošo institūciju noteiktie limiti. Vēršam uzmanību uz to, ka atsevišķas finansējošās organizācijas piemēro papildus nosacījumus.
     • Lai projektu varētu finansēt, projekta pieteikuma dalībnieku sastāvā līdz ar Latvijas dalībnieku ir jāpiedalās vēl vismaz vienam tādam dalībniekam, kuram ir tiesības saņemt Eiropas Komisijas līdzfinansējumu (atgādinām, ka minimālais konsorcija sastāvs ir 3 dalībnieki no 3 valstīm, kas piedalās konkursā un tiek finansēti no trim konkursu finansējošajām institūcijām.)
     • Projekta koordinatoram jābūt sociālo vai humanitāro zinātņu pārstāvim. Konsorcijā jāiekļauj citu zinātņu nozaru pārstāvji, nodrošinot multidisciplinaritāti – dabas, tehnisko u.c.

Latvijas dalībniekiem finansējums projektu īstenošanai ir paredzēts no valsts budžeta apakšprogrammas 70.06.00 „Dalības nodrošināšana Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģijas attīstības programmās” finanšu resursiem. VIAA atbalsta tikai sekojošo divu veidu dalībniekus:

 1. Zinātniskā institūcija, kas atbilst Pētniecības un zināšanu organizācijas statusam pēc regulas R651/2014, un kas reģistrēta Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā.
 2. Uzņēmums, kas reģistrēts Latvijas Uzņēmumu reģistrā, kam galvenā darbība ir Latvijā un Latvijā ir pieejami resursi atbilstošajai zinātniskajai darbībai. Atbalsta intensitāti nosaka regula R651/2014.

VIAA atbalsta piešķiršana un nosacījumi – MK noteikumi Nr. 259, izdoti 26.05.2015.

Lai Latviju pārstāvošā zinātniskā institūcija vai uzņēmums varētu saņemt finansējumu projekta realizācijai, obligāts nosacījums ir konsorcija dalībnieku starpā noslēgts juridiski adekvāts konsorcija (sadarbības) līgums. Rekomendējam jau agrīnā projekta sagatavošanas fāzē vienoties par konsorcija (sadarbības) līguma obligāto nepieciešamību projekta partnerorganizāciju starpā.

Papildus informācija

Valsts izglītības attīstības aģentūra piedalās kā zinātni finansējošā institūcija, nodrošinot atbalstīto starptautisko pētniecības projektu finansējumu Latvijas dalībniekiem.

Konkursā piedalās šādas valstis un finansējošās institūcijas

Amerikas Savienotās Valstis  Nacionālais pētniecības fonds (NSF) 
Apvienotā Karaliste   Ekonomikas un sociālo pētījumu padome (ESRC)
Beļģija (Valonija un Brisele)  Zinātniskās pētniecības fonds (FNRS) 
Beļģija (Flandrija)  Flandrijas zinātnes fonds (FWO) 
Brazīlija  Sanpaulu pētniecības organizācija (FAPESP) 
Francija   Nacionālā pētniecības aģentūra (ANR)
Īrija  Īrijas pētniecības padome (IRC) 
Japāna  Japānas zinātnes un tehnoloģiju aģentūra (JST) 
Latvija  Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 
Luksemburga  Nacionālais pētniecības fonds (FNR) 
Nīderlande  Nīderlandes zinātniskās pētniecības organizācija (NWO) 
Norvēģija  Norvēģijas pētniecības padome (RCN) 
Slovēnija  Slovēnijas pētniecība aģentūra (ARRS) 
Somija  Somijas akadēmija (AKA) 
Šveice  Šveices Nacionālais zinātnes fonds (SNSF) 
Taivāna Zinātnes un tehnoloģiju ministrija (MoST) 
Vācija  Federālā izglītības un zinātnes ministrija (BMBF) 
Zviedrija  Zviedrijas pētniecības padome (VR) 
Papildus ir sekojošs dalībnieks:
Starptautiskā Sociālo zinātņu padome (ISSC)

Finansē zema un zema-vidēja ienākumu līmeņa valstu pētnieku dalību konsorcijā, maksimāli vienu šādu dalībnieku viena konsorcija ietvaros

 

Valstu saraksts - Skat. 83 valstis kategorijā low- and lower-middle-income countries

Kontaktinformācija:
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Uldis Berķis, uldis.berkis@viaa.gov.lv 
Telefons +371-29472349