Izsludināts Latvijas-Lietuvas-Taivānas zinātniskās sadarbības projektu pieteikumu konkurss

Konkursam var iesniegt pētījumu projektus visās zinātnes nozarēs. Projekta dalībnieki var būt universitātēs, augstskolās un zinātniskajās institūcijās strādājošie zinātnieki un akadēmiskais personāls. Projektā piedalās visu trīs Fonda dalībvalstu - Latvijas, Lietuvas un Taivānas, zinātnieki.

Projekta izpildes maksimālais laiks ir trīs gadi.

Projekta pieteikumu gatavo atbilstoši konkursa nolikumam, aizpildot Fonda apstiprināto projekta pieteikuma veidlapu (?d=projekta_pieteikuma_forma_f.doc). Projekta īstenošanā iesaistītie Latvijas, Lietuvas un Taivānas zinātnieki projekta pieteikumu iesniedz katrs savas valsts par konkursu atbildīgajā institūcijā.

Latvijas Zinātnes padome organizē un nodrošina projektu zinātniskās kvalitātes izvērtēšanu Latvijā atbilstoši noteiktajiem zinātniskās kvalitātes kritērijiem, pamatojoties uz Latvijas Zinātnes padomes izstrādātu un ar Ministriju saskaņotu projektu zinātniskās kvalitātes novērtēšanas metodiku.

Projekta partneru meklēšanā palīdzēs interneta vietne Lietuvas Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā.

Fonds katram sekmīgā projekta dalībniekam piešķir finansējumu:

  • eksaktajās zinātnēs - 25 000 USD/gadā;
  • humanitārās un sociālās zinātnēs - 20 000 USD/gadā. 


Latvijas partneris projekta iesnieguma veidlapu iesniedz:

  • papīra formātā vienā eksemplārā Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) lietvedībā (adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, 5. stāvs)
  • vai nosūta pa pastu (adrese: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050, Latvija),
  • vai arī elektroniski projekta iesnieguma elektronisko versiju (PDF datnes formātā ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu laika zīmogu) nosūta uz e-pastu info@viaa.gov.lv.

Identisku projekta iesnieguma veidlapas elektronisko versiju PDF datnes formātā projekta Latvijas partneris, ievērojot konkursa termiņu, nosūta uz e-pasta adresi linda.vecbiskena@viaa.gov.lv.

Latvijā projekta pieteikumu iesniedz VIAA lietvedībā līdz 2017. gada 31. maija (plkst. 17:00). Nosūtot pa pastu, par projekta iesnieguma iesniegšanas datumu uzskata vēstules pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu.

Konkursa rezultātu paziņošana paredzēta 2017. gada decembrī.

Projektu īstenošanas uzsākšana plānota ar 2018. gada 2. janvāri.

Kontaktinformācija:

Maija Bundule
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vadītāja
Tālr.: 67785423
E-pasts: maija.bundule@viaa.gov.lv  

Linda Vecbiškena
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vecākā eksperte
Tālr.: 67785416
E-pasts: linda.vecbiskena@viaa.gov.lv