Latvijas-Lietuvas-Taivānas zinātniskās sadarbības projektu pieteikumu konkurss

Konkursam var iesniegt pētījumu projektu pieteikumus visās zinātnes nozarēs. Projekta dalībnieki var būt universitātēs, augstskolās un zinātniskajās institūcijās strādājošie zinātnieki un akadēmiskais personāls. Projektā piedalās visu trīs Fonda dalībvalstu - Latvijas, Lietuvas un Taivānas - zinātnieki. Projekta izpildes maksimālais laiks ir trīs gadi.

Projekta pieteikumu gatavo atbilstoši konkursa nolikumam, aizpildot Fonda apstiprināto projekta pieteikuma veidlapu. Projekta īstenošanā iesaistītie Latvijas, Lietuvas un Taivānas zinātnieki projekta pieteikumu iesniedz katrs savas valsts par konkursu atbildīgajā institūcijā.

Latvijas Zinātnes padome organizē un nodrošina projektu zinātniskās kvalitātes izvērtēšanu Latvijā atbilstoši noteiktajiem zinātniskās kvalitātes kritērijiem, pamatojoties uz Latvijas Zinātnes padomes izstrādātu un ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotu projektu zinātniskās kvalitātes novērtēšanas metodiku.

Fonds katram sekmīgā projekta dalībniekam piešķir finansējumu:

    • eksaktajās zinātnēs - 25 000 USD/gadā;
    • humanitārās un sociālās zinātnēs - 20 000 USD/gadā. 

Latvijas partneris projekta iesnieguma veidlapu iesniedz vienā eksemplārā elektroniskā dokumenta formātā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu laika zīmogu, nosūtot uz e-pasta adresi info@viaa.gov.lv un cc: liva.grinevica@viaa.gov.lv.

Latvijā projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 30. aprīlis plkst. 17:00.

Konkursa rezultātu paziņošana paredzēta 2020. gada novembrī.

Projektu īstenošanas uzsākšana plānota ar 2021. gada 1. janvāri.

Kontaktinformācija:

Maija Bundule 
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vadītāja
Tālrunis: 67785423 
E-pasts: maija.bundule@viaa.gov.lv  

Līva Griņeviča
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vecākā eksperte
Tālrunis: 67785463
E-pasts: liva.grinevica@viaa.gov.lv