Izsludināts Latvijas – Ukrainas kopīgas sadarbības programmas 2018. gada pētniecības projektu konkurss

2018. gada 15. martā, pamatojoties uz Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas un Ukrainas Izglītības un  zinātnes ministrijas 2015. gada 31. decembra vienošanos par kopīgas sadarbības programmas zinātnes un tehnoloģiju jomā (turpmāk – Programmas) īstenošanu, ir izsludināts pētniecības projektu konkurss.

Konkursam var iesniegt pētījumu projektu, kas atbilst kādai no konkursa prioritārajām pētījumu jomām:

   • enerģija un energoefektivitāte;
   • ekoloģija un vides pārvaldība;
   • jaunas galveno slimību ārstēšanas un profilakses tehnoloģijas, biotehnoloģija, bioinženierija, ģenētika;
   • jaunu materiālu izstrāde;
   • aizsardzības tehnoloģijas;
   • demogrāfiskās izmaiņas, migrācija un migranti;
   • reģionālās attīstības iespējas un izaicinājumi.

Projekta īstenošanas laiks – divi gadi.

Finansējums projekta Latvijas partnerim - līdz 20 000 eiro gadā. 

Projekta partneri:

Projektā jābūt iesaistītām divām institūcijām, kas katra pārstāv vienu no Programmas dalībvalstīm – Latviju vai Ukrainu (turpmāk – partneris).

Par projekta Latvijas partneri var būt: 

   • zinātniskā institūcija, kas reģistrēta Zinātnisko institūciju reģistrā;
   • Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrēta komercsabiedrība, kura pamatdarbību veic Latvijas Republikas teritorijā.

 

Projekta iesniegšanas nosacījumi

Latvijas partneris projektu gatavo atbilstoši konkursa nolikumam, aizpildot projekta veidlapu. Projekta īstenošanā iesaistītie Latvijas un Ukrainas partneri projektu iesniedz katrs savas valsts par konkursu atbildīgajā institūcijā.

Latvijas partneris projektu iesniedz papīra formātā (caurauklotā formā) vienā eksemplārā Valsts izglītības attīstības aģentūras  (turpmāk – VIAA)  lietvedībā (adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, 5. stāvs) vai nosūta pa pastu (adrese: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050, Latvija), vai arī elektroniski projekta iesnieguma elektronisko versiju (PDF datnes formātā ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu laika zīmogu) nosūta uz e-pastu info@viaa.gov.lv.

Identisku projekta iesnieguma veidlapas elektronisko versiju PDF datnes formātā projekta Latvijas partneris, ievērojot konkursa termiņu, nosūta uz e-pasta adresi ineta.pliksa@viaa.gov.lv.

Pirms dokumentu iesniegšanas aicinām pārliecināties, ka atbilstošs projekta pieteikums ir iesniegts arī Ukrainas pusē. Informācija par projektu ir pieejama arī Ukrainas izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapā.

Latvijā projekta pieteikums VIAA lietvedībā jāiesniedz līdz 2018. gada 14. maijam (plkst. 17:00). Nosūtot pa pastu, par projekta iesnieguma iesniegšanas datumu uzskata vēstules pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu.  

Projektu īstenošanas uzsākšana plānota ar 2019. gada janvāri.

 

Papildu informācija:

Maija Bundule
VIAA Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vadītāja
Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
tālr.: 67785423
e-pasts: maija.bundule@viaa.gov.lv 

Ineta Plikša
VIAA  Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vecākā eksperte
Tālr.: 67785485
E-pasts: ineta.pliksa@viaa.gov.lv